Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Finále Plzeň je! Všem komplikacím navzdory

Finále Plzeň je! Všem komplikacím navzdory

milujeme cesky film
milujeme cesky film
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 

Plzeň – 33. roč­ník fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Finále Plzeň se usku­teč­ní netra­dič­ně v pod­zim­ním ter­mí­nu od 25. do 30. září. Každý den nabíd­ne pre­mi­é­ru či před­pre­mi­é­ru, sou­těž­ní fes­ti­va­lo­vé sním­ky, nahléd­ne do němec­ké a slo­ven­ské fil­mo­vé kuchy­ně, zjis­tí, kde v zahra­nič­ní kine­ma­to­gra­fii zane­cha­li sto­py čeští tvůr­ci a pro­mít­ne i stu­dent­ské prvo­ti­ny. A opět se sta­ne mís­tem setká­ní s hvězd­ný­mi hos­ty.

Žhavé novin­ky na Finále Plzeň

„Festival je letos oprav­du boha­tý na pre­mi­é­ry a před­pre­mi­é­ry. Každý fes­ti­va­lo­vý den při­ne­se ale­spoň jed­nu fil­mo­vou novin­ku, kte­rá vznik­la v České repub­li­ce,“ láká divá­ky pro­gra­mo­vý ředi­tel Peter Badač. Festival bude v pátek zaha­jo­vat sní­mek Svět pod­le Muchy reži­sé­ra Romana Vávry. V sobo­tu se chys­tá pro­jek­ce prv­ní­ho dílu nové­ho seri­á­lu reži­sé­ra Jaroslava Brabce Zločiny Velké Prahy s názvem Dáma v stud­ni. Nedělními novin­ka­mi budou sním­ky Karel (r. Olga Malířová Špátová) o legen­dár­ním Karlu Gottovi a všech­ny tři díly mini­sé­rie Petera Bebjaka Herec v hlav­ní roli s Janem Cinou. Sváteční pon­dě­lí zve na pre­mi­é­ru prvo­ti­ny Tomáše Polenského Smečka o šika­ně v hoke­jo­vém pro­stře­dí a pre­mi­é­ro­vé uve­de­ní doku­men­tu Češi jsou výbor­ní hou­ba­ři Apoleny Rychlíkové o kli­ma­tic­ké změ­ně u nás pohle­dem mimo­zem­ských odbor­ní­ků. V úte­rý uve­de­me v pre­mi­é­ře film Tichý spo­leč­ník reži­sé­ra Pavla Göbla, kte­rý nato­čil pod­le své nove­ly oce­ně­né cenou Magnesia Litera, a doku­men­tár­ní sní­mek Adély Jandec Sirotkové Neobyčejný život Josefa Spejbla o legen­dár­ní plzeň­ské lout­ko­vé osob­nos­ti.

zleva Dvorackova Verunkova Kosarova Safranek Vavra
zle­va Dvorackova Verunkova Kosarova Safranek Vavra
zleva Safranek Vavra
zle­va Safranek Vavra

Kompletní pro­gram fes­ti­va­lu je zve­řej­něn na webo­vých strán­kách film.festivalfinale.cz.

Pohled na Slovensko i do východ­ní­ho a západ­ní­ho Německa

Festival tra­dič­ně posky­tu­je svým návštěv­ní­kům také pohled na zahra­nič­ní tvor­bu. Letos se v rám­ci sek­ce ZOOM vydá obje­vo­vat krá­sy slo­ven­ské fil­mo­vé pro­duk­ce. Promítne sním­ky, kte­ré na Slovensku vidě­lo více než sto tisíc divá­ků, ale čes­kou dis­tri­bucí jen pro­lét­ly. Promítat se bude Loli pará­dič­ka (r. Richar a Viťo Staviarsky), kte­rá v auten­tic­kém náře­čí vyprá­ví pří­běh o dvou out­si­de­rech z východ­ní­ho Slovenska, či horo­ro­vě mys­te­ri­óz­ní sní­mek Trhlina nato­če­ný Peterem Bebjakem. Festival uve­de také slo­ven­ský poli­tic­ký thriller o reál­ných pro­blé­mech slo­ven­ské poli­ti­ky nazva­ný Sviňa a kome­dii Šťastný nový rok.

