Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Mladý Andersen - Školní léta slavného cestovatele.

Mladý Andersen - Školní léta slavného cestovatele.

Adresen
Adresen
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mladý Hans Christian Andersen (Simon Dahl Thaulow) se na inter­nát­ní ško­le rych­le dosta­ne do kon­flik­tu s přís­ným a stro­hým vycho­va­te­lem Meislingem (Henning Jensen), kte­rý je záro­veň i ředi­te­lem...

Hans Christian Andersen je prav­dě­po­dob­ně nej­slav­něj­ším dán­ským spi­so­va­te­lem, kte­rý se tak pocho­pi­tel­ně dočkal i fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní své­ho život­ní­ho pří­bě­hu. Zrovna Mladý Andersen v pod­sta­tě nabí­zí pohled pou­ze na jeden úsek Andersenova živo­ta, kon­krét­ně na mlá­dí v jeho inter­nát­ní ško­le. Jde při­tom o obdo­bí, kte­ré ho do jis­té míry defi­no­va­lo. A potě­ší, že se na tohle zpra­co­vá­ní někte­rých Andersenových osu­dů dá cel­kem dívat. A je to cel­ko­vě vlast­ně fajn.

Mladý Andersen reži­sé­ra a sce­náris­ty Rumlea Hammericha je řeme­sl­ně sluš­ným fil­mem. Kameramana Nicolaie Brüela je kre­a­tiv­ní, vět­ši­nou sází na detai­ly obli­čejů postav skr­ze zoom a v pří­pa­dě mla­dé­ho Andersena nám tyto detai­ly na obli­čej pomá­ha­jí se do jeho aktu­ál­ní poci­to­vé situ­a­ce napros­to vcí­tit. Jakmile vám kame­ra pomá­há v tom, abys­te se do fil­mo­vých postav vcí­ti­li, je poznat, že za kame­rou sto­jí někdo, kdo to má v malí­ku.

Simon Dahl Thaulow se do role Andersena cel­kem hodí a doká­že vystih­nout, že šlo již v mlá­dí o tako­vé­ho podi­ví­na, kte­ré­ho z dneš­ní­ho pohle­du mno­ho lidí vidí jako poten­ci­o­nál­ní­ho nedi­a­gnos­ti­ko­va­né­ho autis­tu. Thaulow zvlá­dá vel­mi dob­ře zahrát Andersenovy výbuchy vzte­ku, vyza­řu­je z něj tako­vá neob­vyk­lost a pře­de­vším bra­vur­ně inter­a­gu­je s Henningem Jensenem. Jensen doká­že ztvár­nit Meislinga jako člo­vě­ka, kte­ré­ho může­te vel­mi snad­no nená­vi­dět, což jen (snad) doka­zu­je, že výteč­ně zahrál šmejda. A pak je tu i vel­mi fajn Mikkel Konyher v roli Andersenova kama­rá­da Tuka. A zde začí­ná troš­ku men­ší pro­blém.

V Mladém Andersenovi vel­kou roli hra­jí dva růz­né vzta­hy. Vztah mezi Andersenem a ředi­te­lem Meislingem a Andersenem a jeho kama­rá­dem Tukem. Hammerich se při­tom sna­ží pro­zkou­mat oba tyto vzta­hy a do jis­té míry tím vyob­ra­ze­ní obou těch­to vzta­hů trpí, pro­to­že Hammerich se vlast­ně nedo­ká­že roz­hod­nout, kte­rý z těch­to vzta­hů je v jeho očích více důle­ži­tý a nedo­ká­že ani najít ide­ál­ní vyvá­že­ní, aby se mohl pořád­ně zamě­řit na oba. A v tom je tak tro­chu pro­blém.

Jedná se sice o tele­viz­ní pro­duk­ci, přes­to ovšem vypa­dá výpra­va vel­mi pěk­ně (dobo­vá Kodaň vypa­dá sku­teč­ně hez­ky), kos­týmy jsou též vel­mi pěk­né a prá­vě v rám­ci tele­viz­ní pro­duk­ce jde o sluš­ný nad­prů­měr, kte­rý doka­zu­je, že i v pří­pa­dě jis­tých ome­ze­ní se dá při­jít s něčím, co bude vypa­dat mini­mál­ně dost fajn.

