Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Pán času - The Church on Ruby Road (S14E04)

Pán času - The Church on Ruby Road (S14E04)

Foto: Disney+
Foto: Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak už máme 15. dok­to­ra. Nový, ten­to­krát čer­noch, se prv­ně obje­vu­je ve Vánočním spe­ci­á­lu. Kostel na Ruby Road.

V rám­ci děje je to jed­no­du­ché. Nový Doktor potká­vá i novou spo­leč­ni­ci. To je mla­dá, sko­ro dva­ce­ti­le­tá, blon­dý­na, kte­rý od Vánočního dílu bude dopro­vá­zet Doktora v jeho dob­ro­druž­stvích.

A o čem ten­to díl je?

Před deva­te­nác­ti lety odlo­ží mas­ko­va­ná žena před kos­te­lem dítě. V sou­čas­nos­ti se nale­ze­nec - Ruby Sunday - sna­ží najít své bio­lo­gic­ké rodi­če pomo­cí tes­tu DNA, ale bez­vý­sled­ně. Po roz­ho­vo­ru s Davinou McCallovou Ruby zjiš­ťu­je, že opa­ko­va­ně zaží­vá nepři­ro­ze­nou smůlu, a něko­li­krát se setká­vá s Doktorem. Poté, co se její ado­p­tiv­ní mat­ka Carla sta­ne pěs­toun­kou dal­ší­ho dítě­te, je Ruby svěd­kem úno­su dítě­te skře­ty, nastou­pí na jejich léta­jí­cí loď a poku­sí se ji zachrá­nit, při­čemž se opět setká s Doktorem. V zaje­tí skře­tů Doktor odha­lí, že skře­ti mani­pu­lu­jí s časem, aby způ­so­bi­li Rubyinu smůlu a při­ži­vu­jí se na náho­dě - kon­krét­ně na tom, že Ruby a dítě mají na Štědrý den spo­leč­né naro­ze­ni­ny. Doktor a Ruby zachrá­ní dítě před sně­de­ním gob­li­ny a vrá­tí ho domů ke Carle. Náhody, kte­ré Doktora a Ruby spo­ju­jí, však vedou k tomu, že se skře­ti vrá­tí v čase a Ruby jako dítě sně­dí. Doktor se pomo­cí TARDIS vrá­tí o deva­te­náct let zpět a zachrá­ní Ruby jako dítě, při­čemž zni­čí skře­ty i jejich loď. Po návra­tu do sou­čas­nos­ti se Doktor zno­vu setká­vá s Ruby, ale odchá­zí v TARDIS. Ruby však usou­dí, že Doktor je ces­to­va­tel časem, a roz­hod­ne se ho dopro­vá­zet.

A co odli­šu­je nové­ho Doktora od před­cho­zích? Jeho mlá­dí, jeho nad­še­ní, také neor­to­dox­ní oble­če­ní (kaž­dou chví­li jiné) a hlav­ně to, že si bude mít snad nejmlad­ší spo­leč­ni­ci Ruby, kte­rá má urči­tě vel­mi tajem­ný pří­běh, kte­rý bude urči­tě v dal­ších dílech odha­len, tedy ale­spoň jeho část.  A kdo je vlast­ně její mat­ka, to neví­me, snad se to dozví­me:
Moje hod­no­ce­ní: 85 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66809 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71988 KB. | 20.06.2024 - 11:12:14