Letošní výběr fil­mů v sek­ci Německé kino před­sta­ví růz­né pohle­dy na „východ” a „západ” tři­cet let po pádu želez­né opo­ny. Společné téma „30 let bez opo­ny“ při­ná­ší sním­ky s pod­ma­ni­vý­mi lid­ský­mi pří­běhy, plné obav, přá­tel­ství, lás­ky a citu. Každý pří­běh je jiný,

ale všech­ny spo­leč­ně jsou ovliv­ně­ny kuli­sou neko­neč­né hra­ni­ce a její­ho pádu. Silně osob­ní vztah má k letoš­ním fil­mům i Stephan Kronmüller, jed­na­tel fir­my Eurosoftware, s.r.o., hlav­ní­ho part­ne­ra Finále Plzeň. „Je to vel­mi zají­ma­vý pocit být po toli­ka letech zno­vu kon­fron­to­ván s dobou před revo­lu­cí. Já a moje rodi­na jsme to ostat­ně teh­dy zaži­li na vlast­ní kůži. Jsem pře­svěd­čen o tom, že tyto fil­my mohou zaujmout i mla­dé lidi, neboť oprav­du vysti­hu­jí rea­li­tu té doby. Díky této retrospek­ti­vě může­me vidět, kolik se toho změ­ni­lo k lep­ší­mu,“ vysvět­lu­je Kronmüller. Uvedeny budou sním­ky: Dálnice (Autobahn), Na vrchol (Zu den ster­nen), Dokonalejší už to nebu­de (Nothing more per­fect), Až bude­me tan­čit (Wenn wir erst tan­zen), Stejná kůže (Same skin), Stav bez­tí­že (Moonjump), Babylon a Svět za zdí (Drubenland).

Krátké fil­my nám děla­jí skvě­lé jmé­no i za hra­ni­ce­mi

Finále Plzeň se tra­dič­ně věnu­je krát­kým fil­mům v sou­těž­ních i nesou­těž­ních sek­cích. „Jejich popu­la­ri­ta a hlav­ně oce­ně­ní, kte­rá sbí­ra­jí v zahra­ni­čí, nás při­ved­ly na myš­len­ku při­pra­vit spe­ci­ál­ní blok pro­fe­si­o­nál­ních krát­kých fil­mů. vybra­li jsme sním­ky Jiří, pes uprch­lík s Jenovéfou Bokovou a Eliškou Křenkovou v hlav­ních rolích, Perla reži­sé­ra Jana Kouřila a Figurant reži­sé­ra Jana Vejnara se zná­mým fran­couz­ským her­cem Denisem Lavantem,“ vypo­čí­tá­vá pro­gra­mo­vý ředi­tel Peter Badač. V pás­mu FAMU v kině 01 – se před­sta­ví osm krát­kých ani­mo­va­ných fil­mů, kte­ré zazá­ři­ly na Oscarech i mezi­ná­rod­ních fil­mo­vých fes­ti­va­lech, včet­ně lout­ko­vé­ho dra­ma­tu Darii Kacheevy Dcera. Studentské fil­my mimo sou­těž pak budou zastu­po­vat auto­ři téměř ze všech našich fil­mo­vých škol – z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, z FAMU, Západočeské uni­ver­zi­ty i z Umprum.

Prodloužený víkend ve zna­me­ní fil­mů, vína a knih

Díky pro­dlou­že­né­mu fes­ti­va­lo­vé­mu víken­du si návštěv­ní­ci budou moci užít ješ­tě více zába­vy – Finále Plzeň spo­ji­lo své síly s Plzeňským fes­ti­va­lem vína, kte­rý se usku­teč­ní v Kopeckého sadech a Smetanově uli­ci 26. až 28. září, a Světem kni­hy, kte­rý se koná v DEPO2015 25. až 26. září. Svět kni­hy při­chys­tal řadu autor­ských čte­ní a Festival vína mimo food a odpo­čin­ko­vé zóny nabí­zí v pon­dě­lí 28. září i spe­ci­ál­ní degusta­ci vína, kte­ré si „zahrá­lo“ ve fil­mu 3Bobule. „Navíc při kou­pi dvou vstu­pe­nek na Svět kni­hy dosta­ne­te vou­cher na Finále Plzeň. Když si kou­pí­te akre­di­ta­ci na Finále, zís­ká­te vstu­pen­ku na Svět kni­hy,” dopl­ňu­je ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Finále Plzeň Eva Veruňková Košařová.

Oficiální fes­ti­va­lo­vý bar MōōVEMENT si pro návštěv­ní­ky vždy od 21 h při­chys­tal vystou­pe­ní nej­růz­něj­ších DJ´s, na kte­ré je vstup zdar­ma.

Hvězdní hos­té na Finále Plzeň

Po dlou­hé jar­ní odml­ce, kdy se fil­mo­ví tvůr­ci nemoh­li setká­vat mezi sebou, ani se svý­mi divá­ky, se již řada z nich těší, až si vše vyna­hra­dí prá­vě v Plzni. Potkat se bude­te moci např. s reži­sé­ry Jiřím Havelkou (Vlastníci), Romanem Vávrou (Svět pod­le Muchy),

Slávkem Horákem (Havel), Olgou Malířovou Špátovou (Karel), Helenou Třeštíkovou (Forman vs. Forman), Václavem Marhoulem (Nabarvené ptá­če) a dal­ší­mi.

