Kritiky.cz > Seriály > Dětské seriály > Krkonošské pohádky: Příběhy o chamtivosti, dobrodružství a Krakonošově říši

Krkonošské pohádky: Příběhy o chamtivosti, dobrodružství a Krakonošově říši

Photo © Česká televize / Minář Ivan
Photo © Česká televize / Minář Ivan
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pohádky jsou vždyc­ky kou­zel­ným úni­kem do svě­ta fan­ta­zie, plné­ho dob­ro­druž­ství, záhad a morál­ních pona­u­če­ní. Jednou z neza­po­me­nu­tel­ných pohád­ko­vých perel, kte­ré okouz­lu­jí divá­ky, je film reži­sér­ky Věry Jordánové, inspi­ro­va­ný kni­hou Marie Kubátové. Tento pohád­ko­vý pří­běh nese název „Trautenberk“ a při­ná­ší divá­kům nejen pohád­ko­vý svět, ale i vyni­ka­jí­cí herec­ké výko­ny a pou­ta­vý pří­běh.

Tvůrci a Herci

Režie toho­to kou­zel­né­ho dob­ro­druž­ství se uja­la Věra Jordánová, kte­rá se s lás­kou a cit­li­vos­tí věno­va­la adap­ta­ci před­lo­hy od Marie Kubátové. Scénář napsa­la Božena Šimková, kte­rá vytvo­ři­la pev­ný základ pro pohád­ko­vý svět, jehož krá­su zachy­ti­la kame­ra Františka Němce. Hudbu k fil­mu slo­žil Vadim Petrov, kte­rý dotvá­ří atmo­sfé­ru pohád­ky a pod­po­ru­je emo­ce postav.

Ve fil­mu exce­lu­jí vyni­ka­jí­cí herec­ké výko­ny, a to díky obsa­ze­ní jako František Peterka, Ilja Prachař, Zdeněk Řehoř, Hana Maciuchová, Jaroslav Satoranský, Bohuš Záhorský a Martin Růžek, kte­ří ztvár­ni­li hlav­ní posta­vy, včet­ně vypra­vě­čů.

Obsah a Příběh

Příběh „Trautenberk“ se ode­hrá­vá v pohád­ko­vém kra­ji, kde žije cham­ti­vý Trautenberk, sní­cí o tom, jak by se stal vel­kým pánem. Jeho pan­ství však spo­čí­vá pou­ze v malé cha­lu­pě, kous­ku lesa a něko­li­ka lukech a polích. Jeho jedi­ný­mi pod­da­ný­mi jsou Kuba, Anče a haj­ný. Film nás zave­de do svě­ta jejich dob­ro­druž­ství, v nichž se pro­lí­na­jí lás­ky­pl­né momen­ty, pohád­ko­vá kouz­la a morál­ní pona­u­če­ní.

Mezi neza­po­me­nu­tel­né pří­běhy pat­ří, jak Trautenberk loví v Krakonošově reví­ru, Kuba utek­ne ke Krakonošovi nebo jak se Trautenberk poku­sí ukrást peříč­ko z Krakonošovy soj­ky. Tyto pří­běhy nejsou pou­ze o dob­ro­druž­ství, ale také o důle­ži­tých hod­no­tách, jako jsou lás­ka, přá­tel­ství a síla morál­ní­ho roz­hod­nu­tí.

Vizuální Atraktivita a Hudba

Film nejen­že láká svým skvě­lým obsa­ze­ním a zají­ma­vým pří­bě­hem, ale také vizu­ál­ně ohro­mu­je. František Němec skvě­le zachy­cu­je krá­su pohád­ko­vé­ho kra­je, zatím­co hud­ba Vadima Petrova dotvá­ří atmo­sfé­ru fil­mu a dodá­vá mu na emo­ci­o­nál­ní inten­zi­tě.

Závěr

„Trautenberk“ je pohád­ko­vým pokla­dem, kte­rý oslo­ví divá­ky všech gene­ra­cí. Přináší nám nejen kou­zel­ný svět, ale i hod­not­né pona­u­če­ní. Příběhy cham­ti­vé­ho Trautenberka a jeho dob­ro­druž­ství v Krakonošově říši nám při­po­mí­na­jí, že sku­teč­ná síla spo­čí­vá v lás­ce, přá­tel­ství a schop­nos­ti roz­ho­do­vat se pod­le morál­ních prin­ci­pů. „Trautenberk“ je pohád­kou, kte­rá nás zasvě­cu­je do tajů pohád­ko­vé­ho lesa a uka­zu­je nám, že i v nejmen­ších cha­lu­pách může být ukry­to vel­ké dob­ro­druž­ství.


Zdroj: Čsfd.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,28441 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72160 KB. | 18.06.2024 - 02:37:07