Kritiky.cz > Recenze knih > Rok s pohádkami, hádankami a říkadly - výborná publikace pro učitelky mateřských škol

Rok s pohádkami, hádankami a říkadly - výborná publikace pro učitelky mateřských škol

pictureprovider
pictureprovider
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pracujete s před­ško­lá­ky a hle­dá­te pro ně zají­ma­vou pub­li­ka­ci, při kte­ré se nau­čí spous­tu zají­ma­vos­tí a pro­cvi­čí vše, co musí zvlád­nout před­ško­lák před nástu­pem do 1. tří­dy? Tak to jste na správ­né adre­se. Eva Fošenbauerová je autor­kou veli­ce pove­de­né pub­li­ka­ce. 

Publikace obsa­hu­je akti­vi­ty pro kaž­dý měsíc od září až do srp­na. Jedná se o moti­vač­ní pohád­ku, říka­dla, hádan­ky, námě­ty na logo­pe­dic­ké hrát­ky i čin­nos­ti na tří­be­ní jazy­ko­vé­ho citu, jazy­ko­vé hry a námě­ty na růz­né didak­tic­ké hry. Pro kaž­dý měsíc ve škol­ním roce autor­ka vytvo­ři­la tři pra­cov­ní lis­ty. Na prázd­ni­no­vé let­ní měsí­ce pou­ze dva. Poslední pra­cov­ní list v pub­li­ka­ci je sudo­ku na celý rok, pomo­cí něhož si děti zopa­ku­jí všech­na roč­ní obdo­bí. Díky pra­cov­ním lis­tům si děti pro­cvi­čí logic­ké myš­le­ní, paměť, slov­ní záso­bu, časo­vou posloup­nost nebo­li seri­a­li­tu, samo­stat­ný slov­ní pro­jev, zra­ko­vé vní­má­ní, gra­fo­mo­to­ri­ku, předma­te­ma­tic­ké před­sta­vy, určo­vat pojmy prv­ní, posled­ní, upro­střed, jem­nou moto­ri­ku, koor­di­na­ci zra­ku a oka, pozor­nost, pra­vo - levou ori­en­ta­ci, pra­co­vat pod­le instruk­cí. Dále také dokon­čit zada­ný úkol a hle­dat roz­dí­ly, najde­te zde i námě­ty na výtvar­né a pohy­bo­vé akti­vi­ty.

Pracovní sešit lze pojmout jako kom­plex­ní pří­pra­vu před­ško­lá­ků pro vstup do 1. tří­dy.

Publikace Rok s pohád­ka­mi, hádan­ka­mi a říka­dly je veli­ce pove­de­ná kni­ha. Opravdu mě moc zau­ja­la. Jelikož pra­cu­ji v mateř­ské ško­le, tuto pub­li­ka­ci vyu­ži­ji nejen pro pří­pra­vu před­ško­lá­ků, ale i v rám­ci logo­pe­dic­ké pre­ven­ce. Kniha je pře­hled­ná, s milý­mi ilu­stra­ce­mi Patricie Koubské, kte­ré mně vždyc­ky vykouz­lí úsměv na tvá­ři. Musím říci, že tak nějak k pub­li­ka­cím pro uči­tel­ky pros­tě pat­ří. Myslím si, že je nesmír­ně důle­ži­té, aby děti zvládly pra­co­vat s tex­ty růz­ných pohá­dek, samo­stat­ně hovo­řit co vidí na obráz­ku, jeli­kož logo­pe­dic­kých vad mezi dět­mi při­bý­vá. Tato meto­dic­ká pří­ruč­ka by měla uči­tel­kám pomo­ci a v dětech nená­sil­nou for­mou vyvo­lat nad­še­ní pro prá­ci a usnad­nit tak jejich pří­pra­vu do 1. tří­dy.

Zaujal mě pra­cov­ní list Teploměr, díky němu si děti uvě­do­mí, co je to bod mra­zu a co zna­me­na­jí pojmy nad nulou, pod nulou. V letoš­ním roce nás ve škol­ce pro­vá­zí různá povo­lá­ní a řemes­la v našich pro­jek­to­vých dnech, pro­to mě veli­ce zau­jal pra­cov­ní list Co kdo dělá, čím a kde. Často se mě v mé pra­xi stá­vá, že děti neví, jaké povo­lá­ní vyko­ná­va­jí jejich rodi­če. Jmenovaný pra­cov­ní list by měl dětem poslou­žit k lep­ší ori­en­ta­ci mezi růz­ný­mi povo­lá­ní a řemes­ly.

Pojďte si spo­leč­ně se mnou pus­tit do nej­růz­něj­ších úko­lů, her a vytvoř­te si nád­her­né výrob­ky, ze kte­rých bude­te mít obrov­skou radost.

Četba pohá­dek je vhod­ná pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře, jeli­kož se jed­ná o krat­ší tex­ty, prá­ce s pohád­kou, vyu­ži­tí pra­cov­ních lis­tů je vše­stran­né, lze je kopí­ro­vat a opa­ko­va­ně tak pou­ží­vat.

Publikace kore­spon­du­je se škol­ním rokem v mateř­ské škol­ce. Usnadní začí­na­jí­cím i zku­še­ným uči­tel­kám plá­no­vá­ní akti­vit na celý rok, též pro­jek­to­vých dnů. Kniha je urče­na uči­tel­kám mateř­ských škol, rodi­čům dětí, také uči­tel­kám na prv­ním stup­ni základ­ních škol.

Několik slov o autor­ce:

Eva Fošenbauerová je uči­tel­ka v MŠ a autor­ka řady pub­li­ka­cí. V Portále vyšly její kni­hy Pohádky a hry z kou­zel­né skří­ně (2010), Veselý rok s pohád­ka­mi (2016) a ŠPL 13, 17, 22.

Autor: Eva Fošenbauerová

Ilustrace: Patricie Koubská

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2020, Vydal Portál, Praha

Počet stran: 77

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-262-1657-5


Foto: Nakladatelství Portál s. r. o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,19244 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71966 KB. | 20.07.2024 - 22:08:26