Kritiky.cz > Speciály > Moonfall

Moonfall

moonfall 1413x2000
moonfall 1413x2000
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

S pomo­cí NASA

Americká vesmír­ná agen­tu­ra NASA se k fil­mu Moonfall při­po­ji­la již v začát­cích pro­jek­tu. Roland Emmerich byl tou­to sku­teč­nos­tí pře­kva­pen, ale nad­mí­ru potě­šen. „V NASA si mys­le­li, že je to zají­ma­vý nápad na film, kte­rý zob­ra­zu­je ast­ro­nau­ty vel­mi hrdin­ským způ­so­bem,“ zdů­raz­ňu­je Emmerich. „Zaujalo je naše  zob­ra­ze­ní ver­mí­ru a ces­to­vá­ní vesmí­rem a když nám dovo­li­li pou­ží­vat svo­je star­ší rake­ty, byli jsme doslo­va v nebi. Také jsme od nich dosta­li svo­le­ní pou­ží­vat ofi­ci­ál­ní logo NASA, což dává fil­mu urči­tou auten­tič­nost. NASA nám také dala k dis­po­zi­ci své foto­gra­fie Měsíce ve vyso­kém roz­li­še­ní. NASA má tam naho­ře fakt kva­lit­ní kame­ry“.

Práce ve sku­teč­ném rake­to­plá­nu byla pro her­ce neo­ce­ni­tel­ná. „Mačkali jsme stej­ná tla­čít­ka jako sku­teč­ní ast­ro­nau­ti a moh­li jsme si osa­hat reál­né vyba­ve­ní, kte­ré sku­teč­ně slou­ži­lo k letům do vesmí­ru,“ říká nad­še­ně Berry. „Jako kon­zul­tan­ta jsme měli k dis­po­zi­ci vyslou­ži­lé­ho ast­ro­nau­ta Bjarniho Tryggvasona, kte­rý nás ško­lil, tak­že naše mač­ká­ní tla­čí­tek se pod jeho vede­ním sta­lo smys­lu­pl­ným. Dostali jsme spous­tu rad, tak­že vědět při hra­ní co prá­vě při obslu­ze rake­ty dělá­te a hlav­ně proč, bylo skvě­lé. Snažili jsme se zacho­vat auten­ti­ci­tu všu­de, kde to bylo mož­né“.

Poradce Tryggvason se sna­žil pro fil­ma­ře o přes­nost. „Hodně jsem štá­bu             a her­cům radil ohled­ně tech­nic­kých ter­mí­nů, kte­ré ast­ro­nau­ti pou­ží­va­jí, vysvět­lo­val jsem, jak se mají v pro­sto­ru správ­ně pohy­bo­vat“.

Protože her­ci nepra­co­va­li v nulo­vé gra­vi­ta­ci, muse­li fil­ma­ři najít způ­sob, jak tenhle efekt simu­lo­vat. „Vrátili jsme se k pou­ží­vá­ní mno­ha sys­té­mu ze star­ších dob,“ říká Kerton. „Guillaume vyvi­nul spe­ci­ál­ní zaří­ze­ní, ve kte­rém jste se moh­li pohy­bo­vat podél­ně, naho­ru či dolů pou­ze oto­če­ním něko­li­ka malých závě­sů na sys­té­mu.“

„Díky mé pěti­mě­síč­ní prá­ci na fil­mu Aquaman jsem měl svě­lou prů­pra­vu na antigra­vi­ta­ci,“ říká Patrick Wilson. „K pro­jek­tu Moonfall jsem při­šel s tím, že jsem už věděl, jak se cho­vat, jako bys­te se vzná­šel, což mi hod­ně pomoh­lo.“

„Obnovit si pohy­by, jako bych byla v nulo­vé gra­vi­ta­ci, bylo pro mě snad­né,“ říká Halle Berry. „Hrála jsem ast­ro­naut­ku dva roky v tele­viz­ním seri­á­lu Extant, tak­že jsem vědě­la, jaký je to pocit vzná­šet se, co je stav bez­tí­že a jak se tělo pohy­bu­je. Bylo to pro mě zábav­né natá­če­ní.“

„Halle Berry a Patrick Wilson byli zvyklí být v postro­ji a létat. Byli jak zku­še­ní kaska­dé­ři,“ říká Kerton. „Ale John Bradley to nikdy neza­žil. Takže pro něj jsme vyro­bi­li mecha­nic­ký odli­tek jeho těla, do kte­ré­ho jsme ho v pod­sta­tě usa­di­li         a moh­li s ním pohy­bo­vat. Takže to vypa­dá, že plu­je v kos­mic­ké lodi ve sta­vu bez­tí­že.“

