Kritiky.cz > Články > Jan Hřebejk se vrací mezi vyšetřovatele

Jan Hřebejk se vrací mezi vyšetřovatele

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jan Hřebejk se vra­cí mezi vyšet­řo­va­te­le. S Martinem Stránským a Janem Zadražilem hle­dá Místa zlo­či­nu.

Po divác­ky úspěš­ně při­ja­té mini­sé­rii Případ pro exor­cis­tu se reži­sér Jan Hřebejk opět vra­cí mezi tým vyšet­řo­va­te­lů. Vyměnil Olomouc za Plzeň a pro Českou tele­vi­zi začal na zápa­dě Čech natá­čet seri­ál Místo zlo­či­nu Plzeň s Martinem Stránským, Janem Zadražilem a Lukášem Vaculíkem v hlav­ních rolích. Autorem námě­tu a scé­ná­ře je Martin Bezouška.

„Místo zlo­či­nu Plzeň má ambi­ci stát se seri­á­lem kri­mi pří­bě­hů, kte­ré jsou sjed­no­ce­ny pro­stře­dím, tedy měs­ty i kra­jem, kde se ode­hrá­va­jí,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent České tele­vi­ze Jan Štern, v jehož tvůr­čí pro­du­cent­ské sku­pi­ně seri­ál vzni­ká. „Jedním z nej­dů­le­ži­těj­ších fak­to­rů je pro nás čes­ká detek­tiv­ní tra­di­ce, pro níž je typic­ká drob­no­kres­ba cha­rak­te­rů a spe­ci­fic­ký druh humo­ru,“ dodá­vá Štern.

„V seri­á­lu pra­cu­je­me pře­váž­ně s oby­čej­ný­mi lid­ský­mi pří­běhy, při­čemž nechce­me řešit spik­nu­tí poli­ti­ky a orga­ni­zo­va­né­ho zlo­či­nu bez kon­krét­ních kon­ců,“ říká pro­du­cent Martin Froyda a dodá­vá: „Osobní lin­ky našich hlav­ních hrdi­nů se pro­lí­na­jí celým seri­á­lem. Důležitým moti­vem je pro nás také při­blí­že­ní atmo­sfé­ry dané loka­li­ty. V pří­pa­dě Plzně tak nechá­me divá­ka nahléd­nout do zají­ma­vých loka­lit měs­ta, ale i celé­ho kra­je.“

Kromě Martina Stránského, Jana Zadražila a Lukáše Vaculíka se divá­ci mohou těšit také na vyšet­řo­va­te­le v podá­ní Vladimíra Kratiny, Bereniky Kohoutové a Vladimíra Polívky. Role soud­ní lékař­ky se pak zhos­ti­la Bára Kodetová, kro­mě ní se pak v seri­á­lu obje­ví i Jitka Čvančarová. Tým vyšet­řo­va­te­lů bude v jed­not­li­vých epi­zo­dách pát­rat po séri­o­vém vra­ho­vi, zmi­ze­lých stu­dent­kách či vra­hu zámož­né­ho pod­ni­ka­te­le. Seriál by měl být doto­čen v květ­nu letoš­ní­ho roku.

„Vyšetřovatel Viktor Knap  je něco jako med­věd. Takový ten bal­van, kte­rý se může zdát mož­ná i troš­ku neo­te­sa­ný, ale o to více je pak rov­něj­ší, čímž mám na mys­li to, že necho­dí kolem hor­ké kaše, ale umí věci říkat naro­vi­nu,“říká o své posta­vě před­sta­vi­tel hlav­ní role Martin Stránský a jako Plzeňák se smí­chem dodá­vá: „Natáčecích dnů v Plzni je na můj vkus tro­chu málo, klid­ně by jich moh­lo být víc.“

Kriminálka Plzeň // režie: Jan Hřebejk // scé­nář: Martin Bezouška // námět: Martin Bezouška, Martin Froyda // Kamera: Asen Šopov // Střih: Boris Machytka // Zvuk: Pavel Kovařík // Architekt: Barbora Erhiholdová // Dramaturgie: David Musil, Vladimír Kavčiak // Vedoucí pro­duk­ce: Daniel Rouha // Kreativní pro­du­cent ČT: Jan Štern // Výkonný pro­du­cent: Ilona Jirásková, Martin Froyda // Producent: Arthur Krensky Films: Martin Froyda // Hrají: Martin Stránský, Jan Zadražil, Lukáš Vaculík, Vladimír Kratina, Berenika Kohoutová, Vladimír Polívka, Bára Kodetová, Jitka Čvančarová


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81785 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71546 KB. | 19.06.2024 - 18:11:38