Z herec­kých a pěvec­kých hvězd se do Plzně chys­ta­jí např. Jana Plodková (Bábovky, Hodinářův učeň), Klára Issová (Tichý spo­leč­ník), Jitka Čvančarová (Nabarvené ptá­če), Martin Dejdar (Ženská na vrcho­lu), Josef Trojan (Šarlatán, Abstitnent), Miro Žbirka (Meky), Jiří Mádl (Modelář, Hra), Bára Poláková (Bábovky, Krajina ve stí­nu), Petra Nesvačilová (Bourák, Karel, já a ty) a dal­ší. Zajímavým hos­tem, kte­rý při­slí­bil účast na fes­ti­va­lu, je také vnuk věhlas­né­ho malí­ře Alfonse Muchy George Mucha.

Finále Plzeň a covid-19

„Jsem moc rád, že orga­ni­zá­to­ři letoš­ní fil­mo­vý fes­ti­val Finále Plzeň nevzda­li a přes covi­do­vou nepří­zeň jej usku­teč­ní v novém ter­mí­nu. Těším se, že naše měs­to díky tomu oži­je, že opět pocí­tí­me fes­ti­va­lo­vou atmo­sfé­ru a uvi­dí­me zapl­ně­ná kina i skvě­lé sním­ky,“ uve­dl pri­má­tor Plzně Martin Baxa. Plzeň pat­ří mezi hlav­ní part­ne­ry akce, z roz­počtu poskyt­la tra­dič­ní tři mili­o­ny korun, k tomu letos mimo­řád­ně navíc 500 tisíc korun, jež pokry­jí zejmé­na více­ná­kla­dy spo­je­né s pře­su­nem akce.

„Vzhledem k aktu­ál­ní bez­peč­nost­ní situ­a­ci jsem oprav­du ráda, že se fes­ti­val koná v téměř neo­me­ze­ném roz­sa­hu. Všem sálům, s výjim­kou Velkého sálu v Měšťanské bese­dě, jsme sní­ži­li kapa­ci­tu tak, aby nepře­kro­či­la sto lidí včet­ně dele­ga­ce a per­so­ná­lu. Sály bude­me po skon­če­ní pro­jek­ce desin­fi­ko­vat a vět­rat. Ve všech fes­ti­va­lo­vých pro­sto­rách budou roz­mís­tě­ny sto­ja­ny s des­in­fek­cí. Máme také spe­ci­ál­ní tým, kte­rý se posta­rá o bez­peč­nost všech, kte­ří nám zacho­va­li pří­zeň a při­jdou si fes­ti­val s námi užít. Operativně jsme samo­zřej­mě schop­ni rea­go­vat na všech­na opat­ře­ní, kte­rá nasta­nou,“ ubez­pe­ču­je ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Finále Plzeň Eva Veruňková Košařová a dodá­vá, že „i díky tomu, že s námi zůsta­li všich­ni hlav­ní part­ne­ři jako Eurosoftware a Škoda JS a Vodárna Plzeň jsme moh­li udr­žet cenu vstu­pen­ky na 90 Kč.“

Na všech­ny akce, kte­ré nejsou ve ven­kov­ních pro­sto­rách, se účast­ník musí regis­tro­vat, u pro­jek­cí zdar­ma si vyzved­ne vstu­pen­ku za 0 Kč. Do sálů tak nebu­de vpuš­těn nikdo bez akre­di­ta­ce či plat­né vstu­pen­ky. Vstupenky si mohou zakou­pit pou­ze regis­tro­va­ní návštěv­ní­ci, a to nej­lé­pe on-line. Prodej vstu­pe­nek na mís­tě bude pro­bí­hat ve dvou oddě­le­ných boxech tak, aby bylo eli­mi­no­vá­no tvo­ře­ní front. Vstupenky jsou nepře­nos­né. Pokud si akre­di­to­va­ný divák vybe­re na pro­jek­ci více vstu­pe­nek, musí orga­ni­zá­to­rům v pří­pa­dě potře­by dodat seznam svých „spo­lu­di­vá­ků“ (včet­ně jejich tele­fo­nu a e-mailu).

Festivalovým cen­t­rem zůstá­vá Měšťanská bese­da, nově bude při­pra­ven pro­mí­ta­cí sál také v Divadle Dialog.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71878 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72155 KB. | 18.04.2024 - 06:42:07