Kritiky.cz > Speciály > Mission: Impossible - Fallout

Mission: Impossible - Fallout

Mission
Mission
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

ŽENY NA MISI

Ve fil­mu Mission: Impossible – Fallout zazá­ří čty­ři sil­né žen­ské herec­ké posta­vy, kte­ré ztvár­ni­ly čty­ři impo­zant­ní hereč­ky: Michelle Monaghan, Rebecca Ferguson, Angela Bassett a Vanessa Kirby. „Měli jsme to štěs­tí, že máme ve fil­mu čty­ři nesku­teč­ně sil­né ženy,“ říká McQuarrie. „Chtěli jsme do fil­mu vnést více žen­ské­ho ele­men­tu a také dát kaž­dé z těch­to postav výraz­nou identi­tu tím, že vytvo­ří­me sil­né a odů­vod­ně­né role.“

McQuarrie na začát­ku kaž­dé spo­lu­prá­ce s Cruisem polo­ží otáz­ku. „Ptám se ho: ‚Co od toho pří­bě­hu chceš? Co je to, co chceš dělat?‘ Tentokrát Tom řekl: ‚Chci pro­vá­zat pří­běh s Julií. Lidé se mě pořád pta­jí na Julii.‘ Takže tím jsme zača­li.“

Julia, jak fanouš­ci fil­mů vědí, je Ethanova žena, kte­rou hra­je Michelle Monaghan. Postava se popr­vé obje­vi­la v Mission: Impossible III a během udá­los­tí ve fil­mu Mission: Impossible – Ghost Protocol to vypa­dá, že zemře­la. V Ghost Protocol je odtaj­ně­no, že její smrt byla fin­go­va­ná kvů­li její ochra­ně.

„Vzhledem k tomu, že ten­to film je vyús­tě­ním všech pře­de­šlých fil­mů Mission: Impossible, mlu­vi­li jsme hod­ně o emo­cích, a ty bez navrá­ce­ní Julie zpět nedo­sta­ne­me,“ říká Cruise. „Hrajeme si tu hod­ně s tou­hou a s roman­ti­kou. Michellina prá­ce je výji­meč­ná a cel­ko­vě je to úžas­ná oso­ba.“

Michelle Monaghan byla pří­jem­ně pře­kva­pe­ná, když se dozvě­dě­la, že se její posta­va do fil­mu Mission: Impossible – Fallout vrá­tí. „Neměla jsem tuše­ní, že plá­nu­jí Julii vrá­tit do děje. Byla jsem váž­ně nad­še­ná,“ vzpo­mí­ná. „Její posta­va je skvě­lá a jejich spo­leč­ný vztah divá­ky hod­ně zau­jal. Ethan ji kvů­li její­mu bez­pe­čí nechal ode­jít. To pro mě před­sta­vu­je vyjá­d­ře­ní maxi­mál­ní lás­ky. Tentokrát je vidí­me zno­vu spo­lu, ale úpl­ně jiným způ­so­bem.“

Postava Rebeccy Ferguson je Ilsa Faust, býva­lá člen­ka MI6. „Rebecca je nesku­teč­ná. Je vel­mi cha­risma­tic­ká a má skvě­lou fyzič­ku. Na plát­no při­ná­ší ohrom­nou dyna­mič­nost,“ říká Cruise. Ilsa zpo­čát­ku s IMF týmem moc nevy­chá­zí. „Pracuje hlav­ně sama pro sebe, aby dosáh­la toho, co potře­bu­je,“ říká švéd­ská hereč­ka, mezi jejíž posled­ní fil­my pat­ří Největší show­man, SněhulákDívka ve vla­ku. „Všichni máme v tom­to fil­mu jiné cíle a jiné poslá­ní. Někdy pra­cu­je­me spo­leč­ně, ale někdy nao­pak jde­me pro­ti sobě, což ve fil­mu tvo­ří vel­mi inten­ziv­ní momen­ty.“

Vanessa Kirby, kte­rou kri­ti­ci oce­ňu­jí hlav­ně za roli nesná­šen­li­vé mlad­ší sest­ry krá­lov­ny Alžběty, prin­cez­ny Margaret v Netflix seri­á­lu „The Crown“, hra­je Alanu, zná­mou také jako Bílá vdo­va. „Alana je záhad­ná posta­va, kte­rá se v Ethanově živo­tě obje­ví jako pro­ti­klad všech žen, kte­ré Ethan dosud poznal,“ říká hereč­ka. „Představuje úpl­ně opač­ný život – život, kte­rý by mohl mít s někým, kdo rozu­mí jeho pozi­ci. Je mu poku­še­ním, ne jenom fyzic­kým, ale také emo­ci­o­nál­ním a psy­cho­lo­gic­kým.“

Angela Bassett hra­je Eriku Sloane, kte­rá nahra­di­la Alana Hunleyho (nyní šéfa IMF týmu, kte­ré­ho ztvár­ňu­je Alec Baldwin) na pozi­ci ředi­te­le CIA. „Sloane je nemi­lo­srd­ná a rezo­lut­ní,“ říká McQuarrie. „Tým IMF a jejich hry odmí­tá tole­ro­vat, ale vlast­ně je svým způ­so­bem doce­la odzbro­ju­jí­cí. S Angelou se mi pra­co­va­lo oprav­du fan­tas­tic­ky. Do fil­mu při­ná­ší něco oprav­du nevšed­ní­ho.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27437 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72429 KB. | 25.05.2024 - 07:48:05