Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Aquaman - Recenze - 80%

Aquaman - Recenze - 80%

aquaman
aquaman
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chlap co mlu­ví s rybama....No tak tro­chu jo, ale roz­hod­ně ješ­tě mno­hem víc. Aquaman je film inspi­ro­va­ný komiksy DC a pojed­ná­vá o Arthurovi Currym. Je nut­no říct, že i zde (podob­ně jako u MCU) je film oprav­du jen inspi­ra­cí, tak­že co se týče půvo­du, bere si z komik­sů něko­lik pří­kla­dů, a vytvo­ří Arthurovo původ po svém. Někdo bude Aquamana ozna­čo­vat za ne pří­liš DC, někte­ří ho z legra­ce už nyní ozna­ču­jí jako nej­lep­ší Marvelovku od DC. Ale dle mého názo­ru to tak úpl­ně není a v závě­ru této recen­ze se dozví­te proč.
O čem tedy Aquaman je? Atlanna (Nicole Kidman) je krá­lov­na Atlantidy. Ano, toho báj­né­ho měs­ta, zde vyob­ra­ze­no jako vel­mi tech­nic­ky pokro­či­lé země (nyní již pod vodou). Bohužel s domlu­ve­ným krá­lov­ským sňat­kem nesou­hla­sí a prchá. Zraněnou jí pak nalé­zá stráž­ce majá­ku Tom Curry (Temuera Morrison). Pomůže jí a nabíd­ne stře­chu nad hla­vou. A jak to tak bývá slo­vo dá slo­vo a je ruka v ruká­vu. Tom s Atlannou zplo­dí syna. Pojmenují ho Arthur. Arthur Curry (Jason Momoa) je tak napůl člo­věk a napůl Atlanťan. Rodiče jeho pra­vou pod­sta­tu tají, ale jsou tak­též názo­ru, že může koneč­ně pro­po­jit oba svě­ty na sou­ši a pod vodou.
Takto něja­kou dobu žijí, ale udá­los­ti zapří­či­ní, že Atlanna, Atrhurova mat­ka, musí uprch­nout i od nich, aby je uchrá­ni­la. Otec se synem tak sami. Atrhur ale brzy zjis­tí, že je nejen sil­něj­ší než ostat­ní spo­lu­žá­ci, ale hlav­ně, že umí komu­ni­ko­vat s vod­ní­mi tvo­ry.
Arthur pak dospě­je v sil­né­ho bojov­ní­ka. Začne se vmě­šo­vat do osu­dů oby­čej­ných lidí a for­mu­je se jako sku­teč­ný hrdi­na. Netuší však o poli­tic­kém boji o moc v Atlantidě, kte­rý může mít za násle­dek vál­ku s lid­mi na sou­ši. Tuto vál­ku navíc chce vést jeho nevlast­ní bra­tr Orm (Patrick Wilson). Ormova snou­ben­ka Mera (Amber Heard) to však nechce dopus­tit, navští­ví Arthura a poprosí o spo­lu­prá­ci. Je totiž nut­né Orma svrh­nout z trů­nu a dosa­dit tam prá­vo­plat­né­ho dědi­ce, samot­né­ho Arthura. Ten odmít­ne. Sled dal­ších udá­los­tí avšak donu­tí Arthura jít do osob­ní­ho spo­ru s nevlast­ním bra­t­rem, ces­to­vat s Merou přes půl svě­ta a poku­sit se najít báj­ný troj­zu­bec Atlana, dáv­né­ho vlád­ce Atlantidy.
Do ces­ty se Arthurovi a Meře nepo­sta­ví jen mocich­ti­ví bra­tr Orm, ale i král Nereus (Dolph Lundgren), pirát Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II), nebo dokon­ce obří moř­ská pří­še­ra. Jak tuto ces­tu zvlád­nou? To máte mož­nost již nyní zjis­tit v kinech.

