Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Malý pitaval z velkého města aneb 15 lekcí pátrání realistického

Malý pitaval z velkého města aneb 15 lekcí pátrání realistického

pimeval
pimeval
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Normalizační agit­ka nebo nehr­din­ský a funkč­ní pohled do prá­ce kri­mi­na­lis­tů?

V čes­kých inter­ne­to­vých vodách pla­tí hlav­ně u fil­mo­vé a seri­á­lo­vé pro­duk­ce dlou­ho­do­bý trend posí­lat oka­mži­tě do horou­cích pekel sko­ro všech­no, co vznik­lo před rokem 1989, tedy před Sametovou revo­lu­cí. Což o to, mno­hé pro­jek­ty té doby si to bez­po­chy­by zaslou­ží, ale zrov­na kri­mi­nál­ky mají v tomhle smě­ru urči­tou výho­du. Jednoduše pro­to, že se vraž­dí, kra­de či padě­lá pořád stej­ně bez ohle­du na režim a i meto­di­ce odha­lo­vá­ní stop na mís­tě činu nebo fun­go­vá­ní výsle­chu svěd­ků je cel­kem jed­no, kdo je zrov­na pre­zi­den­tem či gene­rál­ním tajem­ní­kem.

Pražská pát­rač­ka od lou­pe­ží po vraž­dy

Díky tomu, že nejde vždyc­ky i vraž­dy, zpra­co­vá­vá pita­val v 15t dílech cel­kem bar­vi­té spek­trum mož­ných zlo­či­nů od pašo­vá­ní, přes vylou­pe­né kasy nebo ukra­de­né sta­ro­žit­nos­ti až po nar­ko­ma­ny nebo čer­ný trh. Ale klid, i na pár vražd dojde a vel­mi pěk­ně zpra­co­va­ných.

Těžištěm Pitavalu je ovšem věr­ný pohled na poli­cej­ní prá­ci, kte­rá roz­hod­ně neob­ná­ší jen plí­že­ní se opuš­tě­ným domem s neprů­střel­nou ves­tou a pis­to­lí v ruce, jak to důvěr­ně zná­me z ame­ric­ké pro­duk­ce. Ne, tenhle seri­ál se podrob­ně zamě­řu­je na den­ní mra­ven­čí prá­ci, pro­vě­řo­vá­ní desí­tek a sto­vek infor­ma­cí, kte­ré prav­dě­po­dob­ně pokrok nepři­ne­sou, ale poli­cie si je nemů­že dovo­lit vyne­chat, pro­to­že náho­da je blbec.

vlcsnap-2016-03-17-02h28m03s241

Síto důklad­né, leč omyl­né a lid­ské

Dojde samo­zřej­mě i na množ­ství faleš­ných a zavá­dě­jí­cích stop. Ani ne kvů­li absen­ci inte­li­gen­ce detek­ti­vů, ale jed­no­du­še kvů­li tomu, že komu­ni­kač­ní­mi kaná­ly toho pro­chá­zí tolik, že není v lid­ských silách být všu­de najed­nou a pojmout všech­no, co se kde šust­ne. Navíc jsme v době psa­cích stro­jů, pev­ných linek a hlav­ně terén­ní prá­ce a výslechů z úst do úst. Tady si nemů­že­te ově­řit pohy­by na kre­dit­ní kar­tě, vyfo­tit si infor­ma­ce na mobil nebo si něco najít na webu fir­my. Tady vás čeká prá­ce na nohou, s notýskem v kap­se, vět­ši­nou bez auta a bude zále­žet jen na vašich schop­nos­tech, co zjis­tí­te a k čemu vám to při vyšet­řo­vá­ní bude. Navíc se běž­ně sta­ne, že vaši zaru­če­nou infor­ma­ci vyhod­no­tí vede­ní jako nepod­stat­nou, pro­to­že zatím­co jste byli mimo slu­žeb­nu, situ­a­ce se tři­krát změ­ni­la.

Recenze knih/filmů

Osoby, obsa­ze­ní a výko­ny

Není ničím zvlášt­ním, že seri­á­ly doby nor­ma­li­zač­ní byly fan­tas­tic­ky obsa­ze­né a zahra­né. Ostatně byly teh­dy naži­vu naše herec­ké legen­dy a ani Malý pita­val v tom­to nevy­bo­ču­je. Za všech­ny zmiň­me Vlastimila Haška jako vdov­ce Rudolfa Pekaře a detek­ti­va trpě­li­vé­ho Colombovského for­má­tu, dále vyni­ka­jí­cí­ho Ladislava Freje jako náčel­ní­ka oddě­le­ní nebo z dru­hé stra­ny neza­po­me­nu­tel­né­ho Rudolfa Hrušínského jako dob­ro­sr­deč­né­ho kasa­ře Josefa Kořáně.

vlcsnap-2016-03-17-02h28m17s256

Pokud si přes dobu vzni­ku umí­te užít kva­lit­ní detek­tiv­ky, čeká na vás 15 půvab­ných a dob­ře odve­de­ných pří­pa­dů. Pokud si nad tímhle seri­á­lem pohr­da­vě odfrk­ne­te jen pro­to, že bude­te v kaž­dém detai­lu hle­dat nor­ma­li­zač­ní­ho ducha, budiž. Ale ona prá­ce poli­cie oprav­du není jen o tom běhá­ní s bou­chač­kou a mává­ní plac­kou.


Podívejte se na hodnocení Malý pitaval z velkého města na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
3 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Jarda

Krasny serial.Mam rad ten­to žanr.A i dnes na ct dava­jí občas solid­ní kousky.Tady bylo nad­pru­mer­né herec­ke obsa­ze­ni.

andy

Ty řeči o nor­ma­li­za­ci a agit­ce jste si moh­li odpustit.dnes máte fíz­lů 50 tisíc a zlo­čin­nost obrov­skou

Ondra z Prahy

Těžištěm Pitavalu je ovšem věr­ný pohled na poli­cej­ní prá­ci, kte­rá roz­hod­ně neob­ná­ší jen plí­že­ní se opuš­tě­ným domem s neprů­střel­nou ves­tou a pis­to­lí v ruce, jak to důvěr­ně zná­me z ame­ric­ké pro­duk­ce. Ne, tenhle seri­ál se podrob­ně zamě­řu­je na den­ní mra­ven­čí prá­ci...
Přesně, Muž z Hokokongu... tam není pro samou mrt­vo­lu kam šláp­nout. Zlatí čeští nor­ma­li­zač­ní klu­ci... nepla­tí to náho­dou celé Vojtěch Filip?

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

3
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,09931 s | počet dotazů: 276 | paměť: 72009 KB. | 10.12.2023 - 23:51:46