Kritiky.cz > Recenze knih > Můj tajný deník na zip

Můj tajný deník na zip

mujdenik
mujdenik
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud váhá­te nad tím, čím potě­šit svou malou dce­ru či vnuč­ku pod stro­meč­kem, ten­to taj­ný deník je to pra­vé. Potěší nápa­di­tým designem s lesk­lý­mi des­ka­mi a zipo­vým zapí­ná­ním, zakon­če­ným hvěz­dič­kou, kte­ré vytvo­ří správ­ný pro­stor pro nej­taj­něj­ší přá­ní a sny našich dět­ských prin­ce­zen.

Přestože je určen pro čte­nář­ky od 8 let, líbit se bude i těm o pár let star­ším. Do dení­ku si mohou zapi­so­vat tajem­ství i jiné důle­ži­té věci, napří­klad nej­ob­lí­be­něj­ší před­mě­ty ve ško­le, spor­tov­ní úspě­chy, to, v čem by chtě­ly vyni­kat, jaký je jejich styl oblé­ká­ní, v jakém domě by si přá­ly byd­let či po jaké kari­é­ře tou­ží. Mohou vypl­ňo­vat odpo­vě­di na růz­né otáz­ky o nich samých, vypsat si své nej­ob­lí­be­něj­ší hudeb­ní hvězdy, tra­pa­sy, taj­ná při­zná­ní i to, co by si přá­ly v živo­tě stih­nout, jaké kniž­ní posta­vy by chtě­ly za kama­rá­dy nebo jaká jíd­la by rády ochut­na­ly. Mohou popsat, jaká je jich nej­lep­ší kámo­š­ka, jaké před­mě­ty by zaved­ly ve ško­le snů či jaký­mi tře­mi čin­nost­mi se zabý­va­jí nej­ra­dě­ji.

Je vytiš­těn na pev­ném papí­ře, na kte­rý se dob­ře píše. Obsahuje tři taj­né časo­vé schrán­ky, jež je mož­né sle­pit a ukrýt jejich obsah až do doby ote­vře­ní, a super taj­nou kap­su. Na kon­ci kni­hy je vždy dvou­stra­na věno­vá­na kaž­dé­mu z měsí­ců v roce, kam si sleč­ny mohou pozna­me­nat, co si v tu dobu pře­jí a co se násled­ně sku­teč­ně při­ho­di­lo.

Dobrým nápa­dem je i oddíl nazva­ný Mé taj­né sny na příš­tích 5 let, 10 let50 let.

Knížka má vel­mi ori­gi­nál­ní gra­fic­kou úpra­vu, jež vybí­zí k tvůr­čí čin­nos­ti a ke vpi­so­vá­ní postře­hů. Když pak dce­ra či vnuč­ka po letech zno­vu ten­to deník pře­čte, mož­ná bude pře­kva­pe­na tím, nad čím ten­krát pře­mýš­le­la a jaká byla. Zásluhou toho­to pra­cov­ní­ho seši­tu si také jeho maji­tel­ky ujas­ní, jaké jsou a čeho chtě­jí v živo­tě dosáh­nout.


Vydavatel: Fragment

Datum vydá­ní: 28.9. 2017

Formát: 165x220 mm

Počet stran: 46

Hodnocení: 98 %

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách AlbatrosMedia.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37698 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72234 KB. | 23.05.2024 - 15:20:53