Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Dech života - První Bondovka Timothy Daltona

Dech života - První Bondovka Timothy Daltona

DechZivota2
DechZivota2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

KGB má nový ďábel­ský plán: Série aten­tá­tů se pod­le něj stá­vá osud­nou pro agen­ty nepřá­tel­ských taj­ných slu­žeb. Jméno Jamese Bonda (Timothy Dalton) v tom­to sezna­mu smr­ti nechy­bí. Agent 007 však zaří­dí v Bratislavě útěk gene­rá­la KGB Koskova (Jeroen Krabbé), kte­rý ve sku­teč­nos­ti pra­cu­je pro brit­skou taj­nou služ­bu. Koskov obvi­ní z úkla­dů své­ho pro­tiv­ní­ka Puškina (John Rhys-Davies), ale vzá­pě­tí je une­sen sovět­ský­mi agen­ty. Bond se nyní musí Puškina zba­vit a Koskova zachrá­nit...

James Bond dostal v roce 1987 defi­ni­tiv­ně novou tvář. Roger Moore po 12 letech a 7 fil­mech defi­ni­tiv­ně roli nej­slav­něj­ší­ho lite­rár­ní­ho a fil­mo­vé­ho agen­ta defi­ni­tiv­ně ode­šel do důcho­du a šta­fe­to­vý kolík po něm pře­vzal Timothy Dalton. Herec, kte­rý roli mohl pře­vzít už u V taj­ných služ­bách Jejího Veličenstva (teh­dy ovšem odmí­tl, pro­to­že si ve věku 25 let při­pa­dal na roli pří­liš mla­dý) a též jí po Rogeru Mooreovi mohl pře­vzít už v roce 1979, teh­dy ovšem Dalton opět odmí­tl, pro­to­že se mu nelí­bil kome­di­ál­ní směr, kte­rým se série o Jamesi Bondovi tou dobou vyda­la a Moore tak v roli zůstal ješ­tě pár let navíc. Teprve v roce 1987 ve věku 41 let se Dalton defi­ni­tiv­ně stal novým Bondem a série se s jeho anga­žo­vá­ním vyda­la jiným smě­rem. A to hod­ně výraz­ným.

Režisér před­cho­zích tří bon­do­vek (a stři­hač dal­ších dvou před­cho­zích+ V taj­ných služ­bách Jejího Veličenstva) John Glen se opět vrá­til na režij­ní žid­li a člo­věk, jehož bon­dov­ky měli kolí­sa­vou kva­li­tu tak dostal na sta­rost odstar­to­vá­ní nové éry. Poprvé od Goldfingera ovšem u Dechu živo­ta došlo k radi­kál­ní změně- Daltonova prv­ní bon­dov­ka opus­ti­la styl Mooreových bon­do­vek a vyda­la se smě­rem k více váž­něj­ší­mu a rea­lis­tič­těj­ší­mu poje­tí původ­ních bon­do­vek se Seanem Connerym. Dech živo­ta více­mé­ně postrá­dá humor­né pasá­že, James Bond se nao­pak v podá­ní Daltona stal dost mož­ná nej­re­a­lis­tič­těj­ším vyob­ra­ze­ním agen­ta taj­né služ­by a bon­dov­ky dosta­li více rea­lis­tic­ký nádech.

Do jis­té míry to urči­tě bylo potřeba- Mooreovy bon­dov­ky neby­li špat­né fil­my, někdy ovšem šli za únos­nou čáru až pří­liš. Od Goldfingera až po Vyhlídku na vraž­du se navíc více­mé­ně u bon­do­vek dali odškr­tá­vat zave­de­ná klišé, kte­ré časem zača­li být únav­né. Právě zde se ale obje­vu­je síla, kte­rou fran­ší­za o Jamesi Bondovi má- Napříč léty 1962 až dodnes se jí vždy poda­ří zapra­co­vat do dění reál­ná fak­ta a zrov­na v 80. letech kdy vrcho­li­la Studená vál­ka to celé má na děj 15. bon­dov­ky vel­ký vliv. Zároveň vzal Dalton roli Bonda oprav­du váž­ně a udě­lal ho kom­plex­ním cha­rak­te­rem. Svět na to teh­dy nebyl při­pra­ven, pro­to­že mno­ha divá­kům teh­dy chy­bě­li ty neu­vě­ři­tel­né pří­běhy, kte­ré zaží­val Moore, jed­no ovšem bylo jisté- Dalton dal svým podá­ním Jamesi Bondovi doslo­va nový dech.

