Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Bone Cold – sniperovu mušku mlží mráz

Bone Cold – sniperovu mušku mlží mráz

Foto:Dirigo Entertainment
Foto:Dirigo Entertainment
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi vojen­ské thrille­ry s horo­ro­vý­mi prv­ky jako byl tře­ba brit­ský Bunkr? Filmfanatic ano, a i když zatím v tomhle ran­ku nedo­stal žád­nou abso­lut­ní pec­ku, na Bone Cold jsem se těšil a rád jsem mu dal šan­ci. Měli bys­te i vy?

RUTINNÍ MISE
Dvojice ame­ric­kých sni­pe­rů z blí­že nespe­ci­fi­ko­va­né spe­ci­ál­ní jed­not­ky dosta­ne za úkol zne­škod­nit vliv­né­ho vůd­ce povstal­ců kde­si u rusko-ukrajinských hra­nic. Nerozluční přá­te­lé se tedy vydá­va­jí na misi do pro­mrz­lých a zasně­že­ných lesů. Jenže pro­zra­di­li jim veli­te­lé všech­no? A budou čelit pou­ze povstal­cům, nebo na ně v hlu­bo­kých lesích čeká i jiný nepří­tel?

I S MALÝM ROZPOČTEM SE DÁ HRÁT VELKÉ DIVADLO
Bone Cold je níz­ko­roz­počto­vý sní­mek, ale tvůr­ci si zaslou­ží vel­kou pochva­lu, pro­to­že s ome­ze­ný­mi pro­střed­ky si doká­za­li pora­dit na výbor­nou. Navíc z jed­no­du­ché­ho moti­vu dvou sni­pe­rů plí­ží­cích se na svou pozi­ci doká­za­li vykře­sat i vel­mi sluš­nou atmo­sfé­ru. V hlav­ních rolích logic­ky neu­vi­dí­me žád­nou zná­mou tvář, ale her­ci i tak před­vá­dí vel­mi solid­ní výko­ny. Děj se vyhý­bá hlu­chým mís­tům a vše ply­nu­le odsý­pá.

SNÍM, ČI BDÍM?
Mise se kom­pli­ku­je a pře­de­vším pro­dlu­žu­je. Následkem dlou­ho­do­bé­ho půso­be­ní tuhých mra­zů dosta­nou oba vojá­ci tzv. kost­ní rýmu, jejíž pří­zna­kem jsou i halu­ci­na­ce. Začínají mít pocit, že mezi stro­my je nahá­ní nezná­mý nepří­tel. Celý film pra­cu­je s téma­tem váleč­ných trau­mat, tak­že do posled­ní chví­le nebu­de­te vědět, jest­li si vojá­ci tajem­né­ho pro­tiv­ní­ka pou­ze před­sta­vu­jí, nebo je sku­teč­ný. Nejednoznačnost dává sním­ku dyna­mi­ku i napě­tí a pohá­ní děj smě­rem kupře­du.

Filmfanatic dostal přes­ně to, co oče­ká­val a film roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji všem milov­ní­kům psy­cho­lo­gic­kých mili­ta­ry thrille­rů říz­nu­tých horo­rem. I přes níz­ký roz­po­čet totiž Bone Cold pat­ří k tomu lep­ší­mu, co si na dané téma může­te pus­tit. Nedivil bych se, kdy­bychom se časem dočka­li rema­ku s vyš­ším roz­poč­tem a slav­něj­ším obsa­ze­ním. Byl bych pro!


Podívejte se na hodnocení Bone Cold na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58981 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71765 KB. | 29.02.2024 - 21:51:19