Kritiky.cz > Články > Pavlásek a Knor budou za taneční vystoupení platit penězi. Pomohou tak dětem.

Pavlásek a Knor budou za taneční vystoupení platit penězi. Pomohou tak dětem.

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak tro­chu netra­dič­ně slo­že­ná poro­ta, kte­rá za výko­ny na taneč­ním par­ke­tu neroz­dá­vá body, ale pří­mo pení­ze. I tako­vé novin­ky čeka­jí na divá­ky zábav­né­ho pořa­du Pomozte dětem, kte­rý se opět pone­se v duchu oblí­be­né sou­tě­že StarDance. Přímý pře­nos toho­to veče­ra s cha­ri­ta­tiv­ním poslá­ním odvy­sí­lá Česká tele­vi­ze 4. dub­na od 21:10 na ČT1.

„Spojení divác­ky atrak­tiv­ní­ho for­má­tu StarDance a bene­fič­ní­ho pořa­du Pomozte dětem se v minu­lém roce osvěd­či­lo, pro­to jsme se roz­hod­li v něm pokra­čo­vat,“ říká mana­žer vývo­je České tele­vi­ze Jan Potměšil a dodá­vá: „Někteří pro­fe­si­o­nál­ní taneč­ní­ci si pro­to pro letoš­ní roč­ník při­pra­vi­li exklu­ziv­ní taneč­ní vystou­pe­ní s dět­mi, kte­rým bylo ze sbír­ky pomo­že­no.“

Role prů­vod­ky­ně slav­nost­ním veče­rem se cho­pí účast­ni­ce prv­ní řady StarDance, mode­rá­tor­ka Jolana Voldánová: „Těším se na hod­ně legra­ce, pro­to­že tako­vý­mi mými spo­lu­ko­men­tá­to­ry budou napří­klad Miloš Knor nebo Lukáš Pavlásek, tak­že dou­fám, že se dočká­me řady humor­ných situ­a­cí. Přála bych si, aby se pořad divá­kům líbil, byl to pro ně pří­jem­ně strá­ve­ný večer, kte­rý záro­veň poslou­ží těm nej­lep­ším mož­ným úmys­lům.“ A prá­vě Miloš Knor a Lukáš Pavlásek spo­leč­ně se Zdeňkem Chlopčíkem, jedi­ným pro­fe­si­o­ná­lem v oblas­ti taneč­ní­ho umě­ní této spe­ci­ál­ní poro­ty, budou hod­no­tit taneč­ní výko­ny. Tentokráte je však na taneč­ní­ky kla­den dale­ko zod­po­věd­něj­ší úkol než jen poba­vit pub­li­kum svým vystou­pe­ním. Porotci totiž nebu­dou udě­lo­vat za před­ve­de­né taneč­ní čís­lo kla­sic­ké body, jak jsou divá­ci zvyklí, ale tanec ohod­no­tí pří­mo peně­zi, kte­ré pak popu­tu­jí na sbír­ko­vé kon­to.

A aby bylo pro­po­je­ní tan­ce a pomo­ci potřeb­ným doko­na­lé, do jed­not­li­vých cho­re­o­gra­fií jsou zapo­je­ny také zne­vý­hod­ně­né děti, kte­rým Kuře pomá­há. Těšit se tak může­me na spe­ci­ál­ní beat­bo­xo­vé taneč­ní čís­lo, do kte­ré­ho Jan Onder zapo­jil i kli­en­ta z orga­ni­za­ce Dům tří přá­ní zabý­va­jí­cí se pomo­cí dětem v nou­zi, spo­leč­nou cho­re­o­gra­fii Kristýny Coufalové a dětí z občan­ské­ho sdru­že­ní Romstar a dal­ší vystou­pe­ní, kte­rá pohla­dí oko i duši. Podpořit dobrou věc při­jdou vítě­zo­vé minu­lých roč­ní­ků StarDance Dana Batulková, Kateřina Baďurová-Janků, Pavel Kříž, i ti, kte­ří sice nezví­tě­zi­li, ale pomoc a pod­po­ra hra­jí i v jejich živo­tech vel­mi důle­ži­tou roli, Saša Rašilov, Bára Poláková, David Suchařípa a Vladimír Kratina. Slavnostní večer obo­ha­tí hudeb­ní hvězdy Monika Absolonová a Lenka Filipová s dce­rou Lenny. Představí se také nová pat­ron­ka pro­jek­tu Pomozte dětem Marie Doležalová. „Již mno­ho let se setká­vám s dět­mi při prá­ci, zejmé­na při natá­če­ní dět­ské­ho pořa­du České tele­vi­ze Planeta Yó, ale také tře­ba na let­ních fil­mo­vých tábo­rech, kde vedu kur­zy herec­tví. Proto jsem na nabíd­ku být sou­čás­tí pro­jek­tu Pomozte dětem nad­še­ně kýv­la,“ říká Marie Doležalová a dodá­vá: „Udělalo mi radost, že se budu podí­let na věci, kte­rá inspi­ru­je dal­ší lidi k tomu, aby pomá­ha­li.“

Pomozte dětem je dlou­ho­do­bý cha­ri­ta­tiv­ní pro­jekt České tele­vi­ze a Nadace roz­vo­je občan­ské spo­leč­nos­ti spo­je­ný s celo­ná­rod­ní veřej­nou sbír­kou zamě­ře­nou na pomoc ohro­že­ným a zne­vý­hod­ně­ným dětem. Za 16 let spo­lu­prá­ce se poda­ři­lo vybrat téměř 200 mili­ó­nů korun, kte­rý­mi bylo pod­po­ře­no 200 tisíc soci­ál­ně či zdra­vot­ně zne­vý­hod­ně­ných dětí z celé České repub­li­ky.

Přispět na sbír­ko­vé kon­to Pomozte dětem lze něko­li­ka způ­so­by:

· ban­kov­ním pře­vo­dem na sbír­ko­vé kon­to 505 333 505/5500

· zaslá­ním dár­cov­ské DMS ve tva­ru „DMS KURE“ na čís­lo 87 777 (cena jed­né DMS je 30 Kč, Pomozte dětem obdr­ží 28,50 Kč)

· Přispívat je mož­né i pra­vi­del­ně po celý rok, sta­čí zaslat SMS ve tva­ru „DMS ROK KURE“ na čís­lo 87 777. Každý měsíc pak bude auto­ma­tic­ky ode­čte­na část­ka 30 Kč. Více infor­ma­cí na www.darcovskasms.cz.

Další podrob­nos­ti o mož­nos­tech při­spě­ní a pro­jek­tu na www.pomoztedetem.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77306 s | počet dotazů: 272 | paměť: 71802 KB. | 21.07.2024 - 01:00:46