Kritiky.cz > Ze života > Jak na sdílení účtu na Netflixu

Jak na sdílení účtu na Netflixu

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sdílení účtu na Netflixu se sta­lo běž­nou pra­xí mezi lid­mi, kte­ří chtě­jí ušet­řit na poplat­cích za před­plat­né. Netflix sice ofi­ci­ál­ně umož­ňu­je sdí­le­ní účtu s rodi­nou a blíz­ký­mi, ale v pra­xi je čas­to vyu­ží­vá­no sdí­le­ní účtu s přá­te­li nebo dokon­ce s úpl­ně nezná­mý­mi lid­mi. V této sou­vis­los­ti se čas­to obje­vu­je otáz­ka, zda je tako­vé sdí­le­ní účtu legál­ní a jaké jsou mož­né důsled­ky.

Nejprve je tře­ba zdů­raz­nit, že Netflix vyu­ží­vá­ní sdí­le­ných účtů ofi­ci­ál­ně neza­ka­zu­je. Nicméně, pod­le Podmínek služ­by Netflixu je sdí­le­ní před­plat­né­ho povo­le­no pou­ze s čle­ny vaší domác­nos­ti. To zna­me­ná, že pokud si pla­tí­te cenu za Netflix pod svým jmé­nem, může­te svůj účet sdí­let napří­klad se svým part­ne­rem, sou­ro­zen­ci, rodi­či nebo dět­mi, kte­ří s vámi byd­lí v jed­né domác­nos­ti. Pokud bys­te chtě­li sdí­let účet s někým, kdo s vámi nebyd­lí, poru­šo­va­li bys­te pod­mín­ky služ­by a tako­vé sdí­le­ní by bylo nele­gál­ní.

Pokud tedy sdí­lí­te účet s někým, kdo s vámi nebyd­lí v jed­né domác­nos­ti, může to mít urči­té důsled­ky. Jedním z nich je mož­nost, že Netflix vaše kon­to zablo­ku­je nebo vám dokon­ce zru­ší před­plat­né. Toto rizi­ko je však poměr­ně malé, pokud sdí­lí­te účet jen s jed­ním nebo dvě­ma lid­mi a pou­ží­vá­te ho jen na ome­ze­ný počet zaří­ze­ní najed­nou.

Dalším důsled­kem může být nárůst poplat­ků za sle­do­vá­ní Netflixu s přá­te­li. Netflix nabí­zí tři růz­né tari­fy - Základní, Standardní a Prémiové. Každý z nich umož­ňu­je sle­do­vá­ní na urči­tém počtu zaří­ze­ní najed­nou. Tarif Základní umož­ňu­je sle­do­vá­ní na jed­nom zaří­ze­ní, Standardní na dvou a Prémiový na čtyřech. Pokud tedy sdí­lí­te účet s něko­li­ka lid­mi, může se stát, že bude potře­ba pře­jít na tarif s vyš­ším počtem zaří­ze­ní a tím se zvý­ší i popla­tek za před­plat­né.

V někte­rých pří­pa­dech je to sice poho­dl­né a výhod­né, ale exis­tu­jí i urči­tá rizi­ka. Na co si tedy dát pozor, když chce­te sdí­let účet na Netflixu s přá­te­li?

1. Počet při­hlá­še­ných zaří­ze­ní – pro při­hlá­še­ní Netflix sta­no­vu­je limit na počet při­hlá­še­ných zaří­ze­ní u jed­no­ho účtu. Standardní tarif umož­ňu­je sou­čas­ně při­hlá­še­ní až na dvě zaří­ze­ní, zatím­co pré­mi­o­vý tarif až na čty­ři zaří­ze­ní. Pokud tedy plá­nu­je­te sdí­let účet s více lid­mi, měj­te na pamě­ti, že se může stát, že někdo z vás nebu­de moci stre­a­mo­vat obsah kvů­li limi­tu na počet při­hlá­še­ných zaří­ze­ní.

2. Sdílení hes­la - Sdílení hes­la s přá­te­li může být nebez­peč­né z hle­dis­ka kyber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti. Pokud jeden z vašich přá­tel pou­ží­vá jed­no hes­lo pro všech­ny své účty, může být jeho účet hacknut a tím i váš účet na Netflixu.

3. Přístup ke sle­do­va­né­mu obsa­hu - Pokud sle­du­je­te Netflix s někým jiným, nemu­sí se vám líbit, co se vám zob­ra­zu­je v kate­go­rii „dopo­ru­če­né pro vás“. Pokud napří­klad sle­du­je­te roman­tic­ké fil­my, zob­ra­zo­vat se budou dal­ší roman­tic­ké fil­my, což může být pro­blém, pokud dal­ší oso­ba na vašem účtu má úpl­ně jiný vkus a sle­du­je napří­klad horo­ry nebo doku­men­ty.

Pokud se roz­hod­ne­te sdí­let účet na Netflixu s přá­te­li, měj­te na pamě­ti, že s tím sou­vi­sí urči­tá rizi­ka. Pokud jste si těch­to rizik vědo­mi a bude­te postu­po­vat opa­tr­ně, může­te ušet­řit pení­ze a záro­veň si užít sle­do­vá­ní svých oblí­be­ných fil­mů a seri­á­lů s přá­te­li.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35389 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72356 KB. | 24.05.2024 - 13:11:06