Kritiky.cz > Články > Lincoln speciál – část 8 - Sněmovna reprezentantů

Lincoln speciál – část 8 - Sněmovna reprezentantů

Lincolnscreen
Lincolnscreen
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Výsledek hla­so­vá­ní o 13. dodat­ku ve Sněmovně repre­zen­tan­tů byl nejis­tý až do posled­ní­ho oka­mži­ku a vyvo­lal vlnu ost­rých debat, poli­tic­ké­ho tla­ku a názo­ro­vých změn, kte­ré byly kdy ve Sněmovně repre­zen­tan­tů vidě­ny. Zobrazením Kongresu roku 1865 se „Lincoln“ stá­vá živým por­trétem ame­ric­ké poli­ti­ky v celé její majestát­nos­ti a excen­t­rič­nos­ti, v zalí­be­ní v umě­ní pře­svěd­čo­vá­ní a v neob­lom­né víře, že lidé růz­ných názo­rů mohou spo­lu­pra­co­vat.

Klíčovým hla­sem v roz­bou­ře­né deba­tě je hlas Thaddeuse Stevense, repre­zen­tan­ta z Pensylvánie a tak­zva­né­ho „radi­kál­ní­ho repub­li­ká­na“, kte­rý pro­sa­zo­val nejen eman­ci­pa­ci otro­ků, ale i kom­plet­ní zru­še­ní otro­kář­ské­ho sys­té­mu, na kte­rém stá­lo hos­po­dář­ství Jihu. Byl zná­mý pro svůj pla­men­ný důvtip a byl jed­nou z dal­ších nadži­vot­ně vel­kých postav v Lincolnově stře­du. Filmoví tvůr­ci pro­to pří­hod­ně obsa­di­li do jeho role Tommy Lee Jonese, zná­mé­ho z neza­po­me­nu­tel­né řady rolí, včet­ně Oscarem® oce­ně­né role zástup­ce Samuela Gerarda ve sním­ku „Uprchlík“.

„Tommy Lee Jones ztvár­nil roli Thaddeuse Stevense doko­na­le,“ říká Kathleen Kennedyová. „Nemohli jsme se z toho vzpa­ma­to­vat. Dokola jsem se pta­la Tonyho Kushnera: ‚Skutečně Stevens tohle řekl?‘ Myslím, že Tommy Lee Jones oka­mži­tě pocho­pil, kdo byl Thaddeus Stevens. Ocenil jeho inte­li­gen­ci a to, že byl člo­věk z masa a kos­tí, kte­rý bojo­val za správ­nou věc. Pochopil také, že když při­šlo na 13. doda­tek, byl ocho­ten pod­stou­pit osob­ní boj. Dělal kom­pro­mi­sy, aby zís­kal pro­střed­ky ke své­mu cíli.“

Day-Lewis o Jonesovi říká: „Společný pra­cov­ní den mě vel­mi nadchl, pro­to­že byl doko­na­le při­pra­ven.“

Sally Fieldová měla s Jonesem obzvlášť zají­ma­vou scé­nu, ve kte­ré se Mary Lincolnová střet­ne se Stevensem, kte­rý se ji jako šéf Rozpočtového výbo­ru sna­ží uvěz­nit za pří­liš­né utrá­ce­ní za reno­va­ci Bílého domu. „Myslím, že Mary Thaddeusem opo­vr­ho­va­la,“ vysvět­lu­je. „Pro ni byl ztě­les­ně­ním ďáb­la, nejen pro­to­že se ji poku­sil uvěz­nit, ale pro­to­že to byl radi­kál, kte­rý čas­to šel pro­ti její­mu muži, přes­to­že byl čle­nem stej­né poli­tic­ké stra­ny. A přes­to v pří­pa­dě 13. dodat­ku pomohl vše zvrá­tit. Byla to vel­ká posta­va!“

