Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > John Carter: Mezi dvěma světy | John Carter [50%]

John Carter: Mezi dvěma světy | John Carter [50%]

rp john carter ver7.jpg
rp john carter ver7.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

John Carter: Mezi dvěma světy

http://www.csfd.cz/film/238081-john-carter-mezi-dvema-svety/
http://www.imdb.com/title/tt0401729/
Alternativní názvy:
John Carter

John Carter Medzi dvo­ma svet­mi 


Mládeži pří­stup­ný
V kinech ČR od: 08.03.2012 Falcon
V kinech SR od: 08.03.2012 Saturn
Na DVD od: 27.06.2012 Magic Box
Na Blu-ray od: 27.06.2012 Magic Box


Sci-Fi / Fantasy / Dobrodružný / Akční  |USA, 2012, 137 min


Režie: Andrew Stanton
Hudba: Michael Giacchino
Scénář: Andrew Stanton, Mark Andrews a Michael Chabon
Hrají: Taylor Kitsch, Mark Strong, Willem Dafoe, Lynn Collins, Samantha Morton, Dominic West, Polly Walker, James Purefoy, Thomas Haden Church, Daryl Sabara, Bryan Cranston, Guy C.A., Ciarán Hinds, Don Stark, Arkie Reece, David Schwimmer, Jon Favreau

Přiznám se, že ačko­liv jsem fanouš­kem Sci-fi, vět­ši­nu must read lite­rár­ní­ho káno­nu prá­vě toho­to žán­ru načte­né­ho nemám. Jednou z tako­vých zále­ži­tos­tí je série knih o Johnu Carterovi. Knižní série, kte­rou se inspi­ro­va­ly téměř všech­ny důle­ži­té flá­ky toho­to žán­ru, Star Wars nebo onen slav­ný Avatar nevy­jí­ma­je, však svo­ji ces­tu na stří­br­ná plát­na hle­da­la pře­kva­pi­vě dlou­ho. Do kin se dostá­vá až nyní, přes­ně sto let od pub­li­ka­ce prv­ní­ho dílu (pokud nepo­čí­tá­me direct-to-video pokus nechval­ně zná­mé skvad­ry Asylum z roku 2009, a ne, doo­prav­dy ho nepo­čí­tá­me). Jak tedy sna­ha o roz­je­tí nové fil­mo­vé série dopadla?  

