Kritiky.cz > Fotbal > FC Porto – dlouhodobý vyhledávač fotbalových talentů

FC Porto – dlouhodobý vyhledávač fotbalových talentů

fc porto and fc boavista stadium tour from porto in porto 419169
fc porto and fc boavista stadium tour from porto in porto 419169
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Portugalská liga čas­to slou­ží jako mís­to, kde se roz­ví­jí celá řada zají­ma­vých hrá­čů. V taměj­ší lize hra­je spous­ta Brazilců, kte­ří zde nema­jí žád­ný pro­blém s jazy­ko­vou bari­é­rou jako jin­de v Evropě. Nejvýznamnějším týmem posled­ní doby je jed­no­znač­ně FC Porto, kte­ré záro­veň slou­ží jako dlou­ho­do­bý vyhle­dá­vač talen­tů.

Celá řada talentovaných fotbalistů

Podívejme se na kon­krét­ní pří­kla­dy hrá­čů, kte­ré se Portu v posled­ní době při­ved­lo do klu­bu při­vést, a sta­li se z nich vel­mi zají­ma­ví fot­ba­lis­té. Když se podí­vá­me na sou­pis­ku z roč­ní­ku 2012/13, najde­me na ní celou řadu hrá­čů, kte­ří se poz­dě­ji pro­sa­di­li ve vel­ko­klu­bech. Můžeme jme­no­vat tře­ba Jamese Rodrígueze, kte­rý v Portu strá­vil něko­lik let, než se poté vydal do fran­couz­ské­ho Monaka a násled­ně do slav­né­ho Realu Madrid. Dalším kva­lit­ním hrá­čem., kte­ré­ho ten­to klub obje­vil, je Nicolás Otamendi, kte­rý se přes špa­něl­skou Valencii dostal až do Manchesteru City. Danilo se z Porta pře­su­nul do Španělska a nastu­pu­je také v Realu Madrid. Jackson Martínez se sice po odcho­du z Porta nepro­sa­dil v Atlétiku Madrid, nicmé­ně během svých slu­žeb v dre­su Porta se klu­bu boha­tě vypla­til. Všichni jme­no­va­ní hrá­či pochá­zí z Jižní Ameriky a jed­ná se o výbor­ný výsle­dek vyhle­dá­va­čů talen­tů FC Porto. Kromě nich se na zmí­ně­né sou­pis­ce nachá­zel dal­ší vel­mi zají­ma­vý fot­ba­lis­ta – Francouz Eliaquim Mangala, jenž svý­mi výko­ny zau­jal Manchester City, kam poz­dě­ji přestou­pil, aby se na sezó­nu 2016/17 vydal do Valencie.

Základem hráči z Jižní Ameriky

 Vyhledávání talen­tů v Jižní Americe se však Portu vyplá­cí dlou­ho­do­bě a ani nemu­sí jít o násled­ný pře­pro­dej za vel­ké pení­ze dal­ším klu­bům, i když to je samo­zřej­mě důle­ži­tý pří­jem do klu­bo­vé pokla­dy. Jedním z hrá­čů, co odved­li pro klub nesmír­ně cen­né služ­by je Uruguayec Jorge Fucile, kte­rý v bar­vách Porta ode­hrál přes sto utká­ní. Několik sezón v Portu strá­vil i Cristian Rodríguez, kte­rý po něko­li­ka sezó­nách zamí­řil do Atlétika Madrid.

V obrov­skou hvězdu svě­to­vé­ho fot­ba­lu se během půso­be­ní v FC Porto vypra­co­val bra­zil­ský hráč zná­mý ve fot­ba­lo­vém svě­tě jako Hulk, kte­rý v tom­to klu­bu ode­hrál téměř sto utká­ní, v nichž nasá­zel 54 bra­nek a poz­dě­ji se za vel­ké pení­ze stě­ho­val do Zenitu Petrohrad. Inter Milán vyu­žil slu­žeb Fredyho Guarína či Álvara Pereiry. Dalším pro­duk­tem port­ské­ho klu­bu byl Kolumbijský ost­rostře­lec Radamel Falcao, kte­rý nato­lik zau­jal svý­mi výko­ny, že se pře­su­nul do Atlétika Madrid, kde pat­řil k opo­rám. S men­ším úspě­chem pak vystří­dal Manchester United a Chelsea.

FC Porto jed­no­du­še slou­ží jako maják pro hrá­če z Jižní Ameriky, v nichž doká­že roz­vi­nout jejich talent, a talen­to­va­ní Jihoameričané do toho­to týmu rádi při­chá­ze­jí, kte­ří chtě­jí dosáh­nout úspě­chů jako jejich kreja­né


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28551 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72281 KB. | 22.05.2024 - 16:17:59