Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Asi to ukončím - Poklidný výlet jednoho páru nabere nečekaný obrat a promění se ve strašlivou cestu.

Asi to ukončím - Poklidný výlet jednoho páru nabere nečekaný obrat a promění se ve strašlivou cestu.

AsiToUkoncim
AsiToUkoncim
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Charlie Kaufman jako sce­náris­ta sto­jí za fil­mem Věčný svit nepo­sk­vr­ně­né mys­li, kte­rý pro mně před­sta­vu­je film s jed­ním z nej­lep­ších scé­ná­řů všech dob a na dal­ší tvor­bu Charlieho Kaufmana jsem se pro­to začal poté vel­mi pocho­pi­tel­ně těšit. Bohužel to ale na mně zača­lo půso­bit jako by moje milost­né vzpla­nu­tí k jeho psa­ní bylo u Věčného svi­tu jenom náho­da, pro­to­že veš­ke­ré dal­ší Kaufmanovy fil­my za kte­rý­mi je pode­psa­ný jako sce­náris­ta mě míje­li a dost mož­ná i pro­to, že jsem krom Věčného svi­tu viděl fil­my Anomalisa a Syneckdoche, New York což jsou také fil­my u kte­rých Kaufman psal nejen scé­nář ale také si je reží­ro­val. Stojím si tak za tím, že Kaufman napsal u Věčného svi­tu výteč­ný scé­nář, kte­ré­ho se násled­ně skvě­le ujal reži­sér Michel Gondry. Kaufmanův režij­ní debut Syneckdoche, New York pro mně poté před­sta­vu­je urči­tě znám­ky řeme­sl­né kva­li­ty, přes­to je to ale pro mně film úče­lo­vý a pře­de­vším do jis­té míry sází na to, že máte něco odži­té­ho a bude­te tak s hlav­ním hrdi­nou sou­cí­tit, za mně by ale měl dob­rý film jed­no­du­še fun­go­vat sám o sobě. A Anomalisa? To je za mně zase film, kte­rý má mož­ná ori­gi­nál­ní zpra­co­vá­ní, kdy­by ho ale Kaufman nato­čil v hra­né podo­bě tak by šlo o vlast­ně tuc­to­vou zále­ži­tost a srov­ná­vá­ní s tako­vým Birdmanem jsem sku­teč­ně nepo­cho­pil.

Poté co Kaufmanovy režij­ní fil­my finanč­ně pro­pad­li se nicmé­ně jeho novin­ka bohu­žel ocit­la na Netflixu a sám Kaufman nedáv­no pro­hlá­sil, že je mož­né, že Asi to ukon­čím bude záro­veň jeho posled­ním režij­ním fil­mem. Co se týče zvo­le­ní názvu asi nee­xis­tu­je ide­ál­něj­ší čas pro odchod a tahle adap­ta­ce romá­nu Iaina Reida si urči­tě jak je u Kaufmana zvy­kem opět najde straš­ně širo­kou základ­nu nad­še­ných divá­ků. Jenže já mezi nimi ani u tře­tí­ho Kaufmanova režij­ní­ho fil­mu nebu­du.

Kaufman se za mně pros­tě bohu­žel zase­kl v kru­hu. Asi to ukon­čím je film s dob­rým scé­ná­řem, oči­vid­ný­mi řeme­sl­ný­mi kva­li­ta­mi a pře­de­vším vel­mi dob­rým herec­kým obsa­ze­ním, jeho tem­po je ale ješ­tě vra­žed­něj­ší než u před­cho­zích Kaufmanových fil­mů (ten­to film také se svý­mi 134 minu­ta­mi trvá nejdéle) a pře­de­vším je už ten­to­krá­te u Kaufmanovy novin­ky oprav­du nemož­né k postá­vám něco cítit. U Synekdoche, New York to nebyl vůbec těž­ký úkol, u Anomalisy už to hapro­va­lo ale pořád si pře­ce jenom šlo k posta­vám něco najít, tady už ale není nic.

Jesse Plemons tu sice opět před­vá­dí, že je dost mož­ná jed­ním z nejmé­ně doce­ně­ných her­ců své gene­ra­ce, Jessie Buckley tu chví­le­mi vylo­že­ně herec­ky řádí, David Thewlis je zase jed­nou super a dokon­ce i o Toni Collette se ten­to­krát nedá říct nic špat­né­ho, já mám ale pros­tě pořád pro­blém trá­vit čas s posta­va bez duše a o to víc mě to bolí když si uvě­do­mím, že i když jsem z Kaufmanových posled­ních fil­mů do stře­chy neská­kal tak jsem o nich aspoň nemohl říct, že nemá posta­vy bez duše.

Film je nato­čen ve for­má­tu 1:33:1 a jde o obra­zo­vé roz­hod­nu­tí, kte­ré fil­mu dost cel­kem slu­ší. Ze samot­né­ho vizu­á­lu ale na vět­vi kdo­ví­jak nejsem. Potěší tak ale­spoň fakt, že ale­spoň co se týče dia­lo­gů si Kaufman svou slab­ší chvil­ku nevy­bral a dlou­hé dis­ku­ze na různá téma­ta neby­la tak zdlou­ha­vá a prázd­ná jak jsem se obá­val. Pořád jsem se ale u toho vše­ho pros­tě nezba­vil pro­blé­mů, kte­ré s Kaufmanem mám už od začát­ku éry po Věčném svi­tu nepo­sk­vr­ně­né mys­li a oprav­du jsem si řekl, že se vlast­ně kou­kám na něco co se jen tak nevi­dí a vlast­ně jsem rád, že aspoň něja­ká mož­nost jak dosáh­nout tvůr­čí vize tu díky Netflixu je (mini­mál­ně do tý doby než Netflixu sku­teč­ně dojde, že se mu tohle jen tak nevy­pla­tí). Zároveň ale sku­teč­ně pla­tí, že něja­ký dohled je někdy dob­rá věc a Kaufmanovi tady pros­tě nikdo nemu­sel říkat o ústup­cích, kte­ré by mož­ná pro­spě­li.