Většina divá­ků bude po Justice League dou­fat, že koneč­ně dosta­nou pořád­nou por­ci akce a komik­so­vé zába­vy. A to je věc, kte­rá se tady oprav­du poved­la!
Asi kaž­dý půjde na film zvě­da­vý, jak to vlast­ně bude vypa­dat v té akci pod vodou. Je tu spous­ta (oprav­du spous­ta) CGI tri­ků. Ale tvůr­ci se opět vytáh­li a vypa­dá to skvě­le. Film byl sice natá­čen na suchu a efekt pod vodou byl dodě­lán digi­tál­ně, nicmé­ně jako zají­ma­vost půso­bí, že při natá­če­ní muse­li být her­ci oprav­du úpl­ně suší a dokon­ce se muse­lo zabrá­nit jejich poce­ní. Výsledek však sto­jí za to. A 3D tomu­to efek­tu roz­hod­ně pomohl. Bez správ­né kame­ry by to však neby­lo ono. A tady ode mě klo­bouk dolů, prá­ce kame­ry pod říze­ním reži­sé­ra Jamese Wana pra­cu­je skvě­le. Spousta zábě­rů vyu­ží­va­jí­cích tech­no­lo­gii 3D, boj tvá­ří v tvář vyu­ží­va­jí­cí samot­ný pohyb v pro­stře­dí a hrát­ky s ori­en­ta­cí v pro­sto­ru. To byla laho­da.
Ono ostat­ně když už zmi­ňu­ji štáb, je potře­ba zmí­nit i dal­ší čle­ny, pro­to­že co post, to kapa­ci­ta v obo­ru. Režisér James Wan má za sebou pořád­né pec­ky (Furious 7, Insidious 1+2, Saw). Máme zde ale také Zacka Snydera v roli pro­du­cen­ta (Justice League, Man of Steel, Watchmen, 300), o zmí­ně­nou kame­ru se posta­ral Don Burgess (Flight, Book of Eli, Eight Below, Spider-Man, Contact). Hudbu slo­žil Rupert Gregson-Williams, nemé­ně zná­mý bra­tr Herryho, mají­cí na kon­tě pec­ky jako Hacksaw Ridge, You don’t mess with the Zohan, Click a nebo Hotel Rwanda. Sami musí­te uznat, že tohle je ved­le kva­lit­ních her­ců také sil­ná sesta­va.
Akce je tedy vel­mi solid­ní, je to zaba­le­né do pěk­né­ho hávu. Co se pří­bě­hu týče, tak jsem rád, že si film z komik­so­vých před­loh vybral ty lep­ší čás­ti a kom­bi­nu­je je dohro­ma­dy. Samotný Aquaman hra­ný Jasonem je výbor­ná vol­ba, pro­to­že tenhle obr si umí sjed­nat respekt. Fandové si léta děla­li z Aquamana legra­ci kvů­li blond háru a občas­né­mu až zžen­šti­lé­mu cho­vá­ní. Ve fil­mu tu ten­den­ci mít roz­hod­ně nebu­de­te. Tady je dal­ší zají­ma­vost - Jason Momoa bral tuto roli tak váž­ně (své obsa­ze­ní do role tajil 4 roky), že poprosil reži­sé­ra, aby mu hla­vu obar­vi­li na blond ale­spoň čás­teč­ně. Ani to se ale nesta­lo a Arthur Curry je tma­vo­vlasý sval­na­tý a pote­to­va­ný „dro­bek“.
Film, až na pár poma­lej­ších čás­tí věno­va­ných vysvět­lo­vá­ní, drží stá­lé tem­po a nene­chá divá­ka i přes del­ší sto­páž zahá­let. Hudba tomu­to napo­má­há hlav­ně díky něko­li­ka moder­něj­ších či nao­pak retro prv­ky, kte­ré mile pře­kva­pí.