Halle Berry vyprá­ví o tom, jak je nároč­né hrát v práz­no­tě, kte­rou poz­dě­ji zapl­ní pomo­cí tri­ko­vých efek­tů. „Například v úvod­ní akč­ní scé­ně se dívá­me doslo­va na nic. Všechno je o naší před­sta­vi­vos­ti. V tomhle je ten­to typ fil­mů od jiných vel­mi odliš­ný, pro­to­že musí­me být schop­ni hrát bez jakých­ko­liv vizu­ál­ních vje­mů. Roland nám dá základ­ní před­sta­vu o tom, co vidí­me, co se bude dít, ale zby­tek je na naší před­sta­vi­vos­ti. Víme, že plně dopra­co­va­ná scé­na bude mno­hem živěj­ší, než si my vůbec doká­že­me vysnít. Musíme si vzá­jem­ně důvě­řo­vat.“

Kostýmní výtvar­ník Mario Davignon při­rov­ná­vá Emmericha k malí­ři, kte­ré­mu jde pře­de­vším o bar­vy, kom­po­zi­ci a osvět­le­ní, kte­ré pomo­hou vytvo­řit auten­ti­ci­tu spo­lu s vel­ko­le­pou podí­va­nou a dob­ro­druž­stvím. Davignon stu­do­val ska­fan­d­ry NASA, aby chá­pal tech­nic­ké potře­by ast­ro­nau­tů. Chtěl, aby byly oble­ky pře­de­vším funkč­ní. „Až pak si může­te pohrát s designem a bar­vou,“ pozna­me­ná­vá. „Seděli jsme s Rolandem a pře­mýš­le­li nad vhod­ný­mi barva­mi vzhle­dem k sví­ce­ní, kte­ré jsme chtě­li pou­ží­vat. Vybrali jsme blan­kyt­ně mod­rou, dopl­ně­nou oran­žo­vou, abychom dosáh­li výraz­né­ho kon­tras­tu“.

Nakonec Emmerich, jeho her­ci a vedou­cí jed­not­li­vých oddě­le­ní vytvo­ři­li kata­stro­fic­ký sci-fi film s vel­ko­le­pý­mi vizu­ál­ní­mi efek­ty. Moonfall je při­tom pří­běh o rodi­ně, kte­rá odha­lu­je hrdi­ny i ve zdán­li­vě oby­čej­ných lidech.

John Bradley říká: „Jeden z vel­kých plu­sů toho­to fil­mu je, že Měsíc je tajem­ný, ale záro­veň vel­mi zná­mý. Zpíváte pís­ně o Měsíci, kdy vám jsou tři roky. Už od dět­ství je Měsíc sou­čás­tí vaše­ho živo­ta, i když neví­te nic o vědě nebo fyzi­ce.“

Podle Wilsona i když jde o vel­ko­le­pou podí­va­nou, tak pří­běh zkou­má důle­ži­tá téma­ta. „Úžasná věc, kte­rou fil­my doká­žou, a to ať už jde o malý nezá­vis­lý film nebo epic­ký vel­ko­film je, že vás zapo­jí a při­mě­jí pře­mýš­let. Film může změ­nit váš úhel pohle­du na urči­té věci, urči­tá téma­ta. Diky fil­mu ote­vře­te svou mysl,        i když jde jen o vel­kou a křikla­vou podí­va­nou. Moonfall to dělá neob­vyk­lý­mi způ­so­by. Vyvolává oba­vy z umě­lé inte­li­gen­ce a stro­jů, budu­je strach z věcí, kte­ré jsou v dneš­ní době již reál­né, pojed­ná­vá o změ­nách kli­ma­tu. Nic násil­né­ho, ale mož­ná to v lid­ské mys­li zase­je semín­ko, což je důle­ži­té.“

Halle Berry pozna­me­ná­vá: „Diváci tíh­nou pokud jde o kino k vel­ko­le­pé podí­va­né, jako je tato, pro­to­že si sami sebe před­sta­vu­jí v tako­vých scé­ná­řích. Všichni jsme někde ve skry­tu duše fas­ci­no­vá­ni mož­nos­tí kon­ce svě­ta a jak by to vypa­da­lo, kdy­bychom prá­vě my pře­ži­li. Dalším důvo­dem, proč jsem nabíd­ku na ten­to film při­ja­la, byl Roland Emmerich. Nikdo nedě­lá tenhle typ fil­mů lépe. Byla to skvě­lá pří­le­ži­tost s ním spo­lu­pra­co­vat. Jeho prá­ci jsem vždy obdi­vo­va­la a jsem ráda, že jsem moh­la být sou­čás­tí pří­bě­hu tako­vé­ho roz­sa­hu.

Pro Emmericha je Moonfall pří­le­ži­tos­tí pro­zkou­mat dal­ší zákou­tí žán­ru, kte­ré­mu se věnu­je a je v něm pova­žo­ván za mis­tra. A jeho kré­do vysti­hu­je to, co spo­ju­je všech­ny jeho fil­my: „Vždy chci lidem na plát­ně uka­zo­vat věci, kte­ré ješ­tě nevi­dě­li.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41861 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71968 KB. | 22.07.2024 - 06:57:23