Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Princezna Mononoke

Princezna Mononoke

Image11
Image11
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nejúspěšnější japon­ský film všech dob z díl­ny slav­né­ho ani­má­tor­ské­ho stu­dia Ghibli.

   Za dáv­ných časů, když byla ješ­tě země pokry­ta lesy....sídlili zde již odne­pa­mě­ti Duchové bohů.. Takto začí­ná jeden z nej­lep­ších japon­ských fil­mů, kte­rý dává hold všem kla­sic­kým Anime fil­mům, kte­rý jed­no­du­še pře­vál­cu­je všech­ny ame­ric­ké fil­my, nejen hra­né, ale i ani­mo­va­né. Je ško­da, že se k nám dostá­vá pou­ze do tele­vi­ze, když ve vlas­ti své­ho vzni­ku se stal slav­ným, a v celém svě­tě je dost popu­lár­ním.

   Autorem toho­to ani­mo­va­né­ho fil­mu je Hayao Miyazaki, kte­rý se o kte­rém se v Česku nevě­dě­lo do té doby než dostal letos Oskara za Cestu do Fantazie,jako nej­lep­ší ani­mo­va­ný film. Ale před tím nato­čil mno­ho, už dost kul­tov­ních fil­mů jako je My Neighbor Totoro nebo Castle in the Sky. Uvádím prá­vě ang­lic­ké názvy, pro­to­že se do Česka vůbec jeho fil­my nedo­sta­ly. Do fil­mo­vé dis­tri­buce pou­ze Cesta do Fantazie (Sen to Chihiro no kami­ka­kushi - Miyazaki’s Spirited Away) ado VHS dis­tri­buce pou­ze Princezna Mononoke (Mononoke-hime (1997) - Princess Mononoke).

   A teď, prá­vě zít­ra jde v České tele­vi­zi pře­krás­ná pohád­ka o lás­ce, bozích, bojov­ní­cích, prin­cích a prin­ceznách, o všech živých tvo­rech na zemi. Je to pří­běh o tom, jak princ Ashitaka se svým losem Yakulem je zra­něn, když brá­ní svo­ji rod­nou ves­ni­ci před obrov­ským pra­se­tem, kte­rý je změ­ně­no na zlý pří­zrak, kte­rý kolem sebe táh­ne liá­ny, ničí­cí všech­no kolem sebe. Aschitaka není jenom zra­něn, ale je naka­žen vše­mi zlý­mi bak­te­ri­e­mi a prokletími,že musí zemřít, pokud nena­jde řeše­ní, jak se uzdra­vit. A tak se vydá­vá na dale­kou ces­tu, pora­di­la mu to věd­ma ves­ni­ce, za bohem, za Duchem lesa, kte­rý může dát život, může ho i vzít. Ten kanec mu také pře­dá něko­lik svých vlast­nos­tí, kte­rý mu umož­ní v někte­rých chví­lích pře­žit.

   Cestou potká­vá mno­ho osob, se kte­rý­mi se spřá­te­lí z mno­ha lid­mi. Například s paní Eboshi, kte­rá vlád­ně nad kovár­nou, ve kte­rý pra­cu­jí hlav­ně ženy a muži se sta­ra­jí o lov, s prin­cez­nou Mononoke, kte­rá žije ve smeč­ce divo­kých mlu­ví­cích vlků, se samu­ra­ji a jiný­mi lid­mi. Během své ces­ty zaži­je i mno­ho setká­ní s duchy lesa, jako jsou napří­klad Kodamové, malí tvo­ro­vé, jejichž pří­tom­nost ozna­ču­je, že je les zdra­vý a ničím nezka­že­ný.

   A co Vám o tom­to fil­mu napsat dál? No nevím, je to úžas­ný film, plný lás­ky, plný poro­zu­mě­ní, plný citů. Který doká­že nadchnout, uzdra­vit una­ve­nou psy­chi­ku, pro­s­te jeden z pře­krás­ných fil­mů, kte­rý musí­te mít mini­mál­ně ve své video­té­ce.


Podívejte se na hodnocení Princezna Mononoke na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86135 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71869 KB. | 29.02.2024 - 21:46:02