Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Můj život s Bohuslavem Martinů

Můj život s Bohuslavem Martinů

Můj život s Bohuslavem Martinů
Můj život s Bohuslavem Martinů
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Život s Bohuslavem Martinů je hra­ný doku­ment o živo­tě a díle slav­né­ho čes­ké­ho skla­da­te­le. Snímek se čás­teč­ně inspi­ru­je stej­no­jmen­nou kni­hou, kte­rou napsa­la jeho žena Charlotte. Její vzpo­mín­ky uka­zu­jí Martinů zblíz­ka a záro­veň dáva­jí fil­mu lid­ský roz­měr. Druhým vypra­vě­čem pří­bě­hu je Bohuslavův pří­tel a živo­to­pi­sec Miloš Šafránek, kte­rý se nešťast­ně zaple­tl s STB. Film kom­bi­nu­je hra­né scé­ny s nara­ti­vem doku­men­tu a dobo­vý­mi archi­vy, aby pou­ta­vou vizu­ál­ní for­mou při­blí­žil nejen hud­bu geni­ál­ní­ho skla­da­te­le, ale také jeho osob­ní život, poci­ty a posto­je......

Hraný doku­ment Jakuba Sommera mapu­je pří­běh hudeb­ní­ho skla­da­te­le Bohuslava Martinů, jed­no­ho z nej­vý­znam­něj­ších čes­kých hudeb­ních skla­da­te­lů. Dokument vzni­ka­jí­cí v kopro­duk­ci s Českou tele­vi­zí je z vel­ké čás­ti inspi­ro­ván stej­no­jmen­nou kni­hou Charlotte Martinů, vdo­vy po Bohuslavovi Martinů a krom archiv­ních zábě­rů pře­de­vším vyu­ží­vá prá­vě hra­ných scén a před­vá­dí vel­mi zají­ma­vý doku­ment, kte­rý roz­hod­ně sto­jí za pozor­nost.

Sluší se jen dodat, že je život Martinů v pod­sta­tě odvy­prá­věn vel­mi struč­ně v kost­ce. Dokument trvá pou­ze hodi­nu, někte­rý­mi momen­ty auto­ro­va živo­ta mož­ná pro­le­tí až pří­liš rych­le a někte­ré jeho vlast­nos­ti a život­ní posto­je sice načrt­ne, ale úpl­ně nedo­vyprá­ví. Přesto to ovšem celé fun­gu­je jako shr­nu­tí živo­ta i osob­nos­ti Martinů v kost­ce, kdy to celé pře­de­vším sto­jí na onom pozo­ru­hod­ném audi­o­vi­zu­ál­ním zpra­co­vá­ní.

Můj život s Bohuslavem Martinů

Režisér a sce­náris­ta Jakub Sommer se mohl opřít o půvab­nou kame­ru Viktora Smutného, pou­ta­vou výpra­vu Jana Vlčka a také do hra­ných rolí obsa­dil ty nej­lep­ší mož­né her­ce. V souč­tu mož­ná Bohuslav Martinů není v rám­ci hra­ných pasá­ží tak výraz­ným cha­rak­te­rem, Petr Stach je ovšem přes­to ve své roli dob­rý. Výraznější jsou ovšem Ondřej Kavan jako pří­tel Martinů Šafránek a Tereza Hofová jako osu­do­vá Charlotte, kte­rá do své role dává vše i díky výraz­né sna­ze o fran­couz­ský pří­zvuk, kte­rý ovšem v souč­tu nepů­so­bí nuce­ně.

V souč­tu celý doku­ment půso­bí jako pří­běh něko­ho, kdo sice pochá­zel z malých pomě­rů, svým talen­tem si ovšem doká­zal pod­ma­nit svět. Sommer ve svém doku­men­tu doká­že shr­nout sta­tus Martinů z dneš­ní­ho pohle­du a sku­teč­ně před­vést odvy­prá­vět jeho zají­ma­vý život­ní pří­běh. Nejsilnější jsou poté momen­ty, kdy se divák dozví­dá o tom, jak Martinů rea­go­val na soci­a­lis­mus u sebe doma a jak těž­ce sná­šel poli­tic­ké pro­ce­sy ve své domo­vi­ně i nástup Mccarthismu v USA.  V leh­kém názna­ku poté dojde i na to, že Martinů jako kaž­dý nebyl úpl­ný sva­tou­šek, sna­ha doku­men­tu je ovšem pře­de­vším zdů­raz­nit jeho veli­kost a význam­nost. A tu doku­ment zce­la pro­dá­vá.

