Kritiky.cz > Speciály > Pražské orgie

Pražské orgie

word image 10
word image 10
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pražské orgie pod­le stej­no­jmen­né před­lo­hy ame­ric­ké lite­rár­ní legen­dy, Philipa Rotha, jed­no­ho z nej­re­spek­to­va­něj­ších svě­to­vých spi­so­va­te­lů, jsou sed­mý celo­ve­čer­ní film reži­sér­ky Ireny Pavláskové, jejíž fil­my zís­ka­ly více než dvě desít­ky oce­ně­ní, včet­ně Zvláštní ceny na MFF v Cannes. Je to popr­vé v ději­nách čes­ké­ho fil­mu, kdy čes­ký tvůr­ce osob­ně zís­kal na film prá­va od tako­vé žijí­cí lite­rár­ní veli­či­ny, drži­te­le Pulitzerovy ceny za belet­rii, Mezinárodní Man Bookerovy ceny a desí­tek dal­ších pres­tiž­ních lite­rár­ních oce­ně­ní. Pražské orgie Philipa Rotha jsou jedi­neč­ným pohle­dem na situ­a­ci v Československu sedm­de­sá­tých let oči­ma Američana. Irena Pavlásková se záměr­ně roz­hod­la neto­čit vlast­ní dobo­vou stu­dii, ale nao­pak důsled­ně zacho­vat a zpro­střed­ko­vat onu uni­kát­nost vní­má­ní sta­vu zdej­ší spo­leč­nos­ti cizin­cem s napros­to odliš­nou spo­le­čen­skou zku­še­nos­tí.

Irena Pavlásková zís­ka­la od Philipa Rotha prá­va na zfil­mo­vá­ní Pražských orgií před sed­mi lety. „Philip Roth je lite­rár­ní kla­sik a byl jím již za své­ho živo­ta. Je drži­te­lem neu­vě­ři­tel­né­ho množ­ství cen a jenom zís­ká­ní práv od tako­vé lite­rár­ní veli­či­ny je zázrak, kte­rý s sebou nese vel­kou zod­po­věd­nost,“ říká reži­sér­ka a sce­nárist­ka Irena Pavlásková. Osobně se s ním setka­la v jeho domě v Connecticutu. „Chtěl vědět, jaký mám k téma­tu kni­hy vztah, jak jsem vní­ma­la tota­li­tu, už před­tím si vyžá­dal moje fil­my... Po více než tří­ho­di­no­vém poví­dá­ní mi řekl: Já vám ta prá­va dám! Než jsem se vrá­ti­la do Prahy byl už v Dilii v e-mailu návrh smlou­vy od agen­ta pana Rotha. Bylo to sku­teč­ně bles­ko­vé a uni­kát­ní. Bylo mi nesmír­ně líto, když pan Roth ode­šel, hlu­bo­ce se mě to dotklo. Zavázalo mě to ješ­tě víc k dob­ré­mu fil­mo­vé­mu výsled­ku. Philip Roth se těšil, že při­je­de na pre­mi­é­ru, a já mám tro­chu pocit viny, že jsem nese­hna­la finan­ce rych­le­ji, aby se toho dožil. Důvěra, kte­rou mi pan Roth dal, je pro mě nesku­teč­ným zážit­kem a závaz­kem,“ říká Irena Pavlásková.

„Adaptovat kni­hu pro film je vždyc­ky těž­ké, pro­to­že lite­ra­tu­ra už z prin­ci­pu pra­cu­je s jiný­mi vyja­d­řo­va­cí­mi pro­střed­ky. Již od počát­ku se mi líbi­lo, že jde o pohled cizin­ce, Američana, kte­rý pro­ni­ká do čes­ké men­ta­li­ty a nahlí­ží na to, jak se jed­not­li­ví lidé vyrov­ná­va­li se situ­a­cí, kte­rá zde v 70. letech pano­va­la,“ dodá­vá reži­sér­ka. Po celou dobu byla s Philipem Rothem v písem­ném kon­tak­tu, pro­bí­ra­li, co je tře­ba ve fil­mu zdů­raz­nit, dis­ku­to­va­li o hlav­ních význa­mo­vých lini­ích pří­bě­hu, mlu­vi­li o herec­kém obsa­ze­ní.