Stevensovo nej­lé­pe stře­že­né tajem­ství byla jeho hos­po­dy­ně, Lydia Hamilton Smithová, vdo­va, kte­rá pro něj pra­co­va­la pět­a­dva­cet let. Během této doby nashro­máž­di­la kon­tak­ty, kte­ré jí poz­dě­ji pomoh­ly nastar­to­vat - v 19. sto­le­tí vzác­nou - kari­é­ru barev­né obchod­ni­ce. Byli si pro­ka­za­tel­ně blíz­cí a prav­dě­po­dob­ně byli part­ne­ry ve spo­leč­nos­ti Underground Railroad, kte­rá pře­vá­že­la otro­ky na svo­bo­du. Podle mno­hých his­to­ri­ků byli Stevens a Smithová záro­veň taj­ný­mi milen­ci. V roli Smithové se před­sta­ví drži­tel­ka Zlatého Globu® a Ceny Emmy® S. Epatha Merkersonová.

Byl to scé­nář Tonyho Kushnera, kte­rý ji pře­svěd­čil, aby se do pro­jek­tu zapo­ji­la. „Miluji Tonyho lid­skost, jeho dia­lo­gy, jeho srd­ce a humor,“ říká. „Když zavo­lal a zeptal se, jest­li nechci hrát Lydii, zača­la jsem se o posta­vu zají­mat. Stala se výji­meč­nou obchod­ni­cí v době, kdy barev­né ženy nesmě­ly obcho­do­vat. Uchvátila mě.“

Merkersonová obzvlášť oce­ni­la pří­le­ži­tost číst na plát­ně nahlas 13. doda­tek. „Steven neu­stá­le říkal, že když Lydia čte, je to posvát­ná chví­le – a to mě doko­na­le nasmě­ro­va­lo. Máme před sebou barev­nou ženu v době, kdy jsou její lidé biti, zná­sil­ňo­vá­ni a vraž­dě­ni, a jejich děti vytr­há­vá­ny z rodin. Všeho toho byla jako spo­lu­ma­ji­tel­ka spo­leč­nos­ti Undeground Railroad svěd­kem, tak­že ten­to oka­mžik pro ni musel být ohrom­nou úle­vou.“

Dalším význam­ným hla­sem v teh­dej­ší Sněmovně repre­zen­tan­tů byl buřič­ský kon­gre­sman z New Yorku Fernando Wood, kte­rý byl sym­pa­ti­zan­tem Konfederace. Wooda ztvár­ňu­je Lee Pace, kte­ré­ho uvi­dí­me v Peter Jacksonově fil­mo­vé adap­ta­ci „Hobbita“. Pace tvr­dí, že inspi­ra­ci k jed­né z Lincolnových slav­ných odplat obje­vil nejen v his­to­rii, ale také v sou­čas­nos­ti. „Role Wooda jsem se ujal s myš­len­kou, že je vel­mi podob­ný dneš­ním poli­ti­kům. Chce, aby boj pokra­čo­val a vyví­jel se, pro­to­že ‚dokud je jeho jmé­no na papí­ře, je důle­ži­tý‘.“

Mezi ty, kte­ří na posled­ní chví­li voli­li jinak, pat­ří kon­gre­sman z Ohia Clay Hawkins, kte­ré­ho ztvár­nil Walton Goggins, zná­mý z tele­viz­ních seri­á­lů „Policejní odznak“ a „Strážce pořád­ku“. Hawkins byl demo­krat, kte­rý sice nebyl zastán­cem otroc­tví, ale byl pře­svěd­čen, že hla­so­vat pro 13. doda­tek by moh­lo být poli­tic­ky nebez­peč­né. Goggins k jeho dile­ma­tu říká: „Pro něko­ho to byla pou­ze otáz­ka morál­ky, ale moje posta­va záro­veň čeli­la výhrůž­kám smr­tí, když bude hla­so­vat pro. Musel vzít v úva­hu vše, co se v zemi dělo - mož­ný mír, nabí­ze­ný zástup­ci Konfederace, a k tomu jeho osob­ní bez­peč­nost - a nako­nec se řídil tím, o čem byl v hlou­bi srd­ce pře­svěd­čen, že je správ­né.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,14020 s | počet dotazů: 227 | paměť: 72658 KB. | 21.05.2024 - 21:53:55