Kritiky.cz > Recenze knih > NIKDE TU JSEM. Bojovka ulicemi nevědomí

NIKDE TU JSEM. Bojovka ulicemi nevědomí

394262109 10222755218341169 6359431611893186746 n
394262109 10222755218341169 6359431611893186746 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jedna z mála knih, s kte­rou se může­te tak tro­chu pro­jít v ulič­kách tajem­né Prahy od Šimona Koudely „Nikde tu jsem. Bojovka uli­ce­mi nevě­do­mí“ a poku­sit se spo­lu s hlav­ní hrdin­kou roz­lousk­nout tajem­né indi­cie, jež jí někdo neu­stá­le kla­de do ces­ty.

Hned v úvo­du máme mož­nost se sezná­mit s Martou, jež před čtvrt sto­le­tí opus­ti­la Prahu a svo­jí vlast, aby se pře­stě­ho­va­la za svým novým man­že­lem do Rakouska. V té době tu necha­la svou malou dcer­ku, přá­te­lé, ale i vše­chen maje­tek.

Nyní, kdy se její man­žel­ství roz­padlo, Marta neče­ka­ně obdr­ží obsíl­ku, aby si z jed­né praž­ské úschov­ny vyzved­la ulo­že­né před­mě­ty, jinak bude po ní vymá­há­na finanč­ní poku­ta za jejich nevy­zved­nu­tí. Marta si tam však nikdy nic neu­scho­va­la. Kdo to byl? A proč jí někdo pod tou­to zámin­kou láká zpět do Prahy?

Proč si někdo ale dal tako­vou prá­ci, pro­na­jal na moje jmé­no sklad, zapla­til zálo­hu, a ke vše­mu do toho plá­nu zahr­nul Judi? Chtěl, aby se na mě naštva­la? Proč by to dělal tak krko­lomně slo­ži­té?

Zvědavost jí však nepo­ne­chá v kli­du a roz­hod­ne se na vlast­ní odpo­věd­nost zjis­tit, co se za tou­to podiv­nou výzvou scho­vá­vá. Možná i tak tro­chu dou­fám, že se koneč­ně setká i se svou dce­rou Judi, s níž nemá díky své­mu odcho­du do Rakouska zrov­na dva­krát vře­lé vzta­hy.

Už hned na začát­ku si uvě­do­mu­je, stej­ně jako Marta, že to byla vel­ká chy­ba vydat se na tuto ces­tu. Sled neče­ka­ných a děsi­vých udá­los­tí odstar­tu­je nešťast­ná auto­ne­ho­da, při kte­ré mla­dé dív­ce sra­zí čer­nou fenu, na níž je vel­mi fixo­va­ná, a tím to nekon­čí.

Všude se obje­vu­jí drob­né indi­cie a nápo­vě­dy odka­zu­jí­cí Martu hlu­bo­ko do její minu­los­ti a vzpo­mí­nek, nutí­cí jí pro­jít si dáv­no ztra­ce­ná mís­ta a napl­no se pono­řit do dáv­no zapo­me­nu­té minu­los­ti i za cenu, že by jí chtěl někdo z této ces­ty odstra­nit....

Co se tu děje? Přitahuju samé prů­švi­hy. Stačilo málo, a už jsem podru­hé ve třech dnech při­šla o život! 

A i když původ­ně nemě­la žád­né plá­ny, ani potu­chy, jak dlou­ho se v Praze zdr­ží, pře­hod­no­ti­la to. Nakonec se tu roz­hod­la zůstat do té doby, dokud nezjis­tí, kdo a proč si dal tako­vou prá­ci při­mět ji při­jet a začít se šťou­rat ve své vlast­ní minu­los­ti....

Podaří se jí to? A jak dlou­ho si s ní bude dotyč­ný hrát, než jí dojde trpě­li­vost? Nebo má s ní snad jiné, dale­ko­sáh­lej­ší plá­ny než se zdá?

Kniha vzhle­dem k malé­mu roz­sa­hu se čet­la vel­mi rych­le a sviž­ně. Samozřejmě díky neu­stá­lým zvra­tům v podo­bě před­klá­da­ných nových indi­cií a nevy­slo­ve­ných otá­zek dych­tí­cích po odpo­vě­dích, se jed­na­lo o napí­na­vé čte­ní, kde jste čeka­li na to, jak to vlast­ně všech­no dopad­ne.

Závěr kni­hy asi vět­ši­nu čte­ná­řů nemi­le pře­kva­pí a zasko­čí. Mě osob­ně rozuz­le­ní děje doce­la zkla­ma­lo, neboť dle skvě­le roze­hra­né dějo­vé linie jsem čeka­la něco malin­ko jiné­ho... 

Jinak pří­běh „Nikde tu jsem. Bojovka uli­ce­mi nevě­do­mí“ je urči­tě jed­no z těch čte­ní, jež neu­ra­zí, ale na dru­hou stra­nu zas až tolik nena­dchnou. 

Velké věci vzni­ka­jí z kdy­by a mož­ná.

NIKDE TU JSEM. Bojovka v uli­cích nevě­do­mí

Napsal: Šimon Koudela

Vydalo nakla­da­tel­ství Argo

Vydání prv­ní

Praha, rok 2023

Počet stran: 180

ISBN: 978-80-257-4117-7


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73555 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72315 KB. | 19.05.2024 - 20:14:59