Kritiky.cz > Recenze knih > Pekárna s vůní skořice - moderní příběh Romea a Julie v kulisách půvabného švédského městečka

Pekárna s vůní skořice - moderní příběh Romea a Julie v kulisách půvabného švédského městečka

251564 350 0 fit
251564 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi romá­ny z pro­stře­dí kavá­ren a peká­ren? Milujete Švédsko a chtě­li bys­te se tam podí­vat? I když to sou­čas­ná situ­a­ce nedo­vo­lu­je ces­to­vat, tak prá­vě vám je určen román s názvem Pekárna s vůní sko­ři­ce. 

Lovisa Lindegrenová žije v Londýně, kde má svou vysně­nou prá­ci i snou­ben­ce. Během jed­no­ho dne při­jde o všech­no a pro­to se vra­cí do své­ho rod­né­ho Švédska do měs­teč­ka Halleholm, do míst, kde vyrůs­ta­la a zdě­di­la po své babič­ce maleb­nou pekár­nu. Rozhodne se, že ji urči­tě nepro­dá, ale chce ji otevřít a pokra­čo­vat tak v tra­di­ci své rodi­ny. Nezdědila jen pekár­nu, ale také nepřá­tel­ství dvou rodin a to mezi Lindengrenovými a Halleholmovými. Reuben se sna­ží Lovise vše zne­pří­jem­nit, aby svou pekár­nu neo­te­vře­la. Dokáže se posta­vit nej­vět­ší­mu mag­ná­to­vi ve měs­teč­ku? Bude pokra­čo­vat v tra­di­ci voňa­vé a vel­mi navště­vo­va­né pekár­ny? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do pří­jem­né­ho čte­ní.

Kniha má 87 kapi­tol, cel­kem 406 stran, kte­ré jsou zakon­če­ny podě­ko­vá­ním autor­ky. Kniha se čte veli­ce dob­ře. Dějová lin­ka není slo­ži­tá. I množ­ství postav v romá­nu není zby­teč­ně moc. Čtenář se tak snad­no zori­en­tu­je v tex­tu. Jelikož mám moc ráda romá­ny z pro­stře­dí kavá­ren a peká­ren, tato kni­ha byla jas­ná vol­ba. Tento román jsem si k recen­zi nevy­bra­la náho­dou. Četla jsem na něj veli­ce pozi­tiv­ní recen­zi, pak to, že je z pro­stře­dí pekár­ny, tak­že jsem nevá­ha­la a pus­ti­la se do ní. Byla jsem zvě­da­vá, jak na mě román zapů­so­bí. Rozhodně mě nezkla­mal. Až mně bylo tro­chu líto, že už je konec. Způsob vyprá­vě­ní mě uchvá­til a roz­hod­ně to nebu­de posled­ní kni­ha od této autor­ky, kte­rou si pře­čtu. Zajímavý děj, s jed­no­du­chou dějo­vou lin­kou byl k pro­spě­chu. Někdy zby­teč­né množ­ství postav a kom­pli­ko­va­ný děj nedě­la­jí román zají­ma­věj­ší. Hodně jsem fan­di­la hlav­ní posta­vě Lovise a přá­la si, aby zvlád­la ote­vře­ní pekár­ny bez pro­blé­mů.

Pokud jste o této báječ­né novin­ce vyda­va­tel­ství Grada nesly­še­li a nečet­li ji, urči­tě to naprav­te.

Román Pekárna s vůní sko­ři­ce je milý, okouz­lu­jí­cí román o přá­tel­ství, rodin­ných vzta­zích, rodin­ném pou­tu, i roman­ti­ce, také křiv­dě, vině, či lás­ce, kte­rý vás bude bavit od začát­ku až do kon­ce a nebu­de­te chtít pře­stat.

Ukázka z kni­hy:

„Babička ti necha­la Pekárnu, pro­to­že vědě­la, že ji nikdy nepro­dáš. Alespoň ne jemu. Kromě toho Amélie také dou­fa­la, že to tady zase ote­vřeš.

Lovisa na ni pohléd­la. „Vážně? To mi nikdy neřek­la.“ Greta pokr­či­la rame­ny. „Nechtěla na tebe tla­čit. Zvlášť když jsi pak zača­la cho­dit s tím mla­dým budižkni­če­mu.“

„S Charlesem?“

„Amélie mu nevě­ři­la. Nevěřila, že s ním můžeš být šťast­ná.“

Lovisa obja­la prs­ty svůj hrnek lat­té. Teplo hrneč­ku ji uklid­ni­lo. „Jste si jis­tá, že chtě­la, abych zno­vu ote­vře­la Pekárnu?“ Greta měla oči­vid­ně nála­du si poví­dat a Lovisa tou­ži­la o ujiš­tě­ní od babič­ky Amélie.

„Ano, ale urči­tě by nechtě­la, abys kvů­li Reubenu Halleholmovi při­šla o posled­ní koši­li.

„Ona nená­vi­dě­la Halleholmovy stej­ně jako já.“

„V tom se ple­teš. Amélie neu­mě­la nená­vi­dět. Ani Halleholmovy, ani niko­ho jiné­ho.“

Několik slov o autor­ce:

Ruth Kvarnström - Jonesová (nar.1962) se naro­di­la a vyrost­la ve Velké Británii, ale již pět­a­tři­cet let žije ve Stockholmu. Pozornost lite­rár­ních agen­tů na sebe upou­ta­la, ješ­tě když pra­co­va­la jako reklam­ní textař­ka a jako jed­na z pat­nác­ti stu­den­tů z celé­ho svě­ta se kva­li­fi­ko­va­la na kurz tvůr­čí­ho psa­ní pořá­da­ný ško­lou Curtis Brown Creative.

Kromě pokra­čo­vá­ní své­ho prv­ní­ho romá­nu Pekárna s vůní sko­ři­ce Ruth také píše blog, a jak sama říká, obvykle je napros­to zava­le­ná svý­mi dvoj­ča­ty, psí­mi chlu­py, kni­ha­mi, časo­pi­sy, hud­bou, tele­vi­zí, Twitterem.. kost­ka­mi lega.

Autor: Ruth Kvarnström - Jonesová

Přeložila: Martina Parkerová

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2021, Vydala Grada pod znač­kou METAFORA, Praha

Počet stran: 406

Vazba kni­hy: pev­ná šitá vaz­ba s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-7625-156-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,81829 s | počet dotazů: 273 | paměť: 69547 KB. | 06.12.2023 - 09:26:35