Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Dokonalá loupež | Den of Thieves

Dokonalá loupež | Den of Thieves

rp den of thieves 121291.jpg
rp den of thieves 121291.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Začátkem roku se do kin dostal akč­ní sní­mek Den of Thieves kte­rý i přes rela­tiv­ně prů­měr­nou kri­tic­kou ode­zvu dove­dl z kin celo­svě­to­vě vytáh­nout více jak dvoj­ná­so­bek své­ho roz­počtu. I díky skrom­ným nákla­dům na výro­bu tak dosta­la zele­nou dvoj­ka. K nám do kin se sice film nedo­stal, nyní ovšem vstu­pu­je na trh s Blu-ray a DVD, kde se kon­cem květ­na­ob­je­ví pod názvem Dokonalá lou­pež. A pokud vám chy­bí žánrov­ky jako film Nelítostný sou­boj, roz­hod­ně bys­te měli zpo­zor­nět. Jen od téhle novin­ky neče­kej­te pří­liš vel­kou fil­ma­ři­nu. 

Chris Merrimen (Pablo Schrieber) je  důver­ně zná­mou figur­kou mezi lupi­či. Byťsi odse­děl něja­ký čas ve věz­ni­ci, on a jeho ban­da mají na kon­tě hned něko­lik úspěš­ných lou­pe­ží. Chris je ovšem nyní zase na svo­bo­dě a plá­nu­je lou­pež, kte­rá se ješ­tě nikdy niko­mu nepo­ved­la. Během pří­prav na sebe ovšem upou­tá pozor­nost Nicka O’Briena (Gerard Butler), poli­cej­ní­ho spe­ci­a­lis­ty z Los Angeles, kte­rý si dá za cíl Merrimena a jeho kupá­ny dostat. A to za kaž­dou cenu... 
Ono srov­ná­ní s legen­dár­ním akč­ním sním­kem Michaela Manna je v pod­sta­tě na mís­tě. Dokonalá lou­pež si totiž vypůj­ču­je z toho­to akč­ní­ho kle­no­tu mož­ná i mís­ty více, než je zdrá­vo. Snaha o to pro­dat divá­kům aktu­a­li­zo­va­nou ver­zi podob­ně hyp­no­tic­ké akč­ní lou­pež­né jízdy ovšem tak tro­chu ztros­ko­tá­vá na fak­tu, že za sce­ná­řem fil­mu ani za kame­rou nesto­jí člo­věk schop­ný a obrat­ný, jakým Mann beze­spo­ru je. Film si totiž vzal na sta­ros­ti Christian Gudegast, pro kte­ré­ho je to sice celo­ve­čer­ní režij­ní debut, sto­jí ovšem za scé­ná­řem k béč­kům Pád LondýnaOsamělý msti­tel. A pokud tyhle tři fil­my něco spo­ju­je, je to prá­vě slab­ší a nepří­liš ori­gi­nál­ní scé­nář. 
Dokonalé lou­pe­ži totiž roze­hrá­vá poměr­ně zají­ma­vou hru koč­ku s myší, kdy vlast­ně neví­te do kon­ce kdo je kým, kde si jak jed­na tak dru­há sku­pi­na honí tri­ko a sna­ží se vypéct své pro­tiv­ní­ky. Je to fajn, zvláš­tě když dojde na akci. Když se ovšem jeho herec­ký ansám­bl poku­sí být tro­chu dra­ma­tic­ký, začne to veli­ce nepří­jem­ně skří­pat. A byť se někte­ří her­ci sna­ží, úpl­ně jim to člo­věk „neže­re“. Což se bohu­žel týká i hlav­ní­ho tahou­na Nicka O’Briena v podá­ní Gerarda Butlera, kte­rý díky pře­hrá­vá­ní skot­ské­ho rodá­ka vystří­dá hned něko­lik poloh a jen v málo z nich půso­bí pře­svěd­či­vě a ne umě­le. Jasně, na pomě­ry rela­tiv­ně laci­né­ho akč­ní­ho béč­ka je to sne­si­tel­né i v této míře, přes­to měl tenhle sní­mek poten­ci­ál to dotáh­nout pod­stat­ně výše než jen a prá­vě na „obstoj­né béč­ko“. 
Akce je tu totiž hod­ně fajn. Jasně, chy­bí tomu schop­něj­ší režij­ní vede­ní, tro­chu pro­pra­co­va­něj­ší atmo­sfé­ra a hlav­ně ryt­mi­ka, kte­rá by tu akci vytáh­la do úpl­ně jiných výšin, i tak se ovšem jed­ná v posled­ních letech o nad­stan­dart­ní prá­ci, kte­rá hlav­ně v zápla­vě pře­hna­ně digi­tál­ních a umě­le vel­ko­le­pých sek­ven­cí u kon­ku­ren­ce půso­bí pří­jem­ně pří­zem­ně. Zejména v závě­reč­né čás­ti je opět sice sil­ně vidět, kde se tvůr­ci „inspi­ro­va­li“, Přesto je dojem pozi­tiv­ní, pře­de­vším díky cel­kem pře­hled­né kame­ře Terry Stacyho, kte­rá se nesna­ží všech­no zamas­ko­vat roz­tře­se­nou kame­rou. Dalo by se říci, že bana­li­ta ale hned to dělá napros­to jiný výsled­ný dojem. Kamera je pořád v pohy­bu ale nepů­so­bí ruši­vě a otrav­ně svo­jí násil­nou sna­hou vtáh­nout divá­ka do akce. Gudegast v tomhle pří­pa­dě pocho­pil, že má v rukou mate­ri­ál, kte­rý to zvlád­ne i bez moder­ních nešva­rů.      
Akční sní­mek Dokonalá lou­pež má k doko­na­los­ti sice dale­ko ale jako akč­ní béč­ko inspi­ro­va­né sta­rou ško­lou fun­gu­je pře­kva­pi­vě dob­ře. Legendárním sním­kům ze žánro­vé kon­ku­ren­ce se tahle novin­ka ani z dale­ka nevy­rov­ná, přes­to se v sou­čas­né nabíd­ce akč­ní­ho žán­ru jed­ná o veli­ce pří­jem­nou dáv­ku nos­tal­gie a řeme­sl­né solid­nos­ti. Absence ori­gi­nál­ních prv­ků a pří­liš­ná sna­ha hrát vše na dra­ma­tic­ký efekt (s čímž sou­vi­sí ne úpl­ně uvě­ři­tel­né a prav­dě­po­dob­né pří­bě­ho­vé zákru­ty a obra­ty) sice sním­ku ve výsled­ku ško­dí, pokud vám ovšem akč­ní film kolu­je v krvi, dej­te roz­hod­ně Dokonalé lou­pe­ži šan­ci. I přes svo­ji pře­stře­le­nou dél­ku totiž zvlá­dá zaba­vit doce­la solid­ně. Jen nad tím, co se na obra­zov­ce děje moc nepře­mýš­lej­te.  
    
