Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Proč nadáváme na Survivor Česko & Slovensko?

Proč nadáváme na Survivor Česko & Slovensko?

Surv3
Surv3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Survivor Česko&Slovensko běží už měsíc a fanouš­ci, ať už ti, kte­ří vidě­li ori­gi­nál, nebo ti noví, kte­ří ori­gi­nál nikdy nevi­dě­li, se stá­le dělí na dvě sku­pi­ny - na ty, kte­ří ho hájí, a na ty, kte­ří na něj (opráv­ně­ně) nadá­va­jí.

Když byl nový Survivor ozná­men, byl jsem napros­to nad­še­ný, pro­to­že ten pořad milu­ju a je to pod­le mě jedi­ná kou­ka­tel­ná rea­li­ty show na svě­tě. Ale způ­sob, jakým k tomu tvůr­ci při­stou­pi­li, mě vel­mi zkla­mal a chví­le­mi i naštval. Proto bych rád v tom­to člán­ku vysvět­lil těm, kte­ří nechá­pou nená­vist k naše­mu Survivoru, proč tomu tak je. Hned na začát­ku je tře­ba říct, že naše hra vychá­zí z turec­ké ver­ze Survivora, ale licen­ce je stej­ná jako u ori­gi­ná­lu. Nechápu, proč se vyda­li tou­to ces­tou, pro­to­že když jsem si jen tro­chu pro­zkou­mal turec­kou ver­zi, věděl jsem, že je to odpad a s naší men­ta­li­tou to nemů­že uspět.

Začnu cas­tingem a obsa­ze­ním. Vlastně jsem se o obsa­ze­ní dozvě­děl až po jeho skon­če­ní a úpl­ně náhod­ně, což bych u tako­vé­ho pro­jek­tu oprav­du neče­kal. Očekával bych vel­ké pro­mo dáv­no před cas­tingem. Tvůrci se ale roz­hod­li pro for­mát fanouš­ci vs. celebri­ty, a tak byly pozvá­ny celebri­ty a fanouš­ci, no, mys­lím, že to bylo těch pár šťast­liv­ců, kte­ří se o cas­tingu něja­kým způ­so­bem dozvě­dě­li včas. Tento for­mát je v pořád­ku, pro­to­že zřej­mě chtě­li nalá­kat lidi na celebri­ty, a to je u prv­ní série pocho­pi­tel­né, pro­to­že lidé pros­tě chtě­jí vidět, jak si tyto celebri­ty sáh­nou na dno svých sil mimo svou kom­fort­ní zónu. Je to však vel­mi ten­ký led, kte­rý může snad­no prask­nout, pokud začne­te pra­vi­dla pro celebri­ty zleh­čo­vat. Dokonce i divá­ci, kte­ří nikdy nevi­dě­li ori­gi­nál, si toho všimli a při­rov­ná­va­li ho k tomu, jak byl pre­zen­to­ván - „nej­drsnej­ší rea­li­ty show“. My, kte­ří jsme vidě­li ori­gi­nál, jsme byli zdě­še­ni. Postavený základ pří­střeš­ku, zápal­ky do ohně, deky, hrn­ky, vid­lič­ky, a to je jen malý zlo­mek věcí, kte­ré nikdy neby­ly v ori­gi­ná­le ani v jed­né ze všech 41. sérii.

Obránci se ohá­ně­jí hlav­ně men­ším roz­poč­tem, ale tyto výše zmí­ně­né výho­dy, nata­že­ní epi­zo­dy na 2 hodi­ny (ori­gi­nál měl v prů­mě­ru 45 minut na epi­zo­du - až na pár spe­ci­ál­ních epi­zod) , špat­ný střih, zby­teč­né zábě­ry, absen­ce titul­ků tam, kde jsou potře­ba a jejich při­dá­ní tam, kde nejsou, nebo nata­ho­vá­ní sou­tě­ží nejsou o vět­ším roz­počtu.

Mottem Surivore je „pře­žít, přelstít a prěhrát“. „Přežít“ zna­me­ná to, co tě napad­ne jako prv­ní, pros­tě pře­žít těch 38 dní na ost­ro­vě, sta­rat se o jíd­lo, tábor a podob­né věci kolem toho. „Přelstít“ je o soci­ál­ní hře, spo­je­nec­tví a pod­ra­zech. Přesně o tom Survivor je, a pro­to nechá­pu těch pár mora­lis­tů, kte­ří něko­ho nená­vi­dí jen pro­to, že hra­je, a se svou ali­an­cí chtě­jí vyho­dit něko­ho, kdo je těm­to mora­lis­tům sym­pa­tic­ký. Na dru­hou stra­nu si těch­to hrá­čů vážím, pro­to­že chá­pou, o čem tato sou­těž je. A „pře­hrát“ je sou­těž, kde se nej­pr­ve sou­tě­ží jako kme­ny a po slou­če­ní se sou­tě­ží indi­vi­du­ál­ně nebo se v boji o odmě­ny ješ­tě roz­dě­lí na týmy.

