Kritiky.cz > Recenze knih > Vesmírné luštění a doplňování - turistický průvodce Sluneční soustavou

Vesmírné luštění a doplňování - turistický průvodce Sluneční soustavou

vesmirne
vesmirne
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máti rádi vesmír? Hledáte zají­ma­vé úko­ly pro děti? Tak prá­vě vám jsou urče­ny pra­cov­ní lis­ty s názvem Vesmírné luš­tě­ní a dopl­ňo­vá­ní, jejíž autor­kou Jana Majetičová, kte­ré vydal Portál. 

Celý pra­cov­ní sešit je plný růz­ných infor­ma­cí a zají­ma­vos­tí o pla­ne­tách Sluneční sou­sta­vy. Hned na začát­ku autor­ka před­sta­ví mimo­zemš­ťa­na Qarka a jeho domá­cí­ho maz­líč­ka, kte­rý se jme­nu­je Xylo. Pokud se vám vždyc­ky zdá­ly pís­me­na Q a X zby­teč­né, věř­te, že po pře­čte­ní této pub­li­ka­ce je bude­te milo­vat tak jako já.

Co děti vlast­ně čeká za úko­ly? Různé spo­jo­vač­ky, hle­dá­ní roz­dí­lů, stej­né ces­ty, stí­nů,  vybar­vo­vá­ní, hry s pís­me­ny, osmisměr­ky, puzzle, sudo­ku, kří­žov­ky a spo­jo­vá­ní čísel.

Co si děti těmi­to úko­ly pro­cvi­čí? Především zra­ko­vé vní­má­ní, logic­ké myš­le­ní, čte­nář­skou i mate­ma­tic­kou gra­mot­nost, jem­nou moto­ri­ku. Dozví se také mno­ho zají­ma­vos­tí o pla­ne­tách Sluneční sou­sta­vy a nejen to.

Tyto pra­cov­ní lis­ty mě oprav­du zau­ja­ly a urči­tě je vyu­ži­ji při prá­ci s dět­mi nejen v mateř­ské ško­le. I když jsou urče­ny pri­o­rit­ně pro žáky základ­ních škol, mys­lím si, že v nich najdou inspi­ra­ci i uči­tel­ky mateř­ských škol a zvlád­nou si je při­způ­so­bit před­ško­lá­kům. Jelikož bývám čas­to i vedou­cí pří­měst­ských tábo­rů, vymýš­lím různá téma­ta, aby děti bavi­ly. Vesmír pat­ří mezi oblí­be­ná téma­ta. Úkoly jsou veli­ce zábav­né a pou­ta­vou for­mou se děti nau­čí mno­ho zají­ma­vos­tí, aniž by si to uvě­do­mo­va­ly. Černobílé ilu­stra­ce neod­vá­dí dět­skou pozor­nost a díky pas­tel­kám je děti pro­mě­ní v nád­her­né obráz­ky.

Tuto pub­li­ka­ci lze vyu­žít jako celo­roč­ní pro­jekt pro škol­ní dru­ži­nu s téma­tem vesmír. Děti si hra­vou for­mou sezná­mí s pla­ne­ta­mi Sluneční sou­sta­vy.

Kniha je urče­na všem, co mají rádi a zají­ma­jí se o vesmír, také peda­go­gům, vycho­va­te­lům, všem rodi­čům, pra­ro­di­čům a dětem.

Zábavné luš­tě­ní pro všech­ny klu­ky a hol­ky prv­ní­ho stup­ně základ­ních škol.

Ukázka z kni­hy:

Ahoj, já jsem Qark a mým koníč­kem je ces­to­vá­ní vesmí­rem. Jestli chceš, poleť se mnou. Aby mu na ces­tě neby­lo smut­no, má s sebou Qark své­ho domá­cí­ho maz­líč­ka. Jmenuje se Xylo a nej­ra­dě­ji chrou­pe vybi­té bate­rie. Chceš-li vědět, jak vypa­dá, spoj popo­řa­dě čís­la 1 -20  a dále 21-65.

Nejblíže Jupiteru je měsíc Io. Podle veli­kos­ti je tře­tí v pořa­dí, ale Qarkovi se líbil nej­víc. Je totiž nej­ba­rev­něj­ší. Každou chví­li na něm vybuch­ne něja­ká sop­ka a na jeho povrch pak padá spous­ta žlu­té­ho, mod­ré­ho, oran­žo­vé­ho a zele­né­ho pra­chu plné síry. Takže to tu i dost smr­dí! V závě­jích barev­né­ho pra­chu se Qarkovi ale ztra­til Xylo. Vybarvi políč­ka pod­le zna­ček a pomoz Qarkovi najít. Když se ti to poda­ří, dokres­li mu oko a zuby.

Největší Saturnův měsíc je Titan. Vzduch je na něm plný meta­nu, je hus­tý a má oran­žo­vou bar­vu, ale dýchat se nedá a straš­li­vě smr­dí. Najdeš mezi obráz­ky 10 roz­dí­lů? Pomoz Qarkovi najít scho­va­né­ho Xyla.

 

Několik slov o autor­ce:

Jana Majetičová je peda­gož­ka na prv­ním stup­ni. Vesmírné luš­tě­ní původ­ně vznik­lo jako pra­cov­ní lis­ty pro děti v odpo­led­ní dru­ži­ně, a je tedy tes­to­vá­no pří­mo na dětech.

Autorka: Jana Majetičová

Ilustrace: Jana Majetičová

Žánr: nauč­ná lite­ra­tu­ra pro děti a mlá­dež

Vydáno: 2019, Portál, Praha

Počet stran: 64

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-262-1520-2


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,32357 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71963 KB. | 22.07.2024 - 15:47:06