Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Dánská dívka | The Danish Girl [55%]

Dánská dívka | The Danish Girl [55%]

rp the danish girl02.jpg
rp the danish girl02.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Oscarová sezo­na se poma­lu ale jis­tě blí­ží do své­ho kon­ce a my už za nece­lý měsíc bude­me znát vítě­ze ve všech hlav­ních kate­go­ri­ích. V něko­li­ka z nich je nicmé­ně tak­též nomi­no­va­ný sní­mek Dánská dív­ka, kte­rý vstu­pu­je tenhle čtvr­tek do čes­kých a slo­ven­ských kin. Vyplatí se na tenhle počin, kte­rý je mimo jiné zalo­žen na sku­teč­ném pří­bě­hu dán­ské­ho malí­ře z počát­ku minu­lé­ho sto­le­tí, zajít do kina?


Úspěšný malíř Einar Wegener (Eddie Redmayne) je jed­no­ho dne pře­svěd­čen svo­ji ženou, aby nahra­dil na jed­no seze­ní její model­ku pro vyla­dě­ní někte­rých detai­lů její­ho nej­no­věj­ší­ho por­trétů. Modelka však po chví­li přes­to dora­zí a je z Einara v novém pře­vle­ku poba­ve­na. Vzniká tak humor­ná iden­ti­ta Lili. Jenže pro Einara to vše neby­la jenom hra. Tahle malá udá­lost v něm pro­bu­di­la vnitř­ní nejis­to­tu, kte­rou poci­ťo­val už v mlá­dí, jen ji v sobě od té doby držel. V jeho mys­li začí­ná Lili zís­ká­vat pře­va­hu a on sám se nachá­zí v živo­tě, kte­rý díky dvo­jí osob­nos­ti pře­stá­vá zvlá­dat... 
Popravdě, je cel­kem těž­ké na adre­su Dánské dív­ky něco říci. Rozhodně nechci, aby mé závě­reč­né hod­no­ce­ní bylo pro něko­ho argu­men­tem proč tomuhle fil­mu nedat šan­ci. Jen se spí­še jed­ná o tako­vé men­ší upo­zor­ně­ní, co vás vlast­ně v kině čeká. Protože je to ve výsled­ku vlast­ně přes­ně to, co se dá od podob­né­ho fil­mu čekat. Tom Hooper, kte­rý zabo­do­val jak s Královou řečí tak i se svo­jí ver­zí Bídníků, se roz­ho­dl, že chce dal­ší­ho Oscara a při­bral k sobě dal­ší, podob­ně smýš­le­jí­cí jedin­ce. Jenže ten­to­krát jede­me pod­le kla­sic­ké­ho rče­ní „Tak dlou­ho se cho­dí se džbá­nem pro vodu, až se ucho utrh­ne.“ To co Hooperovi už něko­li­krát pro­šlo tady o to víc vyční­vá a pokud se dá říct jed­no syno­ny­mum s tím­to sním­kem, tak je to slo­vo umě­lé. 
Jistě, vizu­ál­ní strán­ka fil­mu vypa­dá sice mís­ty tro­chu pod­vy­ži­ve­ně, ale ve vět­ši­ně pří­pa­dů fun­gu­je dob­ře. Podobně je na tom i hudeb­ní dopro­vod Alexandra Desplata, kte­rý sice mož­ná zní až pří­liš podob­ně tomu, co Desplat před­vá­dí v posled­ních třech, čtyřech letech, nicmé­ně svo­ji roli plní tato kom­po­zi­ce obstoj­ně. Jenže ono lámá­ní chle­ba dochá­zí v samot­né nápl­ni fil­mu. Příběh toho­to typu vět­ši­nou sto­jí a padá na herec­kých výko­nech a scé­ná­ři. Pokud jde o to prv­ní, tak Eddie Redmayne je opět skvě­lý, nicmé­ně je v jeho pro­ve­de­ní mož­ná až pří­liš cítit jeho loň­ský tri­umf Teorie vše­ho, tedy jeho výkon v koneč­ném pohle­du ničím moc nepře­kva­pí. Podobně jsou na tom i ostat­ní pro­mi­nent­ní her­ci, kte­ří však spí­še svý­mi lehce str­nu­lý­mi výko­ny při­po­mí­na­jí spí­še diva­del­ní insce­na­ci než film usi­lu­jí­cí o vav­ří­ny. 
To je pod­po­ře­no ješ­tě pak samot­ným scé­ná­řem, kte­rý onu umě­lost sním­ku jen a jen pod­po­ru­je. Všechno co by tu mělo být je nako­nec pří­tomno, přes­to vzá­jem­né vzta­hy postav, jejich vývoj  pro­je­vy půso­bí nepři­ro­ze­ně, mís­ty zby­teč­ně zahna­né do nepří­liš vhod­ných roz­mě­rů a ona škro­be­nost a neu­vě­ři­tel­nost někte­rých momen­tů je tím tuč­ně pod­tr­že­na. Díky sou­hře toho vše­ho se tak Hooperovi roz­pa­dá sní­mek pod ruka­ma. To co mu byli mno­zí (včet­ně mě) tole­ro­vat napří­klad u Královské řeči, se zde vra­cí, nicmé­ně zde není mno­ho čím to špat­né, nud­né, laci­né a vyuměl­ko­va­né vyvá­žit.         
Ve výsled­ku je tak Dánská dív­ka jed­na poměr­ně pro­mar­ně­ná šan­ce. Všechny správ­né ele­men­ty jsou zde, nicmé­ně v hro­ma­dě to moc nefun­gu­je. Ona sna­ha jít na posty nej­vyš­ší tu je cítit na kaž­dém kro­ku, není zde však mno­ho, čím toto pod­lo­žit. Pokud vás zají­má téma­ti­ka a zau­ja­la ukáz­ka, nemá moc smy­sl návště­vu kina roz­mlou­vat. Pokud však čeká­te něco jiné­ho, než dvě hodi­ny dlou­hé, rela­tiv­ně škro­be­né, vyuměl­ko­va­né dra­ma na moti­vy sku­teč­né­ho pří­bě­hu, bez ono­ho potřeb­né­ho emo­ci­o­nál­ní­ho jádra, uprav­te svá oče­ká­vá­ní. Aktuální téma, schop­ní her­ci i tvůr­ci ale ve výsled­ku to moc nefun­gu­je. 