Můj život s Bohuslavem Martinů

Jde o pove­de­ný hra­ný doku­ment, kte­rý pat­ří mezi ty lokál­ně nej­vý­raz­něj­ší v uply­nu­lé době. Povedená prá­ce a pře­de­vším funkč­ní pocta hudeb­ní iko­ně, kte­rá v jis­tých momen­tech doká­že i ide­ál­ně dojmout......

Verdikt: 75 %


Photo © Robert Smutný


Podívejte se na hodnocení Můj život s Bohuslavem Martinů na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Iveta vs. Málo mě znáš: Dva různé úhly pohledu na Ivetu Bartošovou26. května 2024 Iveta vs. Málo mě znáš: Dva různé úhly pohledu na Ivetu Bartošovou Včera se na platformě Voyo objevil závěrečný třetí díl třetí série devítidílného seriálu Iveta, rozděleného do tří minisérií a pojednávajícího o bouřlivém životě české popové princezny […] Posted in TV Recenze, Seriály
  • Iveta Karel Šimek a Ján Jackuliak1. února 2024 Nová kapitola v životě Ivety Bartošové Tvůrčí tým pod vedením režiséra a scenáristy Michala Samira zakončil poslední klapkou tříletou životopisnou ságu o jedné z nejvýraznějších postav tuzemské pop-music – Ivetě Bartošové. Nová […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Hořící keř - Autentická minisérie o normalizaci v Československu18. ledna 2024 Hořící keř - Autentická minisérie o normalizaci v Československu Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky […] Posted in TV Recenze
  • O malých věcech – Recenze – 70 %21. června 2023 O malých věcech – Recenze – 70 % Český film O malých věcech je komorním povídkovým snímkem sestávajícím z dvanácti krátkých příběhů, které se zabývají problematikou mezilidských vztahů. Jeho autorem je režijně a […] Posted in Filmové recenze
  • Běžná selhání – 80 %15. října 2022 Běžná selhání – 80 % Český koprodukční snímek sestávající z příběhů tří žen, vyprávěných během jednoho dne na pozadí jakési blížící se katastrofy, měl premiéru na filmovém festivalu v Benátkách, odkud si jeho […] Posted in Filmové recenze
  • BANGER. – Recenze – 70 %21. září 2022 BANGER. – Recenze – 70 % Režisér a scenárista Adam Sedlák, tvůrce internetového seriálu Semestr, byl po uvedení svého celovečerního debutu s názvem Domestik vyzdvihován jako nový výrazný talent českého filmu, […] Posted in Filmové recenze
  • Iveta20. července 2022 Iveta Od malička jsem měla ráda zpěvačku Ivetu Bartošovou, její písničky a neuvěřitelný hlas, a proto není divu, že jsem si nemohla nechat ujít zhlédnutí minisérie "IVETA", mapující počátky […] Posted in TV Recenze
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Na Voyo odstartovala nová minisérie o Ivetě Bartošové11. května 2022 Na Voyo odstartovala nová minisérie o Ivetě Bartošové Minisérie nese prostý název Iveta a mapuje první kroky ke slávě Ivety Bartošové, její kariérní vzestup a vztah se zpěvákem Petrem Sepešim. Na Voyo je nyní ke shlednutí první díl třídílné […] Posted in TV Recenze
  • Po čem muži touží 2 – Recenze – 20 %21. dubna 2022 Po čem muži touží 2 – Recenze – 20 % Česká komedie Po čem muži touží, v níž se postava šovinistického šéfredaktora ocitla působením magického zaklínadla v ženském těle, byla zahájena myšlenkou, že ženy to mají v životě […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87760 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71602 KB. | 23.06.2024 - 06:32:33