Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Navždy spolu - Takové malé drama v „cukrové vatě“.

Navždy spolu - Takové malé drama v „cukrové vatě“.

Navzdy
Navzdy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mladí novo­man­že­lé Paige (Rachel McAdams) a Leo (Channing Tatum) jsou jak párek zami­lo­va­ných hrd­li­ček . Samé slad­ké pohle­dy, souzně­ní a leh­ké názna­ky ero­ti­ky. Láska umě­lec­ky zalo­že­ných mla­dých lidí se pře­de­vším pro­je­vu­je cud­ným vrká­ním a žád­ným sexem. Báječný spo­leč­ný život pře­trh­ne neče­ka­ná udá­lost. Jedné zim­ní noci za půvab­né­ho sně­že­ní nara­zí do jejich autíč­ka neu­r­va­lý nákla­ďák. A to se chce Paige prá­vě milo­vat v autě. Dokonce si už ode­pnu­la bez­peč­nost­ní pásy. Ach, jak snad­no je mož­né při­jít k těž­ké­mu úra­zu. Oba kon­čí na nemoc­nič­ním lůž­ku. Leo se uzdra­ví rych­le a hned jak je mu lépe, cho­dí navště­vo­vat Paige. Její zra­ně­ní hla­vy se hojí hůř. Než se Paige zce­la pro­be­re, může­me se Leo těšit ze vzpo­mí­nek na sezná­me­ní  a jejich krás­né sou­ži­tí.

Zranění Paige však není bez násled­ků a pro­je­ví se ztrá­ta pamě­ti. Ale není to tak jed­no­du­ché. Paige si nepa­ma­tu­je Lea a jejich man­žel­ství. Prostě ta báječ­ná zami­lo­va­ná léta. Ale pama­tu­je si své škol­ní léta, kama­rád­ky, rodi­nu a své­ho býva­lé­ho milen­ce. A Leo je najed­nou ved­le, jak ta jed­le. Ale on to nevzdá­vá a sna­ží se Paige při­po­me­nout spo­leč­ně strá­ve­né chví­le, cho­vá se tak, jak to měla dří­ve ráda. Snaží se zapů­so­bit svým šar­mem i bojov­nos­tí ‚ale výsle­dek je nula. Paige si nevzpo­mí­ná, nic se jí nevy­ba­vu­je. Vypadá to bez­na­děj­ně a tak se Leo musí vyrov­nat s tím, že Paige ho už nemi­lu­je.

Leo začne nový život. Stejně tak nově začí­ná i Paige. Jak to dopad­ne? To by nikdo nedo­ká­zal odhad­nout! Pro divá­ka je při­pra­ven sku­teč­ně neče­ka­ný roman­tic­ký konec. Paige a Leo se set­ka­jí. A opět se tak slad­ce díva­jí do očí, nesmě­le kon­ver­zu­jí a na uli­ci tiše pada­jí sně­ho­vé vloč­ky. Ach, jak dojem­né.

Scénář nedá­vá her­cům moc mož­nos­tí zahrát posta­vy věro­hod­ně, a to je inspi­ro­ván sku­teč­nou udá­los­tí. Nevím si nějak rady. Věřím tomu, že ztrá­ta pamě­ti může výraz­ně zasáh­nout do fun­gu­jí­cí­ho vzta­hu, ale tenhle pří­běh vypa­dá jak zami­lo­va­ná roman­ce pro budou­cí novo­man­že­le pro­mí­ta­ná v neděl­ní ško­le. Výrazně to pod­po­ři­ly výko­ny hlav­ní herec­ké dvo­ji­ce. Není se čím chlu­bit. V hlav­ní žen­ské roli mla­dé Joyge, kte­rá je posti­že­ná ztrá­tou pamě­ti, se sna­ží ze sebe vykře­sat věro­hod­ný herec­ký výkon Rachel Mc Adams. V Sherloku Holmsovi si zahrá­la tajem­nou Irene Adler a teh­dy jí tem­pe­ra­ment­ní posta­va šla lépe. Stále zami­lo­va­né­ho Lea hra­je Channing Tatum se sna­hou, ale v pod­sta­tě bez šťá­vy. Ještě dvě zná­mé herec­ké tvá­ře sto­jí za zmín­ku. V roli otce uvi­dí­me stro­hé­ho Sama Neilla . V něko­li­ka málo scé­nách půso­bí stu­de­ně a odta­ži­tě. Obdobně půso­bil tak jako kar­di­nál Wosley v seri­á­lu Tudorovci. Jeho ostře řeza­ná tvář už od počát­ku nebu­dí důvě­ru , a to patr­ně vyu­ži­li tvůr­ci fil­mu Navždy spo­lu. Zpočátku ráz­nou mat­ku Paige a poz­dě­ji trpi­tel­skou man­žel­ku si zahrá­la Jessica Lange. Její vrás­či­tou tvář si jen těž­ko spo­jí­me s naiv­ně důvě­ři­vou Julií, kte­rou si pama­tu­je­me z výbor­né kome­die Tootsie z roku 1982. Jak ten čas letí!

Film Navždy spo­lu není žád­né vel­ké dra­ma. Je to nená­roč­ný a milouč­ký film o hle­dá­ní sama sebe a lás­ky. Citlivé dušič­ky budou držet Leovi a Paige pal­ce a film je nezkla­me. Jistě, dalo nato­čit ješ­tě něco slad­ší­ho a zami­lo­va­něj­ší­ho. Já jsem se nudi­la a těši­la se na konec. Nevěrohodné zpra­co­vá­ní pří­bě­hu, prů­měr­né herec­ké výko­ny a nic, co by mě oslo­vi­lo. Takové malé dra­ma v „cuk­ro­vé vatě“ .


Podívejte se na hodnocení Navždy spolu na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,12201 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71891 KB. | 20.07.2024 - 23:18:09