Sice mož­ná až pří­liš neo­ri­gi­nál­ní a v mno­hém umě­lá a nepře­svěd­či­vá akč­ní podí­va­ná, když dojde na lámá­ní chle­ba, umí zabrat. Jako moder­ni­za­ce Nelítostného sou­bo­je to sice trestu­hod­ně selhá­vá ale jako sluš­né akč­ní video­béč­ko fun­gu­je Dokonalá lou­pež obstoj­ně. Butler je sice svým pře­hrá­vá­ním mís­ty otrav­ný a sil­ná „inspi­ra­ce“ v žánro­vé kla­si­ce ja oči­vid­ná (stej­ně jako absen­ce schop­né­ho člo­vě­ka při psa­ní scé­ná­ře) i přes pod­stat­ně slab­ší um při prá­ci s pro­stře­dím, her­ci i samot­nou akcí, v rám­ci sou­čas­né­ho akč­ní­ho fil­mu se ovšem i tak jed­ná o doce­la pří­jem­ný závan sta­rých časů, kte­ré­mu nako­nec vlast­ně už jen z prin­ci­pu fan­dí­te. Zvláště pokud jste na akci vyrůs­ta­li. 

Dokonalá lou­pež
(Den of Thieves)
Akční / Krimi / Drama

USA, 2018, 140 min

Režie: Christian Gudegast
Scénář: Christian Gudegast, Paul Scheuring
Kamera: Terry Stacey
Hudba: Cliff Martinez
Hrají: Gerard Butler, Pablo Schreiber, O’Shea Jackson Jr., Curtis „50 Cent“ Jackson, Jordan Bridges, Cooper Andrews, Sonya Balmores, Oleg Taktarov, Kaiwi Lyman, Mo McRae, Evan Jones, Juan Gaspard, Maurice Compte
Producenti: Mark Canton, Christian Gudegast, Tucker Tooley
Střih: Joel Cox
Scénografie: Kara Lindstrom
Kostýmy: Terry Anderson


USA V kinech od: 19.01.2018 STX Entertainment
Česko Na DVD od: 30.05.2018 Magic Box
Česko Na Blu-ray od: 30.05.2018 Magic Box

https://www.csfd.cz/film/502046-dokonala-loupez/
https://www.imdb.com/title/tt1259528/


Podívejte se na hodnocení Dokonalá loupež na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,15889 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72332 KB. | 19.05.2024 - 20:29:53