Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Chlapec v pruhovaném pyžamu - Dětství je měřeno zvuky, pachy a obrázky předtím, než nadejde temná hodinka rozumu.

Chlapec v pruhovaném pyžamu - Dětství je měřeno zvuky, pachy a obrázky předtím, než nadejde temná hodinka rozumu.

Hlapec
Hlapec
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

S těmihle slo­vy začí­ná film o dět­ském přá­tel­ství, kte­ré nabý­vá obrov­ských roz­mě­rů.

Bruno je malý osmi­le­tý chla­pec. Jako kaž­dé dítě má i on své kama­rá­dy. Jeho otec je veli­tel kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra – Rolf Hitler. Je význam­ným vojá­kem, ale ani jeho žena si není vědo­ma jeho vel­ké moci. Děti jsou na něj hrdé. Smutné je, že nema­jí ani nejmen­ší poně­tí o tom, za kolik mrtvých lidí je zod­po­věd­ný.

Rodiče Brunovi i jeho dva­nác­ti­le­té sestře ozná­mí, že se stě­hu­jí. Bruno musí opus­tit své kama­rá­dy a vydat se na ces­tu ke své­mu nové­mu domo­vu. Je to pro něj vel­ká rána a zpo­čát­ku to nese těž­ce. Stěhují se do vel­ké­ho rodin­né­ho domu poblíž „far­my“, jak tomu říkal Bruno. Ani samot­ná mat­ka netu­ší, že její chla­pec bude mít z okna výhled na nej­vět­ší vyhla­zo­va­cí tábor Auschwitz – Birkenau. Když to rodi­če zjis­tí, zaká­žou Brunovi navště­vo­vat zad­ní část zahra­dy a na okno mu zatlu­čou dře­vě­ná prk­na.

Jelikož osmi­le­tý chla­pec nemá přá­te­le, musí si najít jinou zába­vu. Jednoho dne si roz­hod­ne udě­lat hou­pač­ku z pne­u­ma­ti­ky. Požádá mla­dé­ho vojá­ka, kte­rý umý­vá auto jeho otci, jest­li by mu ji mohl obsta­rat. Mladý voják mís­to toho zakři­čí na otro­ka, kte­rý oko­pá­vá záhon­ky, aby Brunovi vyho­věl. Bruno je vydě­še­ný a zdá se, že mu je tenhle život cizí. Netrvá dlou­ho, než se roz­hod­ne pro­zkou­mat zad­ní část zahra­dy. Proklouzne oknem ven, utí­ká lesem a najed­nou se ocit­ne u kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra. Za ost­na­tý­mi drá­ty sedí chla­pec v pru­ho­va­ném pyža­mu stej­ně sta­rý jako Bruno. Po sezná­me­ní mu pro­zra­dí své jmé­no – Shmuel. Stávají se z nich kama­rá­di, ale Bruno stá­le netu­ší o co jde. Jeho sest­ra Gretel zane­chá­vá hra­ní s panen­ka­mi a po poko­ji si vyle­pí pla­ká­ty s háko­vý­mi kří­ži – v západ­ní kul­tu­ře sym­bol nacis­mu.

Otec svým dětem zaří­dí sou­kro­mé­ho uči­te­le. Zrovna on má na cho­vá­ní Gretel vel­ký podíl. Nutí je číst kni­hy o his­to­rii Německa. Bruna to ovšem neba­ví a radě­ji čte dob­ro­druž­né kni­hy.

Při dal­ších návště­vách Shmuela u ost­na­té­ho drá­tu, nabi­té­ho elek­tric­kým prou­dem zjiš­ťu­je, že je Žid a neměl by se s ním bavit. Matka, otec ani jeho sest­ra nema­jí o jeho kama­rád­ství tuše­ní.

Kam až Bruna zave­de dět­ská nai­vi­ta? To se dozví­te v prů­bě­hu fil­mu o tou­ze po kama­rád­ství za jakou­ko­liv cenu.

Film ang­lic­ké­ho reži­sé­ra Marka Hermana zachy­cu­je pohled na nacis­mus z per­spek­ti­vy osmi­le­té­ho dítě­te. Ještě vět­ší dra­ma­tič­nos­ti na fil­mu při­spí­vá hud­ba Jamese Hornera, kte­rý mimo jiné sklá­dal hud­bu k Čisté duši (2001), oce­ně­né čtyř­mi Oscary. Mark Herman za sebou neza­ne­chal zvláš­tě význam­ná díla, kro­mě hudeb­ní­ho dra­ma­tu Tichý hlas (1998).

 

David Thespis hra­jí­cí Brunova otce – Rolfa Hitlera má za sebou poměr­ně dlou­hou herec­kou kari­é­ru. Zahrál si napří­klad v Big Lebowskim (1998) nebo ve fil­mu, věno­va­ném všem chudým dětem v růz­ných čás­tech svě­ta – Neviditelné děti (2005).

Vera Farmiga v roli mat­ky měla mož­nost hrát ve fil­mech jako Skrytá iden­ti­ta (2006).

Asa Butterfield – Bruno zatím našel mís­to v pár seri­á­lech, jak to u začí­na­jí­cích her­ců bývá a stej­ně tak mla­dý Jack Scanlon – Shmuel.


Foto: Miramax Films


Podívejte se na hodnocení Chlapec v pruhovaném pyžamu na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Ad. Zelený hrášek

Zelený hrášek,..autor netvr­dí, že kni­ha je věr­ná rekon­struk­ce sku­teč­né udá­los­ti, pro­to pou­ží­vá umě­lec­kou licen­ci a před­sta­vi­vost. Také, dou­fám, nevě­ří­te, že všich­ni agen­ti její­ho Veličenstva jsou jako James Bond,...a že Babička Boženy Němcové je pod­le její babič­ky,...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,04480 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72352 KB. | 22.05.2024 - 13:29:14