Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Underworld

Underworld

UW
UW
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Akční horor ze sou­čas­nos­ti o nekon­čí­cí vál­ce mezi upí­ry a vlkodla­ky. Jediný, cel­kem zby­teč­ný, inci­dent doká­zal roz­pou­tat nená­vist­nou vál­ku mezi těmi­to dvě­ma kla­ny nemrtvých na něko­lik sta­le­tí.

Upíři jsou v poje­tí toho­to fil­mu aris­to­kra­cií nemrtvých. Selene (Kate Beckinsale), krás­ná upír­ka, je pro­fe­si­o­nál­ní lovec lyka­nů. Sleduje jejich pohyb a bez milos­ti je likvi­du­je při kaž­dé pří­le­ži­tos­ti. Lykani, jak se zde říká vlkodla­kům, jsou štvan­ci na okra­ji spo­le­čen­ství nemrtvých. Je jich dale­ko méně než upí­rů. Žijí ukry­ti v pod­ze­mí měs­ta, odkud se sna­ží upí­ry poma­lu, ale sys­te­ma­tic­ky likvi­do­vat.

Film začí­ná nesku­teč­nou pře­střel­kou mezi upí­ry a lyka­ny v pro­sto­rách met­ra, během kte­ré je zabit jeden upír. Zabít upí­ra není zas tak jed­no­du­chá věc a Selene zjis­tí, že Lykani zača­li pou­ží­vat spe­ci­ál­ní nábo­je plně­né září­cí kapa­li­nou, kte­rá upí­ra po zása­hu svět­lem sežeh­ne zevnitř. Upíři na sebe nene­cha­jí dlou­ho čekat a při­chá­zí s obdob­nou zbra­ní pro­ti lyka­nům - pat­ro­ny plně­né kapal­ným stří­brem.

Selene si uvě­do­mu­je hroz­bu narůs­ta­jí­cí síly lyka­nů a sna­ží se líné a poho­dl­né upí­ry vybur­co­vat k vět­ší akti­vi­tě. Kraven (Shane Brolly), kte­rý je dočas­ně pově­řen vlá­dou, však její nad­še­ní nesdí­lí a hroz­bu lyka­nů pro upí­ry zleh­ču­je.

Kromě upí­rů a lyka­nů vystu­pu­je ve fil­mu pou­ze jeden člo­věk, Michael Corvin (Scott Speedman), avšak vel­mi důle­ži­tý. Má totiž jak s upí­ry, tak s lyka­ny spo­leč­né před­ky. Čímž se dostá­vá­me k tomu hlav­ní­mu, o co ve fil­mu jde - to vám ovšem nepro­zra­dím. Jen řek­nu, že je důle­ži­tý hlav­ně pro lyka­ny; upí­ry spí­še zají­má, proč o něj lyka­ni sto­jí. Situaci navíc zásad­ně kom­pli­ku­je vztah, kte­rý vzni­ká mezi Selene a Michaelem Corvinem. Z toho nema­jí radost ani upí­ři, ani lyka­ni. Selene díky tomu ztrá­cí důvě­ru upí­rů, což pro ní není zrov­na dob­ré v situ­a­ci, kdy je na sto­pě slo­ži­tým intri­kám mezi čel­ní­mi před­sta­vi­te­li obou stran nemrtvých.

Celkový dojem: Rozhodně zají­ma­vý film. Na můj vkus zby­teč­ně moc akč­ní, ale není to na úkor děje, kte­rý je ori­gi­nál­ní a pro upír­ské fil­my netra­dič­ní. Nemohl jsem si rov­něž nevšim­nout jis­té sou­vis­los­ti mezi fil­mem Underworld a spo­le­čen­skou hrou Vampire Masquerade. Protože jí ale sám aktiv­ně nehra­ji, zají­mal bě mě názor něko­ho z lidí kolem Prague By Night.


Photo © 2003 Screen Gems


Podívejte se na hodnocení Underworld na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63879 s | počet dotazů: 273 | paměť: 71705 KB. | 14.07.2024 - 06:34:15