Kritiky.cz > Speciály > Mission: Impossible - Fallout

Mission: Impossible - Fallout

Mission
Mission
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

LETECKÁ AKROBACIE

            Další z neo­by­čej­ných scén v tom­to fil­mu je adre­na­li­nem nabi­tá heli­kop­té­ro­vá honič­ka zrád­ný­mi kaňo­ny novozéland­ských již­ních Alp. Kvůli této scé­ně musel Cruise v Texasu pro­jít inten­ziv­ní pilot­ním výcvi­kem pod vede­ním Tima McAdamse, vedou­cí­ho pilo­ta Airbus Helicopters, fir­my, kte­rá pro tuto scé­nu letec­ké vyba­ve­ní poskyt­la. Poté spo­lu­pra­co­val s letec­ký­mi akro­ba­ty ve Velké Británii, aby se nau­čil dal­ší pilot­ní tri­ky, kte­ré scé­ny vyža­do­va­ly. McAdams Cruise na Novém Zélandu dopro­vá­zel a pra­co­val s ním na kaž­dém zábě­ru.

„Jsem letec­kým instruk­to­rem již 35 let a oprav­du jsem nepo­tkal mno­ho stu­den­tů, kte­ří by měli tuto míru ode­vzda­nos­ti a tou­hu vše udě­lat přes­ně tak, jak se má,“ říká McAdams. „Pamatuji si, že když jsem ho učil, jak se vzná­šet ve vzdu­chu, tak jsem mu řekl: ‚To bylo váž­ně dob­ré.‘ A on mi odpo­vě­děl: ‚No, musí to být lep­ší.‘ Pracoval na tom nespo­čet hodin. Jednou jsem se ho zeptal: ‚Jsi v poho­dě?‘ a on se na mě jen podí­val a řekl: ‚Nikdy v živo­tě jsem si nic víc neu­žil.‘‘

Na Novém Zélandu Cruise tré­no­val i se Simonem Spencer-Bowerem, jed­ním z nej­u­zná­va­něj­ších letec­kých instruk­to­rů na svě­tě. „Tom exce­lu­je v létá­ní níz­ko nad zemí,“ říká Spencer-Bower. „Miluje to a je vel­mi přes­ný, dob­ře rozu­mí nebez­pe­čí, kte­ré v tom je. Učí se nesku­teč­ně rych­le. Věděl, jak na to, hned, jak se mu něco uká­za­lo.“

Během heli­kop­té­ro­vé honič­ky Cavillova posta­va Walker řídí heli­kop­té­ru Airbus BK17, kte­rou ve sku­teč­nos­ti ovlá­dal Marc Wolff, kte­rý při natá­če­ní slou­žil jako koor­di­ná­tor letec­kých zábě­rů.

„Byla to nej­vět­ší výzva mojí kari­é­ry, a to tu prá­ci dělám už 48 let a pra­co­val jsem na něko­li­ka stech fil­mech,“ říká Wolff. „Je to dlou­há scé­na, ve kte­ré se obje­vu­je vel­ké množ­ství růz­ných loka­lit a v kaž­dé z nich hro­zí jis­tá míra nebez­pe­čí. Kolem létá něko­lik dal­ších heli­kop­tér. Některé dny jsme muse­li celou jed­not­ku heli­kop­tér – bylo jich 13 – pře­mís­tit do hor a zase zpát­ky, což vyža­do­va­lo vel­kou spous­tu plá­no­vá­ní, abychom co nej­ví­ce zmír­ni­li různá rizi­ka.“

McQuarrie vtip­ku­je, že si nemů­že vyba­vit jedi­nou sou­část natá­če­ní letec­kých scén, kte­rá by neby­la nebez­peč­ná. „V Tomově pří­pa­dě jde o tři prá­ce: Je pilot, kame­ra­man a herec. To je něco nesku­teč­ně obtíž­né­ho. A k tomu vše­mu jsme letě­li vel­mi úzkým pro­sto­rem s nepřed­ví­da­tel­ný­mi pově­tr­nost­ní­mi pod­mín­ka­mi.“

Vzhledem k tomu, že komu­ni­ka­ce byla v těch­to loka­li­tách nároč­ná, kaž­dý den natá­če­ní v kaňo­nu začal brzkou ran­ní pilot­ní instruk­tá­ží v základ­ním tábo­ře. „Stáli jsme spo­leč­ně v kru­hu s make­ta­mi heli­kop­tér a demon­stro­va­li jsme, co má kaž­dá heli­kop­té­ra dělat,“ říká McQuarrie.

            Tato scé­na vrcho­lí v Milford Sound, kde Walker začne stří­let na Ethana, kte­rý se musí dostat pryč pomo­cí mané­v­ru, kte­ré­mu se říká „win­go­ver“. Cruisova heli­kop­té­ra poté kle­sá nad jeze­ro, kde se spi­rá­lo­vi­tě zano­ří do vodo­pá­du.

            „Spirálovité létá­ní je oprav­du hod­ně obtíž­né,“ podo­tý­ká McQuarrie. „Letěl jsem s Tomem a s jeho instruk­to­rem, kte­rý mu to před­vá­děl. Tenhle chla­pík má celý život zku­še­nos­tí. Nedokázal jsem si před­sta­vit, že Tom by kdy byl schop­ný něco tako­vé­ho. Sledoval jsem Tomův asi 3 nebo 4denní výcvik, na začát­ku kte­ré­ho byl schop­ný udě­lat jed­nu otoč­ku a na kon­ci už to uměl dělat bez pře­s­tá­ní, což bylo vcel­ku děsi­vé. Když jsme to z naší per­spek­ti­vy vidě­li na kame­ře, kde nemů­že­te vní­mat žád­nou hloub­ku, při kaž­dé otoč­ce vypa­da­lo, že se zří­tí.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88160 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72431 KB. | 25.05.2024 - 09:16:04