Kritiky.cz > Ze života > Mytí a čištění interiéru aut

Mytí a čištění interiéru aut

Image by Mikes-Photography from Pixabay
Image by Mikes-Photography from Pixabay
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co děla­jí detai­le­ři při čiš­tě­ní inte­rie­ru aut jinak?

Už jste také uva­žo­va­li, že se svým vozem zaje­de­te na pro­fe­si­o­nál­ní detai­ling? Detailingová cen­t­ra vyrost­la ve vět­ších měs­tech za posled­ních pár let jako hou­by po deš­ti a z detai­lin­gu se stal podob­ný trend jako dří­ve z návštěv bar­ber­sho­pů. Obojí má ale svůj důvod a opod­stat­ně­ní. Detailing je extra péče, kte­rou své­mu vozu laik dopřát nemů­že a pře­de­vším neu­mí. Co je na ní tak spe­ci­ál­ní­ho?

Detaileři mají hned něko­lik es v ruká­vu – jaká to jsou?

Profesionální detai­le­ři mají hned něko­lik es v ruká­vu. Především mají know-how. Zkušenosti, kte­ré zís­ká­te jen tak, že bude­te den­no­den­ně mýt, čis­tit a ošet­řo­vat vozy vše­ho dru­hu, nena­hra­dí nic. Kromě toho mají také záze­mí, kte­ré doma nemá­te. Díky tomu, že váš vůz po umy­tí mohou nechat vyschnout ve vyhří­va­né gará­ži, je detai­ling celo­roč­ní zále­ži­tos­tí. Zatímco laik čeká s důklad­ným mytím až na prv­ní jar­ní měsí­ce, pro­to­že kdo by se namá­hal, když je ven­ku jen lehce nad nulou, pro­fe­si­o­nál­ní­ho detai­le­ra poča­sí netrá­pí.

Profesionální auto­kos­me­ti­ka je klíč k úspě­chu

Velkou část úspě­chu prá­ce detai­le­ra dělá i pro­fe­si­o­nál­ní auto­kos­me­ti­ka. V posled­ní době je vel­kým tren­dem pou­ží­vá­ní nano­kos­me­ti­ky, kte­rá vůz nejen čis­tí, ale i chrá­ní. Profesionální nano­kos­me­ti­ka se apli­ku­je na karo­se­rii i na povrchy v inte­ri­é­ru vozu. Samozřejmě se nejed­ná o jeden pří­pra­vek s uni­ver­zál­ním vyu­ži­tím.

Co doká­ží nano­čás­ti­ce?

Každý povrch má své potře­by a to reflek­tu­je i vyu­ží­va­ná auto­kos­me­ti­ka. I při čiš­tě­ní inte­ri­é­ru aut má ale nano­tech­no­lo­gie svůj význam. Nanočástice vytvo­ří na povrchu tex­ti­lií, kůže či plas­to­vých čás­tí ochran­nou poli­tu­ru, kte­rá půso­bí hyd­ro­fob­ně, antista­tic­ky a navíc chrá­ní povrchy před mecha­nic­kým poško­ze­ním.

Profesionální prá­ci detai­le­rů na svém voze pozná­te. Kromě toho, že je odbor­né čiš­tě­ní důklad­něj­ší a hloub­ko­věj­ší, tak i déle vydr­ží díky násled­né impreg­na­ci.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36706 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72265 KB. | 19.05.2024 - 06:38:56