Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > „Podezřelá“ KVIFF 2022 recenze: Park Chan-wookova elegantní óda na film noir

„Podezřelá“ KVIFF 2022 recenze: Park Chan-wookova elegantní óda na film noir

Foto: CJ Entertainment
Foto: CJ Entertainment
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hitchcockovské zpra­co­vá­ní poli­cej­ní detek­tiv­ky Podezřelá, kte­rá při­je­la na letoš­ní Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Karlovy Vary poté, co byla uve­de­na v sou­tě­ži v Cannes a Chan-wook Park (Oldboy, Služebnice) za ni zís­kal cenu za nej­lep­ší režii.

Tato cena byla zaslou­že­ná: Podezřelá je doko­na­le pro­pra­co­va­ný, nád­her­ně rea­li­zo­va­ný fil­mo­vý počin, kte­rý pře­ko­ná­vá někte­ré pří­bě­ho­vé výmys­ly a při­ná­ší pře­kva­pi­vý pří­běh, kte­rý uspo­ko­jí na mno­ha úrov­ních. Ti, kdo v moder­ní detek­tiv­ce hle­da­jí rea­lis­mus ve sty­lu Zodiaca, mož­ná ode­jdou zkla­má­ni, ale ostat­ní nepo­chyb­ně pro­pad­nou její­mu nád­her­né­mu kouz­lu.

Podezřelá začí­ná ve chví­li, kdy nekom­pro­mis­ní detek­tiv Hae-joon (Park Hae-il) s agre­siv­ní mlad­ší part­ner­kou Soo-wan (Go Kyung-pyo) sle­du­je vra­ha v uli­cích měs­ta Pusan. Hae-joon je bez­na­děj­ný nespa­vec, kte­rý se cítí lépe na noč­ních sle­do­vač­kách ve měs­tě než se svou domi­nant­ní ženou Jung-an (Lee Jung-hyun) v jejich rezi­den­ci v men­ším pobřež­ním měs­tě.

Hae-joonovo svr­bě­ní po slo­ži­té záha­dě je podrá­pá­no nále­zem těla na úpa­tí maleb­né, nesku­teč­ně vyso­ké mezy, kte­rá tvo­ří jed­nu z nej­pa­mát­něj­ších kom­po­zic fil­mu Podezřelá. Zdá se, že zesnu­lý muž, ama­tér­ský horo­le­zec, spa­dl při výstu­pu na str­mou skal­ní stě­nu, ale Hae-joon tuší, že ve hře je něco mno­hem zlo­věst­něj­ší­ho.

Do obra­zu vstu­pu­je man­žel­ka zesnu­lé­ho, Seo-rae (Tang Wei), čín­ská při­stě­ho­val­ky­ně, kte­rá pra­cu­je jako domá­cí pečo­va­tel­ka a téměř oka­mži­tě okouz­lí detek­ti­va mimo jiné výbě­rem slov v korej­šti­ně.... Během úvod­ní­ho výsle­chu pro ni objed­ná luxus­ní sadu sushi, což je detail, kte­rý Soo-wan poba­ví.

A jak Hae-joon sle­du­je Seo-rae v jejím bytě a v prá­ci pra­cov­ni­ce domá­cí péče o seni­o­ry, začí­ná ji pode­zří­vat z podí­lu na smr­ti její­ho man­že­la... a také k ní zís­ká­vá hlu­bo­ké a roz­ví­je­jí­cí se sym­pa­tie. Zdá se však, že má neprů­střel­né ali­bi, a Hae-joonův šéf tou­ží ten­to pří­pad uzavřít, jak se zdá, zatím­co před­nost mají nalé­ha­věj­ší vyšet­řo­vá­ní.

Ale to je jen začá­tek toho­to slo­ži­té­ho, zvra­ty nabi­té­ho pří­bě­hu, kte­rý při­dá­vá celé děj­ství na to, co by pro kaž­dý jiný film bylo finá­le. Chan-wook je zná­mý svý­mi pro­pra­co­va­ný­mi fil­my, ale Podezřelá v tom­to ohle­du mož­ná trumf­ne jeho před­cho­zí sním­ky; málo­kdy víme, kam bude toto vyprá­vě­ní smě­řo­vat dál, a to až do zni­ču­jí­cí­ho finá­le.

Příběh, kte­rý je jádrem Podezřelá, půso­bí umě­le - kaž­dý posled­ní dílek do sklá­dač­ky přes­ně zapa­dá -, ale ten­to je tak krás­ně pro­pra­co­va­ný a peč­li­vě kom­po­no­va­ný, že divá­ci z něj budou stej­ně okouz­le­ni jako Hae-joon ze Seo-rae.

Vývoj vzta­hu mezi hlav­ní dvo­ji­cí je jádrem fil­mu a Hae-il i Tang Wei (západ­ní­mu pub­li­ku nej­lé­pe zná­má z fil­mů Chtíč, opa­tr­nost Anga Leeho a Blackhat Michaela Manna) podá­va­jí v hlav­ních rolích suve­rén­ní výko­ny. Chan-wook udr­žu­je dvo­ji­ci po celou dobu ve sta­bil­ním, ele­gant­ním sou­stře­dě­ní a dává účin­ku­jí­cím pří­le­ži­tost, aby v prů­bě­hu fil­mu jem­ně roz­ví­je­li své cha­rak­te­ry.

V nej­lep­ších poli­cej­ních pro­cedu­rál­kách ze sku­teč­né­ho živo­ta, jako je Zodiac Davida Finchera, panu­je zne­klid­ňu­jí­cí pocit nejas­nos­ti, pro­to­že sto­py vedou do sle­pých uli­ček a čer­ve­ných herrin­gů. To ale není pří­pad fil­mu Podezřelá, kde se na kon­ci fil­mu uká­že, že kaž­dá malič­kost, ať už se v danou chví­li zdá jak­ko­li nepod­stat­ná, má něja­ký vel­ký význam.

Tento způ­sob vyprá­vě­ní jako by v posled­ních letech vyšel z módy, ale Podezřelá je mis­trov­skou tří­dou fil­mo­vé­ho řemes­la na úrov­ni Hitchcocka od reži­sé­ra, kte­rý je na samém vrcho­lu svých sil. Ten má v sobě dost toho, co potě­ší cine­fi­ly i šir­ší pub­li­kum, a podob­ně jako Bong Joon-hoův Parazit se bude na jaře příští­ho roku prav­dě­po­dob­ně uchá­zet o někte­rá význam­ná oce­ně­ní.

Podezřelá se prá­vě hra­je v praž­ských kinech. Podívejte se na sezna­my na Edison Filmhubu, kde najde­te kopii s ang­lic­ký­mi titul­ky.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Podezřelá na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,19832 s | počet dotazů: 268 | paměť: 69581 KB. | 07.12.2023 - 11:25:42