Kritiky.cz > Profily postav > Margaery Tyrell – Hra o Trůny

Margaery Tyrell – Hra o Trůny

Margaery
Margaery
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Petyr Baelish:„Chceš být krá­lov­nou?“
Margaery Tyrell:„Ne. Chci být Královnou.“

Královna Margaery Tyrell je výraz­nou posta­vou dru­hé až páté série. Je vdo­vou po krá­li Renly Baratheonovi, adep­to­vi na Železný Trůn ve Válce Pěti Králů. Jejím otcem je Lord Mace Tyrell, vlád­ce Reach. Po Bitvě na Černovodě se zasnou­bi­la s Králem Joffreym Baratheonem a krát­ce byla Královnou, ale to skon­či­lo s úspěš­ným aten­tá­tem na krá­le. Následně byla zasnou­be­na jeho nástup­ci a mlad­ší­mu bra­t­ro­vi Tommenovi. Je zná­ma pro svou krá­su, poli­tic­kou vychyt­ra­lost a ambi­ce, ačko­li má i sou­cit­nou strán­ku.

Pozadí…

Je jedi­nou dce­rou Lady Alerie Tyrell a Lorda Mace Tyrella, Lorda Ochránce Reach, což je jeden z regi­o­nů Sedmí Království a Rod Tyrellů je jeden z Velkých rodů říše. Margaery vyrost­la a byla vycho­vá­na ve Vysokých Zahradách, v pri­vi­le­go­va­ných rodin­ných pomě­rech. Je si vel­mi blíz­ká se svým bra­t­rem, Serem Lorase Tyrellem, Rytířem Květin. Říká se o ní, že je stej­ně krás­ná jako chyt­rá.

Osobnost…

Obojího má dost – krá­sy i inte­li­gen­ce. Jako pra­vá chrá­něn­ka své babič­ky Olenny je zdat­ná mani­pu­lá­tor­ka a umí se pohy­bo­vat ve dvor­ských intri­kách. Její síla je v zís­ká­ní náklon­nos­ti a věr­nos­ti těch, kte­ří jsou hroz­bou pro její nepřá­te­le a riva­ly, napří­klad pro rodi­nu Lannisterů.

Své impo­zant­ní schop­nos­ti uká­za­la v cha­ri­ta­tiv­ní prá­ci, kdy si zís­ka­la pří­zeň oby­va­tel Králova Přístaviště a zma­ni­pu­lo­vá­ní Joffreyho. Toho pře­svěd­či­la, že je při­ta­ho­vá­na jeho tem­ný­mi strán­ka­mi. Margaery si tak skvě­le zís­ka­la krá­le, kte­rý byl jinak napros­to nekon­t­ro­lo­va­tel­ný a nepřed­ví­da­tel­ný ke všem včet­ně vlast­ní mat­ky. Cersei v tom vidě­la hroz­bu, pro­to­že sama spo­lé­há pou­ze na jmé­no a strach z vlast­ní rodi­ny a na svou vlast­ní pozi­ci jako zdroj moci.

Margaery totiž ovlá­dá takt a zdvo­ři­lost, kte­ré jsou Cersei cizí. Zatímco Joffreyho mat­ka je hru­bá a drs­ná, Margaery má vybra­né cho­vá­ní a ovlá­dá zdvo­ři­lost a jem­nost, kte­rá se oče­ká­vá od krá­lov­ny – při­čemž stá­le pou­ží­vá dvor­ských instrik ke zvý­še­ní síly vlast­ní rodi­ny. Cersei jí jako ženou pohr­dá, pro­to­že říši vlád­nou muži – ačko­li sama je ochot­ná pou­žít sex jako zbraň k ovlá­dá­ní těch, kte­ré potře­bu­je (napří­klad své­ho bra­tran­ce Lancela). Oproti tomu Margaery pra­cu­je uvnitř spo­le­čen­ských stan­dar­dů „pra­vé“ žen­skosti Westerosu, ale obra­cí je ve svůj pro­spěch a ovlá­dá poli­tic­ké machi­na­ce z poza­dí.

Přestože si muse­la vyvi­nout mno­ho spo­le­čen­ských masek pod­le toho, koho zrov­na potře­bo­va­la dostat do své­ho vli­vu, sku­teč­ně nepo­strá­dá dob­ré srd­ce, sou­cit a empa­tii. Má vel­mi dob­ré vzta­hy se vše­mi čle­ny vlast­ní rodi­ny. Miluje své­ho bra­t­ra Lorase a napros­to tole­ru­je jeho homose­xu­a­li­tu. V té zašla tak dale­ko, že když její otec zjed­nal sňat­ko­vé spo­je­nec­tví mezi ní a Lorasovým milen­cem Renlym, uzna­la to jako „papí­ro­vé“ man­žel­ství a upřím­ně dala naje­vo, že nemá pro­blém s tím, že její man­žel bude pokra­čo­vat s milost­ném vzta­hu s jejím bra­t­rem.


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o Trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,08950 s | počet dotazů: 255 | paměť: 74904 KB. | 18.04.2024 - 19:10:48