Problém je vět­ši­nu času pře­de­vším v někdy vylo­že­ně poma­lém tem­pu, kte­ré se dá ovšem díky dél­ce, kte­rá nepře­sa­hu­je 2 hodi­ny snad­no odpus­tit. Jenomže ve fini­ši je tu též spous­ta scén, kte­ré sku­teč­ně prak­tic­ky nikam neved­li i přes­to, že se na nich dalo urči­tě něco vysta­vět. A v tako­vém pří­pa­dě moh­li ty scé­ny bez pro­blé­mu skon­čit na pod­la­ze střiž­ny. Film by byl najed­nou dlou­hý pou­ze 90-100 minut a mož­ná by v tomhle pří­pa­dě více fun­go­va­lo i to tem­po. Ne o moc, ale pře­ce jen.

Osobně jsem vlast­ně ani nepo­cho­pil, jaký postoj k Andersenovi má samot­ný Hammerich a jak chce, aby divák Andersena vní­mal. Je tam spous­ta scén, kte­rý­mi vám Andersen něja­kým způ­so­bem při­ros­te k srd­ci a záro­veň dost scén, kte­ré vám ho jis­tým způ­so­bem zhnu­sí. Celá lin­ka s jeho nej­lep­ším kama­rá­dem navíc tak tro­chu nará­ží na to, že hlav­ní myš­len­kou Andersenových knih byla odliš­nost, kte­rou osob­ně vní­mal pře­de­vším tak, že on je sám tolik odliš­ný, že vlast­ně do jis­té míry nedo­ká­že navá­zat pořád­né vzta­hy. I tohle se Mladý Andersen sna­ží uká­zat a v jis­tých momen­tech se mu to daří, prá­vě momen­ty s Tukem ale tro­chu srá­že­jí pocit, že je Andersen tak neschop­ný navá­zat nor­mál­ní kon­takt. Nikdy dle svých názo­rů nikam neza­pa­dal a i z dneš­ní­ho pohle­du se na něj spous­tu odbor­ní­ků dívá jako na jaké­ho­si podi­ví­na, kte­rý byl mož­ná autis­ta a mož­ná jen pou­hý intro­vert. A pak by to mož­ná chtě­lo i tro­chu nastí­nit, jakým smě­rem se bude kari­é­ra budou­cí­ho Andersena ubí­hat. Ve fil­mu jsou momen­ty, kdy se obje­vu­je ve svých vlast­ních svě­tech a jsou zpra­co­va­né vel­mi půvab­ně a to tak moc, že mě mrzí, že tako­vých momen­tů v samot­ném fil­mu neby­lo moc a že mož­ná Hammerich nevsa­dil na pře­krý­vá­ní rea­li­ty a Andersenových fik­tiv­ních svě­tů. Jenomže to by nej­spíš tak úpl­ně nesed­lo k Hammerichovu poje­tí.

Andersenovo dět­ství, kte­ré ho více­mé­ně for­mo­va­lo stej­ným způ­so­bem jako obdo­bí na inter­nát­ní ško­le je pou­ze nastí­ně­no. A pak je to ono roz­hod­nu­tí, že pří­běh bude vlast­ně vzpo­mí­ná­ním umí­ra­jí­cí­ho Andersena, kte­rý se poté na smr­tel­né poste­li dočká­vá osu­do­vé­ho zno­vushle­dá­ní. Celkem to fun­gu­je, hud­ba Jacoba Grotha budu­je emo­ce, kte­rý má a jen tak zamr­zí, že po kon­ci defi­ni­tiv­ně dojde divák k tomu, že vlast­ně dostal jen vel­mi sluš­ný sní­mek, kte­rý řeme­sl­ně neu­ra­zí (už kvů­li pove­de­né kame­ře), herec­ky je napros­to v poho­dě, ale jaký­ko­liv důvod si ho pama­to­vat ješ­tě dlou­ho po jeho zhléd­nu­tí prak­tic­ky nee­xis­tu­je.

Je to pros­tě „ pou­ze“ řeme­sl­ně vel­mi sluš­ná podí­va­ná, kte­rá je po tech­nic­ké strán­ce sku­teč­ně fajn a to pře­de­vším na pomě­ry tele­viz­ní tvor­by. Tempově se to vle­če, Hammerich si chví­le­ma vylo­že­ně není jis­tý, jak chce vlast­ně tuhle fázi Andersenova živo­ta pojmout, ale ve finá­le pře­ce jen odve­dl sluš­nou prá­ci. O Andersenovi mohl roz­hod­ně vznik­nout sil­něj­ší a více vypo­ví­da­jí­cí film, spo­ko­jím se ale i se sluš­nou podí­va­nou........

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Nordisk Film


Podívejte se na hodnocení Mladý Andersen na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,09665 s | počet dotazů: 259 | paměť: 69518 KB. | 06.12.2023 - 16:05:34