Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kyslík - Liz (Mélanie Laurent) se probudí v kryokomoře a nic si nepamatuje.

Kyslík - Liz (Mélanie Laurent) se probudí v kryokomoře a nic si nepamatuje.

Kyslik
Kyslik
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Musí si ale vyba­vit, kdo je, a dostat se ven dřív, než jí dojde kys­lík...

Většinou je vel­mi obtíž­né zpra­co­vat film, kte­rý se vět­ši­nu času ode­hrá­vá v jed­né míst­nos­ti a vět­ši­nu času se může opřít pou­ze o jedi­né­ho her­ce. Přesto ovšem tako­vý film nato­čil Alexandre Aja. Režisér fran­couz­ské­ho půvo­du se zapsal do pamě­ti pře­de­vším jako reži­sér pře­dě­láv­ky Hory mají oči nebo nedáv­né Kořisti, nyní ovšem svůj nový film nato­čil v rod­né Francii a hlav­ní role se poté zhos­ti­la Mélanie Laurent. Kyslík byl nicmé­ně i přes mini­ma­lis­tic­ké zpra­co­vá­ní roz­hod­ně obtíž­nou zkouš­kou. A i pro­to potě­ší, že Aja z téhle lát­ky vytřís­kal maxi­mum.

Kyslík je napí­na­vá podí­va­ná a pře­de­vším herec­ký kon­cert Mélanie Laurent. Laurent zde před­vá­dí nej­lep­ší výkon ve své kari­é­ře, kdy doká­že sku­teč­ně před­vést něko­lik růz­ných typu emo­cí, divák díky její­mu podá­ní hlav­ní hrdin­ky napros­to cítí tu klaus­tro­fo­bic­kou atmo­sfé­ru a vel­mi snad­no je díky výko­nu Laurent divá­ko­vi stej­ně nepří­jem­ně jako hlav­ní hrdin­ce. Perfektní výkon, kte­rý snad pro Laurent bude v násle­du­jí­cích letech klí­čem k podob­ně feno­me­nál­ním výko­nům.

Aja se nadá­le pro­je­vu­je jako nedo­ce­ně­ný fil­mař­ský talent. K zmí­ně­ným Horám mají oči nebo Kořisti divák může mít růz­né výtky, přes­to se ovšem nedá upřít, že Aja v rám­ci horo­ro­vé­ho žán­ru v mno­ha ohle­dech doká­že vět­ši­nu kon­ku­ren­ce snad­no str­čit do kapsy. Kamery se navíc cho­pil Ajův dvor­ní kame­ra­man Maxime Alexandre a Kořist je díky tomu dal­ší vizu­ál­ně pove­de­ná podí­va­ná. Živelná kame­ra, per­fekt­ní prá­ce s barva­mi a pře­de­vším v souč­tu sku­teč­ně vizu­ál­ní pas­tva pro oči. Aja nadá­le umí pra­co­vat s vizu­á­lem, záro­veň se mu nadá­le daří pra­co­vat s atmo­sfé­rou a i gra­da­cí jed­not­li­vých momen­tů.

Především má ale Kyslík vyda­ře­ný scé­nář, kte­rý je při­tom dílem debu­tu­jí­cí sce­nárist­ky Christie LeBlanc. Ten scé­nář není doko­na­lý, dá se snad­no rýpat do růz­ných detai­lů a jis­tých klí­čo­vých prv­ků záplet­ky, důle­ži­té ovšem je, že se sku­teč­ně něco přes hodi­nu a půl pořád něco děje a to i přes­to, že jsme pořád v jed­né kry­o­ko­mo­ře. Kyslíku se daří, aby byl záro­veň napí­na­vou podí­va­nou, záro­veň měl jis­tou myš­len­ku a občas se sku­teč­ně doká­že vydat neče­ka­ným smě­rem. Film se sice mož­ná vydá­vá odhad­nu­tel­nou ces­tou, nikdy ovšem není vylo­že­ně únav­ným, nadá­le se mu daří držet divác­kou pozor­nost a pře­de­vším je sku­teč­ně chyt­rý. Intenzita v něm se dá po celou dobu krá­jet a i přes to, že snad­no dá šťou­rat do logi­ky a s tou absen­cí hluš­ších míst to tak leh­ké není, těž­ko si v posled­ní době vyba­vit více inten­ziv­ní thriller.

Kyslík je pove­de­ný napí­na­vý thriller, kte­rý nejen snad koneč­ně pořád­ně nakop­ne kari­é­ru Mélanie Laurent, ale doho­dí více zají­ma­vých pro­jek­tů Alexandru Ajovi. Ten zatím nato­čil svůj nej­spíš nej­lep­ší film, kte­rý má sice leh­ké nedo­stat­ky, přes­to jde ovšem o pove­de­nou zále­ži­tost, kte­rá si svou pozor­nost roz­hod­ně zaslou­ží.......

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Netflix


Podívejte se na hodnocení Kyslík na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54169 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71900 KB. | 20.07.2024 - 10:56:53