Tom Hooper dojel. To co mu pro­šlo už pár­krát před­tím, tady nemá čím vyrov­nat a na fil­mu je to trestu­hod­ně vidět. Dánská dív­ka je opět dal­ší sna­ha s vel­ký­mi Oscarovými ambi­ce­mi, nicmé­ně ten­to­krát nepod­lo­že­ná ničím, co by je opod­stat­ňo­va­lo. Eddie Redmayne je sluš­ný, nicmé­ně je v tom mož­ná až pří­liš cítit jeho Hawking z Teorie vše­ho, zby­tek v tom­to ohle­du zao­stá­vá. Kamera i hud­ba vět­ši­nu času fun­gu­je, nicmé­ně ani jeden aspekt nepři­ná­ší nic nové­ho nebo pře­vrat­né­ho. Díky tomu je jen vyzdvih­nu­ta umě­lost a vykon­stru­o­va­nost sním­ku, kte­rý v jádru úpl­ně nefun­gu­je a na plo­še dvou hodin doce­la nudí. Zkrátka krás­ný pří­klad čis­tě pro Oscary děla­né­ho fil­mu. Jen to ten­to­krát úpl­ně nevy­šlo, díky čemuž nako­nec trpí hlav­ně divák.  

 Koktejl: 

30% Problematika gen­de­ru
30% Drama
10% Umění
30% Polyester

Dánská dív­ka
(The Danish Girl, Dánske dievča)
Drama / Romantický / Životopisný
Velká Británie / Belgie / USA, 2015, 119 min

Režie: Tom Hooper
Předloha: David Ebershoff (kni­ha)
Scénář: Lucinda Coxon
Kamera: Danny Cohen
Hudba: Alexandre Desplat

Hrají: Alicia Vikander, Eddie Redmayne, Adrian Schiller, Amber Heard, Emerald Fennell, Claus Bue, Richard Dixon, Ben Whishaw, Matthias Schoenaerts, Nicholas Woodeson, Philip Arditti, Miltos Yerolemou, Sebastian Koch, Sophie Kennedy Clark, Aisha Fabienne Ross, Jeanne Abraham, Ole Dupont
Produkce: Eric Fellner

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
Česko V kinech od: 04.02.2016 CinemArt CZ
Slovensko V kinech od: 04.02.2016 CinemArt SK
USA V kinech od: 27.11.2015 Focus Features
Velká Británie V kinech od: 01.01.2016 Universal Pictures

http://www.csfd.cz/film/249974-danska-divka/
http://www.imdb.com/title/tt0810819/Podívejte se na hodnocení Dánská dívka na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,19513 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71671 KB. | 16.06.2024 - 05:40:51