Film je nato­čen v ang­lič­ti­ně pro zacho­vá­ní auten­ti­ci­ty, kdy při­je­de cizi­nec do Prahy a míst­ní lidé s ním komu­ni­ku­jí v jeho řeči. Do kin půjde film ve dvou jazy­ko­vých ver­zích – ori­gi­nál­ní ang­lic­ká ver­ze s titul­ky a ver­ze s čes­kým dabin­gem.

„Pro Českou tele­vi­zi je pres­tiž­ní zále­ži­tos­tí spo­lu­pra­co­vat na fil­mu pod­le kni­hy svě­tozná­mé­ho spi­so­va­te­le Philipa Rotha.  Mě osob­ně pro­jekt obzvlášť zau­jal, pro­to­že mám ráda ang­lo­a­me­ric­kou lite­ra­tu­ru a Philip Roth je mým oblí­be­ným spi­so­va­te­lem. Zajímavá je pocho­pi­tel­ně také to, že pří­běh se ode­hrá­vá v Praze. Pod pikant­ním titu­lem se skrý­vá film s mno­hem hlub­ším pono­rem, kte­rý uka­zu­je praž­skou bohé­mu a kul­tur­ní scé­nu v době nor­ma­li­za­ce. Projekt zapa­dá do port­fo­lia fil­mů reži­sér­ky Ireny Pavláskové, kte­rá si zaslou­ží obdiv za to, že se jí poda­ři­lo pře­svěd­čit slav­né­ho spi­so­va­te­le, aby jí  svou kni­hu svě­řil. Myslím, že kdy­by film mohl vidět, oce­nil by ho,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka čes­ké tele­vi­ze Alena Müllerová.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Režisérka Irena Pavlásková natáčí svůj sedmý film30. prosince 2018 Režisérka Irena Pavlásková natáčí svůj sedmý film Režisérka Irena Pavlásková natáčí film Pražské orgie. Scénář napsala podle slavné knihy nedávno zesnulé americké literární legendy, držitele Pulitzerovy ceny, Man Bookerovy ceny a desítek […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Lída Baarová19. června 2019 Lída Baarová Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků […] Posted in Galerie
  • Mazalové (TV seriál)7. listopadu 2018 Mazalové (TV seriál) Komediální seriál o nelehkém soužití hradních strašidel s příšernou rodinou Mazalů. Mazalové jsou rodinný komediální seriál, který nás zavede na starobylý hrad Oreb, kde si spokojeně žije […] Posted in Galerie
  • Rodina Mazalova a strašidla se představila na tiskové konferenci10. ledna 2014 Rodina Mazalova a strašidla se představila na tiskové konferenci Česká televize představila ve čtvrtek 9.ledna 2014 novinářům nový dětský čtrnáctidílný seriál MAZALOVÉ, který se bude vysílat každou neděli od 19. ledna 2014 v podvečer na ČT […] Posted in Články
  • Zahrádka pod hvězdami: Loutkový seriál o Ježíškovi4. prosince 2023 Zahrádka pod hvězdami: Loutkový seriál o Ježíškovi V malebné podhorské vesničce, kde kvetou zahrádky a čas plyne klidně, se odehrává neobvyklý příběh o malém chlapci s neobvyklým jménem - Ježíšek. Ovšem to, co ho dělá výjimečným, nejsou […] Posted in Dětské seriály
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?17. května 2022 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […] Posted in Retro filmové recenze
  • Fotograf - Jan Saudek - kontroverzní, provokativní...27. ledna 2020 Fotograf - Jan Saudek - kontroverzní, provokativní... Fotograf Jan je obklopen ženami a není tak divu, že mu výrazně zasahují do života. Modelky potřebuje, protože fotografováním je Janova profese a posedlost. Kromě modelek však se o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pravidla lži - filmový debut Roberta Sedláčka17. července 2019 Pravidla lži - filmový debut Roberta Sedláčka Snímek režiséra Roberta Sedláčka pojednává o skupince lidí, kteří se sešli na odlehlém místě Šumavy, aby zde společně bojovali se závislostí na drogách. Příběh začíná ve chvíli, kdy do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Fotograf19. června 2019 Fotograf V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám turbulentního života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny […] Posted in Galerie
  • Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana8. května 2019 Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana Jmenovala se Eliška. Momentálně má ale ve svých dokumentech jméno Hana a směřuje s mužem, kterého ani nezná, do hor v pohraničí, kde se má ukrýt. Probíhá druhá světová válka… Eliška […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32458 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71983 KB. | 29.02.2024 - 12:10:47