Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > 13 duchů (13 Ghosts)

13 duchů (13 Ghosts)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jedna ame­ric­ká rodi­na muže ve střed­ním věku, kte­rý před pár lety ztra­til při nešťast­né náho­dě man­žel­ku, kte­rá uho­ře­la, se náh­le doví­dá o neče­ka­ném bohat­ství, jenž jim odká­zal, jejich prá­vě zesnu­lý strýc. Obě děti a jejich mla­dá chů­va mají z dědic­tví obrov­skou radost a nemo­hou se dočkat tak náh­lé­ho bohat­ství a tako­vé­ho zvra­tu v jejich chudém živo­tě. Otec rodi­ny je však v celé věci nedů­vě­ři­vý a vzhle­dem k tomu, že jejich strýc byl podi­vín a zemřel za veli­ce zvlášt­ních okol­nos­tí, zaujme k celé věci skep­tic­ký postoj. Později se uká­že, že opráv­ně­ný.

Rodina se tedy spo­leč­ně vydá­vá na mís­to, kde si má sjed­na­né bohat­ství pře­vzít. Jedná se o vel­ký, nád­her­ný a hlav­ně hod­ně dra­hý dům – pra­vý ame­ric­ký sen. Již po pří­cho­du je však jas­né, že ne všech­no je tak, jak se na prv­ní pohled zdá. Dům je ovlá­dán jaký­mi­si podiv­ný­mi mecha­nismy, klí­či, páka­mi a pohyb­li­vý­mi stě­na­mi s pra­po­div­ný­mi nápi­sy. Na scé­ně se obje­vu­je něja­ký podiv­ný chlá­pek, pře­vle­če­ný za elek­tri­ká­ře a dožá­dá se vstu­pu do domu. Jak se násled­ně uká­že, jde o strý­co­va býva­lé­ho zaměst­nan­ce, kte­rý jim vypo­ví celou straš­li­vou prav­du o tom, kdo byl jejich strýc, čím se zabý­val a nabá­dá je, aby dům oka­mži­tě opus­ti­li. Rovněž jim poví, že výsled­kem jejich spo­leč­né prá­ce je tři­náct uvěz­ně­ných duší pro­mar­ně­ných lid­ských živo­tů. A prá­vě těch­to tři­náct duchů je uvěz­ně­no v onom obrov­ském domě a všich­ni se nemo­hou dočkat toho, až si s rodi­nou „poda­jí ruce“. Všechno je to jenom jed­na vel­ká past, kte­rá prá­vě sklap­la. A otec rodi­ny zatím netu­ší, že jed­ním z oněch tři­nác­ti duchů, je také jeho zesnu­lá žena a že se osob­ně setká s mrt­vým strý­cem, kte­rý mu odha­lí, o co vlast­ně celou tu dobu šlo…

Tak schvál­ně. Nenašli jste v tom­to fil­mu jis­tou podob­nost? Ne? Opravdu ne? Chcete malou nápo­vě­du? Dobrá tedy. V názvu ono­ho podob­ně ladě­né­ho díl­ka, se rov­něž vysky­tu­je slo­víč­ko „duchů“. Pořád nic? Chytrému napo­věz a hloupé­ho kop­ni (ane­bo je to nao­pak?). Tím fil­mem je Loď duchů. Ano, samo­zřej­mě, teď už si jis­tě všich­ni vzpo­mně­li a ti z vás, kdož ten­to název sly­ší­te popr­vé, urči­tě zajdě­te do půj­čov­ny a Loď duchů si vypůj­če­te. Řekl bych, že i přes to, že 13 duchů není špat­ným fil­mem, Loď duchů je na tom ješ­tě o stu­pí­nek lépe. Každopádně podob­nost mezi těmi­to dvě­ma fil­my je patr­ná.

Snímek 13 duchů, kte­rý jsem měl mož­nost shléd­nout, není zase tak špat­ný. Není ani pří­liš špat­ný, ale není ani pří­liš dob­rý. Je tako­vý ako­rát a ničím zvlášt­ním vás nena­dchne, ale ani neu­ra­zí vaše ctě­né fil­mo­vé oko. Na otáz­ku, jest­li jsem se bál, odpo­vím rych­le a bez jaké­ho­ko­liv pře­mýš­le­ní „ne“. O horor jako tako­vý se sice jed­ná, to je prav­da, ale pohled na směš­nou tvář rádo­by mrt­vé oso­by, mě už nijak nevy­dě­sí. Spíš mi těch tři­náct jedin­ců při­jde jako něja­ká sku­pin­ka na maš­kar­ním bále v hod­ně špat­ných kos­tý­mech. Co se týče atmo­sfé­ry, tak ta děsi­vá není vůbec. Divné zvu­ky a nic neří­ka­jí­cí hud­ba, ve mně pocit báz­ně roz­hod­ně nevy­vo­la­ly. Rovněž dia­lo­gy mi mnoh­dy při­jdou trap­né, někdy až stu­pid­ní a tro­chu při­po­mí­na­jí­cí bláz­ni­vou paro­dii Scary Movie (tyto fil­my mají dokon­ce i stej­né­ho reži­sé­ra). Jediné, co snad může člo­vě­ka zaujmout, jsou cel­kem vyda­ře­né efek­ty, kva­lit­ní poda­né herec­ké výko­ny a dějo­vý námět, kte­rý mě oprav­du zau­jal, i když se ve své pod­sta­tě jed­ná o sto­krát obe­hra­nou situ­a­ci. Nicméně celý sní­mek hod­no­tím vesměs klad­ně a jeho cel­ko­vé zpra­co­vá­ní se mi zdá, až na výjim­ky, pove­de­né a pou­ta­vé.

Hodnocení toho­to fil­mu: hor­ší 1 2 3 4 5 lep­ší


Podívejte se na hodnocení 13 duchů na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59978 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72060 KB. | 16.04.2024 - 15:42:15