Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Lída Baarová [35%]

Lída Baarová [35%]

rp KRR5c9a36 LidaBarovatrailer.jpg
rp KRR5c9a36 LidaBarovatrailer.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Moc čes­kých vel­ko­fil­mů v kinech roč­ně nena­jde­te. Ono pod­mín­ky pro nato­če­ní náklad­ných pro­duk­cí u nás zrov­na nejsou ty nej­lep­ší a mnoh­dy je na nato­če­ní prá­vě tako­vých sním­ků potře­ba roz­po­čet hned něko­li­ka typic­ky čes­kých kome­dií, kte­ré zpra­vi­dla býva­jí komerč­ně úspěš­něj­ší. Čas od času to ale přes­to někte­ří odváž­liv­ci zku­sí. Tím nej­no­věj­ším je osvěd­če­ný reži­sér Filip Renč, kte­rý si na paškál vzal por­trét jed­né z nej­kon­tro­verz­něj­ších here­ček čes­ké­ho a čes­ko­slo­ven­ské­ho fil­mu, Lídy Baarové. Jak dopa­dl hvězd­ně obsa­ze­ný živo­to­pis­ný film, kte­rý nedáv­no vstou­pil do vět­ši­ny čes­kých kin?


Příběh Lídy Baarové (Táňa Pauhofová) je ten o úspě­chu i pádu. Jako mla­dá hereč­ka zís­ka­la poměr­ně rych­le slá­vu a věhlas v domá­cím Československu a tak pozván­ka do zahra­ni­čí na sebe nene­cha­la dlou­ho čekat. Jenže prá­vě ta se hereč­ce sta­la osud­nou. Díky její­mu půva­bu si ji němec­ký fil­mo­vý prů­my­sl oblí­bil a Lída upou­ta­la i pozor­nost nej­vyš­ších před­sta­vi­te­lů nové­ho nacis­tic­ké­ho reži­mu v Německu. Své sym­pa­tie ji začal pro­je­vo­vat i sám říš­ský minis­tr pro­pa­gan­dy Joseph Goebbels (Karl Markovics) a Lídě tyto pozor­nost neby­la nepří­jem­ná. Díky této zná­mos­ti její kari­é­ra ješ­tě více rost­la. Jenže násle­du­jí­cí milost­ný poměr se pro­mě­nil v hrát­ky s ohněm, kte­ré nako­nec něko­ho spá­lí... 

