Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Na cestě | On the Road [65%]

Na cestě | On the Road [65%]

rp on the road ver11.jpg
rp on the road ver11.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na ces­tě
http://www.csfd.cz/film/223345-on-the-road/
http://www.imdb.com/title/tt0337692/

Alternativní názvy: On the Road, Sur la rou­te, Na Estrada


Dobrodružný / Drama / Road movie
USA / Velká Británie / Francie / Brazílie, 2012, 140 min

Režie: Walter Salles
Hudba: Gustavo Santaolalla
Hrají: Garrett Hedlund, Sam Riley, Tom Sturridge, Kristen Stewart, Kirsten Dunst, Amy Adams, Viggo Mortensen, Steve Buscemi, Alice Braga, Elisabeth Moss, Terrence Howard, Larry Day, Giovanna Zacarías, Rocky Marquette, Joe Chrest

Literární adap­ta­ce, ostat­ně jako i kte­ré­ko­liv jiné adap­ta­ce, mají jeden zásad­ní pro­blém když se obje­ví v kinech. Čeká je srov­ná­vá­ní s ori­gi­nál­ním mate­ri­á­lem, ze kte­ré­ho vyjde málo­kte­rý sní­mek vítěz­ně s hla­vou vzhů­ru. Co se týče sním­ku On the Road, jed­ná se o adap­ta­ci kni­hy Jacka Kerouaca, kte­rá kro­mě samot­né kni­hy může nabíd­nout i zvuč­né obsa­ze­ní. Dokáže ale zaujmout i člo­vě­ka netknu­té­ho před­lo­hou? To jsem podro­bil zkouš­ce neboť ani kni­hu, ani coko­liv jiné­ho od toho­to auto­ra jsem neče­tl.   

Sal Paradise je mla­dý spi­so­va­tel, žijí­cí v New Yorku. Se svo­jí kni­hou se nemů­že pohnout z mís­ta a hle­dá inspi­ra­ci pro to, ji dokon­čit. Skrze své­ho pří­te­le Carla je sezná­men s Deanem Moriartym. Dean kte­rý vyrůs­tal od své­ho útlé­ho dět­ství na uli­ci při­jde hned od začát­ku Salovi sym­pa­tic­ký a netr­vá to dlou­ho, než ho prá­vě tato zná­most zave­de dale­ko za hra­ni­ce jemu dob­ře zná­mé­ho New Yorku. Když totiž Salovi přá­te­lé opus­tí měs­to, roz­hod­ne se zane­dlou­ho pro razant­ní změ­nu a vyra­zí za nimi. Cesta za sta­rý­mi i nový­mi zná­mý­mi do vzdá­le­né­ho Denveru je totiž pou­hým začát­kem razant­ních změn život­ní­ho sty­lu, kte­ré má Sal ješ­tě před sebou. Volnost živo­ta na ces­tě má svo­je kouz­lo a Amerika je dosta­teč­ně vel­ká...  

Musím při­znat, že ačko­liv jsem zpo­čát­ku ze sním­ku nebyl moc odvá­za­ný a shlé­dl jsem jej tak nějak pře­de­vším ze zají­ma­vos­ti, dostal mně bez nejmen­ších problémů.Je to hned z něko­li­ka důvo­dů. Tím prv­ním je vel­mi dob­ře zpro­střed­ko­va­ná atmo­sfé­ra kon­ce prv­ní polo­vi­ny minu­lé­ho sto­le­tí. Na pří­běh to sice nemá tako­vý vliv, jako­by se moh­lo z počát­ku zdát, kaž­do­pád­ně je to tak jako tak sku­teč­nost vel­mi pří­jem­ná a nej­spí­še jeden z důvo­dů, proč se k tomu­to sním­ku po čase vrá­tí­te. 
Druhým plu­sem je vrstve­ný nara­tiv, kte­rý postup­ně se vku­sem odkrý­vá rados­ti a stras­ti kom­pli­ko­va­né­ho dospí­vá­ní mla­dých jedin­ců na okra­ji střed­ní­ho prou­du. Tomuto nahrá­vá fakt, že herec­ké obsa­ze­ní půso­bí vel­mi pří­jem­ně, přes­to­že v hlav­ních rolích nena­jde­me jedi­nou herec­kou jis­to­tu. Proč tedy tak níz­ké hod­no­ce­ní když jsou atmo­sfé­ra i herec­ké pro­je­vy, stej­ně jako nara­tiv téměř bez chy­by? Zejména pro­to, že ačko­liv se film tvá­ří jako nesku­teč­ně chyt­rá a oso­bi­tá podí­va­ná není tomu tak. Morální posel­ství, kri­ti­ky a podob­né dopa­da­jí na úrod­nou půdu, nicmé­ně po shléd­nu­tí cel­kem vysi­lu­jí­cích dvou hodin a čtvrt kte­ré sní­mek má, se opar spo­ko­je­nos­ti vypa­ří a v hla­vě vám zůsta­nou jen ele­men­ty z jinak lehce nad­prů­měr­né road movie kre­a­tiv­ních lidí a vyvrhe­lů spo­leč­nos­ti. 
Na ces­tě nicmé­ně urči­tě sto­jí za jed­no shléd­nu­tí, neboť nabí­zí dosta­tek mate­ri­á­lu k tomu, abys­te čas strá­ve­ný sle­do­vá­ním sním­ku neli­to­va­li. Nemám tím teď na mys­li sexu­ál­ní pří­ho­dy Marylou v podá­ní Kristen Stewart, nebo o něco zná­měj­ší posta­vy ve ved­lej­ších rolích (pří­pad­ně sexu­ál­ní prak­ti­ky zná­měj­ších postav ve ved­lej­ších rolích, zdra­vím Steva Buscemiho). Na ces­tě je sluš­ně nato­če­ný i odvy­prá­vě­ný pří­běh osu­do­vé­ho setká­ní, kte­ré ovliv­ni­lo nejed­no­ho člo­vě­ka. Nehledejte však ulti­mát­ní arto­vou lahůd­ku, spí­še jako poho­do­vou až lehce oddycho­vou nezá­vislár­nu. Pak nebu­de­te zkla­má­ni.       

Na ces­tě po všech pří­sli­bech kon­čí jako sluš­ně nato­če­ná a odvy­prá­vě­ná road movie, kte­rá není chudá na oso­bi­té herec­ké výko­ny, tro­chu té ero­ti­ky a zao­bí­rá­ní se otáz­ka­mi vlast­ní iden­ti­ty. Výsledný efekt na divá­ka po pro­jek­ci je ovšem ne zrov­na opti­mál­ní a více než celý fil­my v hla­vě zůsta­nou frag­men­ty. 

Hodnocení: 65%


Podívejte se na hodnocení Na cestě na Kinoboxu.

Koktejl: 
25% Atmosféra
25% Spisovatelé a jejich inspi­ra­ce
25% Sex
25% Identita

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,17317 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71626 KB. | 18.06.2024 - 22:55:50