Více na Kritiky.cz
Chris Colfer: Země příběhů Kouzelné přání Jednoho dne budeš dost stará na to, abys znova začala číst pohádky… C.S. Lewis Tímto ...
Loupež po italsku Ač se to zdá téměř neskutečné, zlaté cihly v hodnotě 35 milionů dolarů tady fakt nehraj...
Ostrov - Zpracování vize nedaleké budoucnosti Michaelem Bayem... ..., ve kterém nalezneme filosofický podtext, dostatek akce, kvalitní vizuální řešení, znám...
Highlights | Germany vs. Canada | 2022 #IIHFWorlds ...
Rodina Karnovských Máte-li chuť zabrousit do malinko jiného žánru a tématu, tak si určitě nenechte ujít výbor...

Úž úvod­ní scé­nou Dalton doká­že, že má má cha­rizma, kte­ré je ke ztvár­ně­ní Jamese Bonda tak tro­chu potře­ba. Hned po ní a sty­lo­vých úvod­ních titul­cích (s tak tro­chu podiv­ným son­gem) se poté James Bond po dlou­hé době vydá­vá na sku­teč­ně drs­nou a váž­nou misi, kte­rá navíc potě­ší v tom ohle­du, že se John Glen defi­ni­tiv­ně nau­čil točit akč­ní scé­ny. Ty jsou sku­teč­ně půso­bi­vé, záživ­né a napí­na­vé a Dalton v nich pře­de­vším na roz­díl od Moorea v posled­ních bon­dov­kách nepů­so­bí tak směš­ně a pře­de­vším mu tu akci oprav­du věří­te.

Dech živo­ta má navíc dost mož­ná jeden z nej­lep­ších scé­ná­řů v his­to­rii bon­do­vek, kte­rým Dalton sku­teč­ně dostá­vá pří­le­ži­tost zazá­řit. Dalton se do role Bonda sku­teč­ně pono­řil a slou­ží jako ide­ál­ní před­po­klad toho, jak agen­ta 007 ztvár­nit. Pro toho se tahle mise stá­vá tak tro­chu osob­něj­ší, pro­to­že při­tom všem musí pomstít smrt své­ho kole­gy. Už v Tajných služ­bách Jejího Veličenstva se sna­ži­lo Bonda tak tro­chu polid­štit, Dechu živo­ta se to celé ovšem daří o pozná­ní lépe.

Dech živo­ta má v zása­dě sla­bé zápo­rá­ky (Jon Don Baker je jed­ním z nejmé­ně výraz­ných zápo­rá­ků v his­to­rii série), nevý­raz­nou Bond girl (Maryam d´Abo je „ pou­ze“ pohled­ná) a dél­ku 130 minut si mož­ná nedo­ká­že tak úpl­ně obhá­jit. Jinak se ale téhle bon­dov­ce sku­teč­ně daří dát Bondovi duši a „ civil­něj­ší“ podá­ní Bondovi v téhle podo­bě nesku­teč­ně slu­še­lo. Po Mooreovkách byl Dech živo­ta tím fil­mem, kte­rý série o Jamesi Bondovi potře­bo­va­la a bohu­žel dohrá­la na to, že divá­ci neby­li na tohle poje­tí Bonda ješ­tě tak úpl­ně při­pra­ve­ní (pořád­ně byli při­pra­ve­ni až v roce 2006 při pří­le­ži­tos­ti vydá­ní Casino Royale).

Bond zde pros­tě dostal novou krev a Dalton se uve­dl nesku­teč­ně sty­lo­vě. Mohl se opřít o bra­vur­ní akč­ní strán­ku, kte­rou nechal vynik­nout pove­de­ný střih, výraz­něj­ší vizu­ál, výbor­nou výpra­vu a pře­de­vším to civil­něj­ší poje­tí. Timothy Dalton byl v roce 1987 do role Jamese Bonda jed­no­du­še tre­fou do čer­né­ho. A navíc......v kte­ré jiné bon­dov­ce uvi­dí­te Aston Martin závo­dit s autem VB?

Více na Kritiky.cz
Projekty České televize k srpnu 1968 - 1 ...
Rychlá soutěž o Steam klíče První z připravovaných akcí při výročí 15 let prvního článku na webu Kritiky.cz....
De uskyldige (2021) Znepokojivá a originální podívaná s dětmi z chladného Severu, aneb jak by měli vypadat horor...
Končí nám prázdninový program. Co nás čeká posledního týden srpna v TV? Prázdniny už jsou na konci, příští týden začíná školní týden a televize mění programy...
Nominace na ceny České filmové akademie Dnes jsme se dozvěděli, které české snímky budou usilovat o České lvy. Pojďme si v krátké...

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Podívejte se na hodnocení Dech života na Kinoboxu.


Photo © United Artists

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  James Bond


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,20444 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71099 KB. | 04.12.2023 - 20:20:25