U nás se roz­hod­li, že mimo již zmí­ně­ných předlou­hých sou­tě­ží, do kte­rých vklá­da­jí zby­teč­né kme­no­vé hád­ky, zpo­ma­le­né zábě­ry a opa­ko­va­né zábě­ry, musí zni­čit jeden ze základ­ních prin­ci­pů hry a tím je „přelstít“ a čím ho zni­či­li? To vás také muse­lo napad­nout - ano, duel. Duel je i v ori­gi­ná­le, ale pou­ze při boji o finá­le. Vysvětlím vám to - na kon­ci hry zbý­va­jí čty­ři hrá­či a do finá­le jdou jen tři, tak­že ten, kdo vyhra­je sou­těž o indi­vi­du­ál­ní imu­ni­tu, si vybe­re jed­no­ho z nich, kte­rý půjde do finá­le, a zby­lí dva se utka­jí v posled­ním sou­bo­ji, kde zakla­da­jí oheň, kte­rý musí dosáh­nout tako­vé výš­ky, aby pro­ho­řel lano. Komu se tom pove­de jako prv­ní­mu, je ve finá­le. Takto by byl duel v pořád­ku, ale namís­to toho to máme kaž­dou kme­no­vou radu, navíc o jed­nom sou­tě­ží­cím, kte­rý v něm je, neroz­ho­du­je ani hla­so­vá­ní kme­ne. Tím se zce­la ruší smy­sl hla­so­vá­ní. Navíc zatím v kaž­dém due­lu mezi mužem a ženou, ty due­ly vyho­vo­va­ly více ženám, a taky to tak dopadlo. Což zna­me­ná, že neu­vi­dí­me žád­né pod­ra­zy, kte­ré zdo­bi­ly původ­ní pořad.

Pak tu máme vel­mi špat­ný střih, absen­ci titul­ků, když sou­tě­ží­cí mlu­ví a není jim rozu­mět, a co mě oprav­du štve, je napros­to nevhod­ná hud­ba, a při­tom Survivor má skvě­lou hud­bu, kte­rou mohou pou­žít, ale nepo­u­ží­va­jí ji.

Co by napros­to sta­či­lo, aby to bylo úspěš­né a všich­ni byli spo­ko­je­ní? Zkrátit 1. díl na maxi­mál­ně 1h 20 min s tím, že sou­tě­že nebu­dou nata­že­né, což zna­me­ná, že napří­klad nebu­de sou­těž o 5 vítěz­ných bodů, ale o 3. Nebude v něm kme­no­vá deba­ta po kaž­dém bodu a zpo­ma­le­né nebo opa­ko­va­né zábě­ry. Pak bych duel zru­šil a vypa­dl by ten, kdo by dostal nej­víc hla­sů. Samozřejmě bych jim pro začá­tek nedá­val tako­vý doslo­va luxus, jaký dosta­li, jen základ­ní potře­by, a zby­tek ať si vydě­la­jí vítěz­stvím v sou­tě­ži. Pak jeden kva­lit­ní stři­hač, pro­to­že kva­lit­ních stři­ha­čů máme dost na Slovensku a v Čechách a nemu­sí se náš Survivor stří­hat v Istanbulu, kde narych­lo děla­jí i bul­har­skou a mys­lím, že i rumun­skou ver­zi, naše­ho Survivora. Proč nemohl být nato­čen a vydán tře­ba o půl roku poz­dě­ji, ale s dola­dě­ný­mi detai­ly? Teď Turci nema­jí čas, pro­to­že dělat tři ver­ze najed­nou a v tako­vém spě­chu je hloupost a pod­le toho to taky vypa­dá.

Poslední věc se týká spí­še slo­ven­ské ver­ze a to je mode­rá­tor. Česká stra­na má skvě­lé­ho Novotného, a tak v tom nemá pro­blém, ale my máme Šmahela, kte­rý sou­tě­že dabu­je a navíc má před due­lem zby­teč­ný roz­ho­vor, jen aby byl ale­spoň tro­chu vidět. Nic osob­ní­ho pro­ti němu, ale když máte k dis­po­zi­ci kva­li­tu, nechce­te její wish ver­zi. Prostě mu to nejde a mys­lím, že to je jeden z důvo­dů, proč to Markíza po třech týd­nech stáh­la z hlav­ní­ho vysí­la­cí­ho času.

Je vel­ká ško­da, že tak skvě­lý pořad takhle zni­či­li, navíc sou­tě­ží­cí se před­vá­dě­jí dob­ře a moh­lo to být skvě­lé i po her­ní strán­ce, ale oni nemo­hou za to, jak výsled­ný pro­dukt vypa­dá. Nicméně věřím, že jed­na z nevý­hod a to, že se natá­čí jen pár dní před pre­mi­é­rou, se může stát i výho­dou, pro­to­že se pár věcí změ­ni­lo k lep­ší­mu a je dost mož­né, že je to tím, že pro­duk­ce naslou­chá námitkám divá­ků, ale je tu otáz­ka: Není už pří­liš poz­dě?


Photo © Archiv TV Nova


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,89196 s | počet dotazů: 248 | paměť: 73419 KB. | 20.07.2024 - 13:27:16