Nerad fil­mům vyčí­tám jejich dél­ku, tady bych ale jako stři­hač oprav­du nechal zhru­ba 30 minut na pod­la­ze a mys­lím, že by se vlast­ně sku­teč­ně nic nezmě­ni­lo, ako­rát by fanouš­ci Kaufmanových meta­for nemě­li tak dost sil­ných pod­kla­dů. Jenže mě tyhle Kaufmanovy meta­fo­ry, kte­rých jsem měl navíc už po hodi­ně a půl mož­ná pře­ce jen tro­chu odst netan­ku­jí už od Synekdochy a ve finá­le mě tak jen ješ­tě zamr­zel fakt, že se vlast­ně celé dění Asi to ukon­čím vyda­lo smě­rem, kte­rý jsem nějak čekal.

Ne, neče­kal jsem, že se reál­ně až polo­vi­na fil­mu strá­ví v autě, pro­to­že by mě to pros­tě nena­padlo. Kaufmanův fanou­šek začne hned vykři­ko­vat a řek­ne, že vůbec neva­dí, že strá­ví­me tak výraz­nou dobu v autě. Kaufmanovci pros­tě budou tak nějak auto­ma­tic­ky nad­še­ný, zvláš­tě když jde sku­teč­ně dost mož­ná o posled­ní režij­ní pro­jekt jejich miláč­ka. Já ale budu na Kaufmana pořád vzpo­mí­nat pře­de­vším jako na sce­náris­tu jed­no­ho úžas­né­ho fil­mu, kte­rý má sku­teč­ně vše.... a až tepr­ve si vzpo­me­nu, že se u svých dal­ších pro­jek­tům krom scé­ná­řů ujal i režie a po Věčném svi­nu se pro mně vydal dosti boles­ti­vým smě­rem.

I přes­to, že by mi vlast­ně bylo po těch 2 hodi­nách už jed­no jak se to celé vyvi­ne tak jsem byl pře­kva­pen jak moc nad­še­ný jsem ze samot­né­ho závě­ru byl a jak jsem si najed­nou řekl, že jsem si to vlast­ně dost mož­ná i užil více než bych uznal. Jenomže pak při­jde závěr a..... spous­ta Kaufmanovců opět začne říkat, že si můžu konec domys­let dle sebe a není jed­no­znač­ný. Jenomže on bohu­žel jed­no­znač­ný je a jeho jed­no­znač­ný konec je tou nej­lep­ší ukáz­kou kon­ců, kte­ré tak nená­vi­dím a po kte­rých si při­pa­dám tolik poní­žen, že jsem vůbec před­tím sle­do­vá­ním vše­ho před­tím strá­vil tolik času. Opět pla­tí, že Kaufmanovy fanouš­ci budou dost prav­dě­po­dob­ně nad­še­ný a bude jim ve finá­le nějak jed­no, že jim vlast­ně jejich milá­ček nasa­dil paro­hy. Já už jsem si po kon­ci jenom řekl, že jsem to viděl a že jsem sice viděl dost mož­ná jed­nu z nej­za­jí­ma­věj­ších věcí toho­to roku... jenomže ter­mín zají­ma­vý si na dru­hou stra­nu může kaž­dý vylo­žit po svém. Oukey neu­rá­že­jí­cí řemes­lo, kte­ré má bohu­žel pár výraz­ných nedu­hů a pře­de­vším je furt spí­še pro věr­né Kaufmanovy fan­dy. Na to, že se Kaufman ješ­tě před pre­mi­é­rou dušo­val, že nebu­de v Asi to ukon­čím sázet na min­d­fuc­ky si ale ve finá­le tak tro­chu pro­ti­ře­čí a sto­jím si pořád za tím, že pokud najde své ztra­ce­né já po Věčném svi­tu nepo­sk­vr­ně­né mys­li tak je pořád šan­ce, že si k němu najdu ces­tu. Pokud se ale bude spí­še toho­to sty­lu tak už mě asi ani vylo­že­ně dal­ší Kaufman oprav­du neza­jí­má i přes­to, že by zase byla ško­da kdy­by defi­ni­tiv­ně skon­čil, pro­to­že i Asi to ukon­čím uka­zu­je, že on sku­teč­ný talent má. Kaufman si asi aktu­ál­ně říká ´´ asi to ukon­čím´´, o fil­mu Asi to ukon­čím ale roz­hod­ně pla­tí, že by nešlo o tu nej­lep­ší mož­nou roz­luč­ku. Tak snad si na ní Kaufman ješ­tě něja­kou dobu zku­sí počkat.......

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Photo © Netflix


Podívejte se na hodnocení Asi to ukončím na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46301 s | počet dotazů: 272 | paměť: 71965 KB. | 20.07.2024 - 21:03:24