Kritiky.cz > Speciály > Mission: Impossible - Fallout

Mission: Impossible - Fallout

Mission
Mission
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

REŽISÉR SE VRACÍ

McQuarrie je prv­ním fil­mo­vým tvůr­cem, kte­rý se vra­cí k režii dal­ší­ho dílu Mission: Impossible, a to na přá­ní Cruise. „Jedním z důle­ži­tých prv­ků této fran­ší­zy je fakt, že kaž­dý díl byl nato­čen jiným reži­sé­rem,“ vysvět­lu­je McQuarrie. „Když mě Tom požá­dal, abych reží­ro­val ten­to sní­mek, řekl jsem, že to udě­lám pod pod­mín­kou, že budu moct zacho­vat tu tra­di­ci, že kaž­dý sní­mek má úpl­ně jinou vizu­ál­ní strán­ku než ten před­cho­zí. Chci, aby divá­ci, kte­ří se díva­jí na Národ gráz­lů a Fallout, aby měli pocit, že oba nato­či­li jiní lidé.“

Cruise, kte­rý McQuarrieho prá­ci obdi­vu­je již od jejich prv­ní spo­lu­prá­ce z roku 2012 na akč­ním thrille­ru Jack Reacher, reži­sé­ro­vu prá­ci obdi­vu­je. „Miluju s ním pra­co­vat,“ říká Cruise. „Je nesku­teč­ně talen­to­va­ný. Chtěl změ­nit vizu­ál­ní strán­ku fil­mu, aby to vypa­da­lo, že to nato­čil někdo jiný, a poved­lo se mu to. Ale záro­veň to pořád má jeho odváž­ný a cit­li­vý vypra­věč­ský styl. Moc se mi líbí hou­žev­na­tost toho­to fil­mu a jeho postav. Nemůžu se dočkat, až film divá­ci uvi­dí.“

Během spo­lu­prá­ce na třech akč­ních fil­mech si McQuarrie a Cruise vytvo­ři­li blíz­ké osob­ní a pro­fe­si­o­nál­ní pou­to. „Oba dva to umí stej­ně se slo­vy,“ říká Myers. „Tom našel v McQuarriem něko­ho, komu důvě­řu­je a s kým je mu bez­peč­ně. Neustále spo­lu na věcech pra­cu­jí, pořád něco mění, což kom­pli­ku­je pro­duk­ci fil­mu, ale v koneč­ném důsled­ku to při­ne­se dale­ko lep­ší film.“

McQuarrie, drži­tel Oscara za scé­nář k fil­mu Obvyklí pode­zře­lí, dostál své repu­ta­ci, když pří­běh i během natá­če­ní stá­le pře­dě­lá­val. „Chris udr­žu­je scé­nář naži­vu,“ říká herec Henry Cavill. „Je vel­mi dob­rý spi­so­va­tel a ohled­ně postav je nesmír­ně inte­li­gent­ní. Je exce­lent­ní v tom, jak dostá­vá posta­vy do nesmír­ně stre­su­jí­cích situ­a­cí, kte­ré pře­ži­jí díky tomu, že se vyví­je­jí, při­způ­so­bí nebo pou­čí. Jako herec si to poměr­ně uží­vám, pro­to­že se neu­stá­le posu­nu­je­te kupře­du a při­způ­so­bu­je­te se, stej­ně jako lidé v oprav­do­vém živo­tě.“

Herečka Rebecca Ferguson sou­hla­sí: „Pro mě je to úpl­ně nový styl natá­če­ní. Moc se mi to líbí, pro­to­že vás to udr­žu­je v pohy­bu. Musíte to pros­tě nechat být a mít kon­t­ro­lu nad svou posta­vou.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86654 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72429 KB. | 25.05.2024 - 10:04:32