Chyby a nedo­stat­ky se najdou vždyc­ky a i tady to nebu­de výjim­kou. Nicméně to budou jen drob­nos­ti (díky bohu). Scénář obsa­hu­je spous­tu klišé a na můj vkus to divá­ko­vi cpal až pří­liš oka­tě. Bez klišé by to nebyl komiks, to je v pořád­ku, ale když začne­te mít pocit, že jste ve video­hře, kde vám náhod­ná posta­va zadá úkol - ces­tuj na dru­hý konec svě­ta a tam odha­líš dal­ší část hádan­ky, kte­rá ti pak uká­že dal­ší cestu....to je je tro­chu moc. Scénář se s dia­lo­gy v tom­to dopl­ňu­jí a tak mě tro­chu zkla­ma­lo, že film nebyl v tom­to ohle­du tro­chu vyspě­lej­ší, tem­něj­ší, mystič­těj­ší. Prostě víc jako od DC a ne jako od Marvelu.
Další drob­nou chy­bou je vizáž her­ců. Naštěstí na všech a ne pořád. Občas mi pros­tě vadi­lo, že Jason není aspoň tro­chu blond a někte­ří dal­ší her­ci jsou občas až moc digi­tál­ně „vyžeh­le­ní“ a někdy ani efekt „pod vodou“ nepů­so­bí úpl­ně ok. Jinak ale tře­ba kos­týmy super.
Další tro­chu výt­ka je smě­rem ke scé­ná­ři. Konkrétně k zasa­ze­ní do ostat­ních reá­lií DC Universa a pří­pad­ně i Justice League. Tady se opa­ku­je pří­pad Wonder Woman, totiž absen­ce napo­je­ní nebo zasa­ze­ní do zmí­ně­né­ho DC Universa. Jediná zmín­ka zde byla v podo­bě Arthurovo pora­že­ní Steppenwolfa, což ale tro­chu nedá­vá smy­sl, když Aquaman má dějo­vě před­chá­zet Justice League. Tohle bych byl rád, kdy­by mi někdo vysvět­lil.
Poslední drob­nou výt­kou je absen­ce výraz­né­ho hudeb­ní­ho moti­vu. Pro něko­ho to mož­ná bude píseň z uká­zek, ale ta není nijak roz­ve­de­na dál, tak­že nemá tu sílu, aby si divák melo­dii pak tře­ba na ces­tě z kina brou­kal (jako tře­ba u zmí­ně­né Wonder Woman).

Celkově tedy super akč­ní komik­sov­ka, kte­rá bude pat­řit ke kasov­ním trhá­kům roku. Skvělé obsa­ze­ní, skvě­lý štáb, cel­ko­vě rozum­né nákla­dy na tvor­bu. A na závěr ješ­tě moje úva­ha o DC vs. Marvel. Jak jsem napsal, hod­ně lidí ozna­ču­je Aquamana jako nej­lep­ší Marvelovku od DC. Já si to nemys­lím. I DC komiksy mají akč­ní a barev­né svě­ty a hrdi­ny. Aquaman i přes své pře­dě­láv­ky vždy pat­řil k těm hrdi­nům, kte­ří mají svo­je cha­risma, jsou vtip­ní a mají kom­plex­ní cha­rak­ter. Ano i tohle DC doká­že. Jako čte­nář komik­sů vní­mám mezi komiksy DC a Marvel zásad­ní roz­díl v jedi­né věci. Hrdinové DC jsou ve svých roz­hod­nu­tích uma­nu­těj­ší, pří­mo­ča­řej­ší a tvr­do­hla­věj­ší, což má za násle­dek spous­tu zvlášt­ních zvra­tů, jas­né a drs­né posto­je a občas až tem­ný vývoj posta­vy, čehož je „jas­ným“ pří­kla­dem Batman. Marveláci jsou více pře­lé­ta­ví a více cha­rak­te­ro­vě oheb­ní, což s sebou občas nese neroz­hod­nost, změ­nu stran dob­ra a zla. Plus je to parád­ní ber­lič­ka pro komik­so­vé auto­ry, jak svě­ty a posta­vy Marvelu měnit dle potřeb a žádos­tí fanouš­ků.
Vztáhnu-li tuto úva­hu k Aquamanovi, tak ten sice svo­je roz­hod­nu­tí pře­hod­no­tí, nicmé­ně se posou­vá kupře­du, a jen sled udá­los­tí ho utvá­ří. To, čím uvnitř je, jaké má cha­risma a názo­ry, to se nako­nec pří­liš nemě­ní, což je dob­ře a odli­šu­je to ten­to film od těch MCU. Za mě je tohle parád­ní DC a těším se, jak to bude pokra­čo­vat. Klobouček, šáte­ček, jen tak dál, zlom­te vaz. Za tohle máte ode mě 80%.


Podívejte se na hodnocení Aquaman na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 9,59464 s | počet dotazů: 7198 | paměť: 75179 KB. | 29.02.2024 - 16:30:18