Kritiky.cz > Recenze knih > Lokomotiva Tomáš - 5minutové pohádky

Lokomotiva Tomáš - 5minutové pohádky

Masinka
Masinka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zná to kaž­dý rodič, kte­rý svým dětem čte. Je kumšt najít tak ako­rát dlou­hé pohád­ky – tak ako­rát dlou­hé pro děti, a tak ako­rát dlou­hé pro rodi­če.  Zároveň jed­no­du­ché a sro­zu­mi­tel­né, aby je děti doká­za­ly vstře­bat a rodi­če pou­ta­vě pře­číst. Pokud mož­no s hrdi­nou, kte­rý prá­vě „frčí“. A ješ­tě lépe s mno­ha obráz­ky a vel­ký­mi pís­me­ny, kdy­by si je začí­na­jí­cí čte­nář chtěl pře­číst sám. Nebo kdy­by se kníž­ky cho­pi­li babič­ka s dědeč­kem. Dobrou vol­bou, zvláš­tě pro chlap­ce od pěti let mohou být 5 minu­to­vé pohád­ky Lokomotiva Tomáš.

Knížka obsa­hu­je sedm pohá­dek, pří­bě­hů oblí­be­né mašin­ky Tomáše a jeho přá­tel. Jde o pohád­ky s pou­če­ním: Spěšná zásil­ka, Pozor, křeh­ké!, Tomáš a dareb­ný Diesel, Tomáš na Mlžném ost­ro­vě, Tomášův sněž­ný pluh, Den die­se­lů a Voláme všech­ny mašin­ky!
Krátké a úder­né věty a pří­běh, kte­rý má spád dopl­ňu­jí ilu­stra­ce, kte­ré samy vyprá­vě­jí pří­běh. Personifikované mašin­ky mlu­ví, cítí a kona­jí. A také se haš­te­ří, jsou nasu­pe­né, ris­ku­jí, bojí se nebo jsou zasko­če­né. Příběh se může stát ješ­tě živěj­ším, pokud se ten, kdo čte, nechá vést ztuč­ně­lým tex­tem nebo kur­zí­vou. Tak je totiž nazna­če­no, na jaká slo­va dát důraz. Spádu při­spí­vá i hoj­né uží­vá­ní pří­mé řeči a zvo­lá­ní.

Nejpůvabnější z celé kníž­ky je pod­le mého názo­ru sed­má pohád­ka s názvem Voláme všech­ny mašin­ky! Na ost­ro­vě Sodor se začí­ná sta­vět nové letiš­tě a mašin­ky jsou nad­še­né, s chu­tí se zapo­jí do prá­ce. Dieselové mašin­ky se ale povy­šu­jí nad par­ní­mi. Ostrovem se pro­že­ne huri­kán a nechá za sebou spoušť. Mašinky rády pomá­ha­jí, ale opět se haš­te­ří par­ní s die­se­lo­vý­mi. Vrážejí do sebe, šťou­cha­jí se a str­ka­jí. Domluví jim až tlus­tý kon­t­ro­lor. Svými šar­vát­ka­mi způ­so­bu­jí zpož­dě­ní. Parní mašin­ka Tomáš si pak ve snu vzpo­me­ne na par­ní mašin­ku Lady a die­se­lo­vou loko­mo­ti­vu Rusty, kte­ří v horách posu­nu­jí vago­ny. Když spo­lu­pra­cu­jí, zvlád­nou vše, co dosta­nou za úkol. Tomáš zís­ká na svou stra­nu las­ka­vou die­se­lo­vou loko­mo­ti­vu Mavis, spo­leč­ně svo­la­jí všech­ny mašin­ky. Tak se i sta­lo. Mašinky se domlu­vi­ly, že budou pra­co­vat spo­leč­ně, aby zvládly všech­ny úko­ly. Mašinkám se poda­ři­lo dokon­čit letiš­tě a opra­vit ost­rov. Usmívaly se na sebe a prá­ce jim šla od ruky.

I dal­ší pohád­ky v sobě skrý­va­jí pou­če­ní, tře­ba to, že ostat­ním se má pomá­hat a není dob­ré se posmí­vat slab­ším.


  • Lokomotiva Tomáš: 5 minu­to­vé pohád­ky
  • Autor: Britt Allcrofr
  • pod­le Rev. W. Awdryho
  • Ilustrace: Richard Courtney
  • Počet stran: 174
  • Nakladatelství: Egmont
  • Kniha ke kou­pi: Albatros Media
  • Rok vydá­ní: 2019
  • Hodnocení: 100 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47543 s | počet dotazů: 248 | paměť: 72008 KB. | 22.04.2024 - 03:30:31