John Carter je stí­hán vojá­ky Unie. Jako býva­lé­ho vojá­ka a zbě­ha Konfederace jej chtě­jí vyu­žít jako svo­ji posi­lu. John ale podob­né plá­ny nemá. Při jed­nom z poku­sů o útěk ze zaje­tí vojá­ků Unie se dostá­vá při sna­ze setřást prá­vě své věz­ni­te­le odrá­že­jí­cí útok indi­á­nů do jes­ky­ně, ze kte­ré mají rudé tvá­ře respekt. O něko­lik chvil poz­dě­ji zjiš­ťu­je proč. Uvnitř ní nará­ží na mimo­zem­ské­ho jedin­ce, kte­rý při sna­ze zachrá­nit se před neče­ka­nou spo­leč­nos­tí, pora­ně­ný omy­lem pře­ne­se Johna mís­to sebe. John Carter se tak oci­tá na Marsu. Jak brzy zjiš­ťu­je, i zde pro­bí­há vál­ka ve kte­ré je však v sáz­ce celá pla­ne­ta. Jeho výho­dou je však fakt, že díky odliš­né gra­vi­ta­ci panu­jí­cí na Marsu, jeho fyzic­ké vlast­nos­ti jsou zná­so­be­ny. Bude to ale sta­čit aby v pro­bí­ha­jí­cím kon­flik­tu pře­žil a našel ces­tu domů? A bude se vůbec chtít vrá­tit?
Jediný pro­blém, kte­rý s panem Carterem mám je však poměr­ně zásad­ní. Nejspíše totiž dlou­ho­vlasý sko­ro­su­per­man nechá­pe prin­cip zába­vy. Za něco málo přes dvě hodi­ny se totiž nic při­po­mí­na­jí­cí ten­to kon­cept nedo­sta­vi­lo. A že by můj pri­már­ní cíl byl sle­do­vat cel­kem laci­ně vyhlí­že­jí­cí sce­né­rie Marsu, to s taky říct nedá. Ehm, ono to stá­lo 250 mega? Tak tedy už chá­pu onu prů­se­ro­vost, kte­rá se s jmé­nem vesmír­né­ho ces­to­va­te­le při jeho uve­de­ní do kin spo­jo­va­la. 
Naštěstí mě reklam­ní kam­paň toho­to bloc­kbus­te­ru ze začát­ku roku nechá­va­la rela­tiv­ně klid­ným. Poučen podob­ným láka­jí­cím mode­lem, kte­rý pou­žil i Avatar, jsem se radě­ji stra­nil tvor­by ide­á­lů o něja­ké zásad­ní vesmír­né jízdě. A ješ­tě, že tak. Film kte­rý se sna­ží pro­dat ilu­zi našla­pa­né vesmír­né zále­ži­tos­ti totiž zapo­mí­ná na jed­nu poměr­ně zásad­ní věc. Možná tedy dvě. A ty jsou divá­ka bavit a vytvo­řit u divá­ka ale­spoň faleš­nou obli­bu postav, kte­ré se ve fil­mu obje­vu­jí. 
Nic tako­vé­ho se tu totiž nedě­je. Andrew Stanton pře­chod od ani­mo­va­ných fil­mů sil­ně nezvlá­dl. To že film půso­bí div­ně, jeho vina není, to je spí­še zále­ži­tos­tí před­lo­hy. To, že nedo­ká­že podat věro­hod­ně ani to mini­mum akč­ních scén kte­ré se ve fil­mu obje­vu­jí, to už jeho pro­blém je. Stejně jako zpra­co­vá­ní, u kte­ré­ho po chví­li čeká­te něja­ké instruk­ce ve for­mě týp­ka s cedul­kou teď se směj­te, teď brečte a teď běž­te domů, tady už není nic k vidě­ní. Bohužel ten­to pán zůstal doma. 
Člověk si pak říká jaká je ško­da, že podob­né ambi­ci­oz­ní pro­jek­ty kon­čí vět­ši­nou jako finanč­ní pro­pa­dá­ky. V pří­pa­dě Johna Cartera se ovšem není čemu divit. Film je totiž po všech ohle­dech napros­to prů­měr­ný a i přes­to, že by se mělo jed­nat o neza­po­me­nu­tel­ný monu­men­tál­ní film, dovo­lu­ji si říci že si na něj za půl roku nikdo ani nevzpo­me­ne, maxi­mál­ně při reka­pi­tu­la­ci nej­vět­ších bloc­kbuste­ro­vých pro­va­rů.       

Jak to tedy s panem Carterem zakon­čit? Jednu pří­mo mezi. Pokud tuto lát­ku nechyt­ne někdo zatra­ce­ně schop­ný, není zde poten­ci­ál pro dob­rý film. John Carter je špat­ně napsa­ná, ješ­tě hůře zre­ží­ro­va­ná zále­ži­tost, ve kte­ré se obje­vu­jí vyuměl­ko­va­né posta­vy téměř bez divác­kých sym­pa­tií. Akce je málo a je to opět neče­ka­ně cel­kem nuda. Ve výsled­ku? Ten nej­prů­měr­něj­ší prů­měr co snad jde. Není to tak špat­né aby to zača­lo být dob­ré a není to tak dob­ré aby to bylo něco co si v dohled­né době zopa­ku­je­te. Obávám se že pokud si stu­dio Disney nebu­de chtít utrh­nout dal­ší ostu­du, s panem Carterem se zase dal­ších pár desí­tek let neu­vi­dí­me. 

 PS. Možná John Carter byl jeden vel­ký sofis­ti­ko­va­ný vtip a já jej nepo­cho­pil.

 Hodnocení: 50%

Koktejl :


Podívejte se na hodnocení John Carter: Mezi dvěma světy na Kinoboxu.

50 % Nuda
50 % Snesitelné momen­ty

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23404 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71653 KB. | 19.06.2024 - 22:00:57