Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Šťastnou cestu

Šťastnou cestu

200407131739 cesta2
200407131739 cesta2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Do děje fil­mu je divák vho­zen bez vel­kých okol­ků. Žádné zdlou­ha­vé úvo­dy, před­sta­vo­vá­ní postav, hned po pár minu­tách při­jde jed­na ze dvou hlav­ních záple­tek: po pre­mi­é­ře své­ho nové­ho fil­mu volá úspěš­ná hereč­ka Viviane své­mu někdej­ší­mu pří­te­li Fredericovi s žádos­tí o pomoc při odstra­ně­ní mrt­vo­ly. K prv­ním dvě­ma hlav­ním hrdi­nům se poté pozvol­na naba­lu­jí dal­ší posta­vy se svý­mi osu­dy, kte­ré se v prů­bě­hu fil­mu růz­ně pro­plé­ta­jí.

I když jde o pří­běh z vál­ky, nemu­sí mít její odpůr­ci ze Šťastné ces­ty oba­vy. Jediné co váleč­nou dobu při­po­mí­ná je sem tam se ozý­va­jí­cí Němčina a sem tam se mih­nou­cí Němci. Žádné nási­lí. Někteří ten­to film ozna­ču­jí jako kome­dii, ale jedi­né co na mě půso­bi­lo ale­spoň tro­chu vtip­ně, bylo roz­tr­ži­té a „cupi­ta­vé“ cho­vá­ní Viviane. Jinak bych spíš film zařa­di­la do kate­go­rie leh­čí dra­ma.

Některé divá­ky mož­ná při­lá­ká jmé­no G0rarda Depardieu, kte­rý ač před­sta­vu­je před­vá­leč­né­ho minis­t­ra vni­t­ra, tak zda­le­ka není hlav­ní posta­vou. Ty vytvo­ři­li Grégori Dérangere v roli Frederica a Virginie Ledoyen v roli vyso­ko­škol­ské asi­s­tent­ky Camille, kte­ří se podí­le­jí na dru­hé hlav­ní záplet­ce fil­mu. Snaží se spo­lu dostat z oku­po­va­né Francie poten­ci­ál­ně nebez­peč­nou a Němci hle­da­nou těž­kou vodu, s jejíž pomo­cí lze vyro­bit ato­mo­vou bom­bu. Do jejich plá­nu se jim samo­zřej­mě stá­le ple­tou dal­ší posta­vy se svý­mi pro­blémy, zejmé­na Viviane, kte­rá není zvyk­lá řešit jaké­ko­li život­ní těž­kos­ti a jakmi­le se jí něco při­ho­dí, hned běží za Fredericem.

Upřímně řeče­no, i přes dyna­mič­nost pří­bě­hu, ve kte­rém nikdo chvil­ku „nepo­sto­jí“, nemoh­la jsem fil­mu mini­mál­ně do jeho polo­vi­ny nějak při­jít na chuť. Teprve v momen­tě, kdy dojde k váž­něj­ší­mu stře­tu osu­dů hrdi­nů s vál­kou, začal film zají­mat mou pozor­nost. Až teď, s drob­ným odstu­pem, si uvě­do­mu­ju, že to byl dob­rý film. Film se zají­ma­vou atmo­sfé­rou 40. let pod­ma­lo­va­nou zají­ma­vou hud­bou a pří­jem­nou Francouzštinou.

O filmu:

Rok: 2003
Oficiální web: Šťastnou ces­tu
Scénář a režie: Jean-Paul Rappeneau
Scénář: Gilles Marchand, Patric Modiano, Julien Rappeneau, Jérôme Tonnerre
Kamera: Thierry Arbogast
Hudba: Gabriel Yared
V hlav­ních rolích: Virginie Ledoyen, Grégori Dérangere, Isabelle Adjani, Gérard Depardieu

Délka: 114 min.


Podívejte se na hodnocení Šťastnou cestu na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72777 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71851 KB. | 25.07.2024 - 15:30:23