Tak a je to tady. Renč dotla­čil do kin jeden ze dvou letoš­ních vel­kých fil­mů a vět­ši­ně lidí bohu­žel zbu­dou tak ako­rát oči pro pláč. Proč? Inu mož­ná pro­to, že mu sní­mek doce­la výraz­ně roz­pa­dá pod ruka­ma a z oče­ká­va­né a náklad­né výprav­né podí­va­né je nako­nec jen téměř dvou­ho­di­no­vá kos­tým­ní fraš­ka, kte­rá doplá­cí na to, že vlast­ně úpl­ně neví, čím chce být. Daleko dras­tič­těj­ší a pro film význam­něj­ší je chy­ba toho, že jed­not­li­vé prv­ky fil­mu spo­lu ale ani na moment nefun­gu­jí. 
Historická novin­ka totiž už od prv­ních vte­řin začí­ná vrst­vit prv­ky z jed­not­li­vých žánrů a módů pro­duk­ce fil­mů jak na běží­cím páse a při­tom stí­há hned od těch­to momen­tů také udi­vo­vat svo­ji vizu­ál­ní strán­kou. Až na něko­lik momen­tů totiž Renč sní­má pomo­cí kame­ra­ma­na Petra Hojdy akci tak podiv­ným způ­so­bem, že se vytrá­cí jaká­ko­liv fil­mo­vá ilu­ze či atmo­sfé­ra a tahle pře­váž­ně kos­tým­ní vzta­ho­vá eska­pá­da se pro­mě­ňu­je v něco jako laci­nou tele­no­ve­la, kte­rá je pro­klá­dá­na pře­hna­ně váž­nou diva­del­ní insce­na­cí, zatím­co si reži­sér jede svo­je feti­še kte­ré se roz­pro­stí­ra­jí od pra­hů rodin­né kome­die až po béč­ko­vé thrille­ry a film noir. Bohužel ani jed­na z těch­to strá­nek ve fil­mu vlast­ně nefun­gu­je, čemuž nepo­má­há ani do extré­mů zahna­ná hudeb­ní slož­ka, kte­rá byť je na vyso­ce kva­lit­ní úrov­ni, je tak zby­teč­ně pře­hna­ně dra­ma­tic­ká, že se tomu člo­věk musí až mís­ty smát. 
To se ovšem týká i herec­kých před­sta­vi­te­lů. Množství herec­ké­ho poten­ci­á­lu a slav­ných tvá­ří je ve fil­mu nebý­va­le vyso­ké, nicmé­ně až na jed­no­ho před­sta­vi­te­le je to všech­no na úrov­ni diva­del­ních spol­ků z dol­ní pol­ní. Tuhle neza­u­ja­té, tuhle pře­hna­ně dra­ma­tic­ké ale v cel­ku nevy­rov­na­né a hlou­pě poda­né. Paradoxem je, že z toho množ­ství her­ců a here­ček pro mě vyční­vá jen Pavel Kříž. Trochu nechá­pu kri­ti­ku jeho posta­vy, neboť v jeho podá­ní je říš­ský vůd­ce pří­jem­ně bar­vi­tý s parád­ně poda­nou mimi­kou a i pohy­by těla. Díky tomu všech­ny tři scé­ny ve kte­rých se obje­ví ve výraz­něj­ší roli nekom­pro­mis­ně kra­de pro sebe. A to říkám jako člo­věk, kte­rý jej moc nemu­sí a o jeho herec­kých schop­nos­tech nemá val­né míně­ní. A prá­vě on jako jedi­ný mi utkvěl v pamě­ti, pro­to­že v jeho výko­nu a před­ve­de­ní jed­né z nej­vý­raz­něj­ších osob­nos­tí his­to­rie neshle­dá­vám chy­bu. 
Samozřejmě vše je limi­to­vá­no špat­ným, ale váž­ně špat­ným scé­ná­řem. Ten posta­vy mění v hloupé kari­ka­tu­ry odří­ká­va­jí­cí pře­pá­le­né repli­ky, což je pod­po­ře­no ješ­tě hod­ně nad­sa­ze­ným post­syn­chro­nem v pří­pa­dě zahra­nič­ních her­ců. Ve výsled­ku tak nako­nec zůstá­vá rozum stát nad tím, co vlast­ně tahle his­to­ric­ká sran­da divá­kům před­vá­dí jako seri­oz­ní podí­va­nou o kon­tro­verz­ní osob­nos­ti čes­ké kul­tu­ry. 
Lída Baarová je zkrát­ka prů­ser, proč cho­dit kolem hor­ké kaše. Filip Renč nato­čil za hod­ně peněz málo muzi­ky a i to málo co divá­kům nako­nec v kině před­ve­dl, se kva­li­tou vyrov­ná šuma­řům z těch dale­ko méně náklad­ných pro­duk­cí. Film podiv­ný svým ucho­pe­ním, vizu­ál­ním zpra­co­vá­ním, herec­kým podá­ním i sty­lis­tic­ký­mi roz­hod­nu­tí­mi, kte­ré v rám­ci pro­duk­ce padly. Ten kdo jde na film jen pro­to, aby viděl své oblí­be­né čes­ké tvá­řič­ky v dobo­vých kuli­sách a kos­tý­mech, ten si své najde. Kdo však od toho­to poči­nu čekal dal­ší zásad­ní sní­mek tuzem­ské kine­ma­to­gra­fie, ten bude šered­ně zkla­mán. Lída Baarová není totiž ve výsled­ku nic jiné­ho, než jen důkaz toho, že i talen­to­va­ní tvůr­ci se mohou pro­mě­nit v mizer­né šuma­ře, kte­ří doká­ží pře­pá­lit a zako­pat téměř kaž­dý nápad, jaký byl do toho­to fil­mu vne­sen. Takhle geni­ál­ně špat­ný film tu zkrát­ka už dlou­ho nebyl.         
Filip Renč a jeho stu­die jak uto­pit hro­ma­du peněz a uká­zat zho­la nic. Lída Baarová Sice není vylo­že­ně špat­ným fil­mem a někte­ré prv­ky z toho­to čes­ké­ho vel­ko­fil­mu pře­kva­pi­vě doce­la fun­gu­jí, avšak tyto prv­ky spo­lu vzá­jem­ně nefun­gu­jí a tak se tahle téměř dvou­ho­di­no­vá his­to­ric­ká podí­va­ná mění v pře­stře­le­nou šíle­nost, kte­rá vlast­ně neví čím chce být. Herci nehra­jí, jen odří­ká­va­jí, kame­ra je zre­du­ko­vá­na na úro­veň laci­né tele­no­ve­ly a všech­no půso­bí tak moc umě­le a hlou­pě až hrůza. O to víc do očí bijí­cí jsou momen­ty, kdy se Renč se svým vele­dí­lem sna­ží jít o něco hlou­bě­ji. Pro nená­roč­né kon­zu­men­ty mož­ná obstoj­ná zába­va, nicmé­ně pokud k tomu­to fil­mu máte ale­spoň něja­ká oče­ká­vá­ní, po pro­jek­ci roz­hod­ně nad­še­ni nebu­de­te. 

 Koktejl: 

20% Nacisti
20% Filmový prů­my­sl
10% Rozdělená spo­leč­nost
50% Přepálená kos­tým­ní fraš­ka

Lída Baarová
(Devil’s Mistress)
Životopisný / Drama / Romantický
Česko, 2016, 110 min

Režie: Filip Renč


Podívejte se na hodnocení Lída Baarová na Kinoboxu.

Scénář: Ivan Hubač
Kamera: Petr Hojda
Hudba: Ondřej Soukup
Hrají: Táňa Pauhofová, Karl Markovics, Gedeon Burkhard, Simona Stašová, Martin Huba, Lenka Vlasáková, Pavel Kříž, Anna Fialová, Jiří Mádl, Zdenka Procházková, Michal Dlouhý, Helena Dvořáková, Miroslav Táborský, Alois Švehlík, David Novotný, Jan Révai, Petra Navrátilová, Marie Kružíková, Štěpán Vlček, Petra Ben Messaoud, Jiří Ployhar ml., Jana Plodková, Evženie Nízká, Hana Vagnerová, Matěj Dadák, Karel Dobrý, Petr Halberstadt, Jan Slovák, Igor Bareš, Jiří Jurtin, Jan Lepšík, Kateřina Klausová, Christian Harting, Viktor Preiss, Martin Stránský
Střih: Luděk Hudec
Masky: Jana Radilová

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,54978 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72331 KB. | 20.05.2024 - 01:45:04