Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > No One Lives [50%]

No One Lives [50%]

rp no one lives still01.jpg
rp no one lives still01.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Luke Evans se sna­ží. Za posled­ní tři roky se obje­vil a obje­ví hned v něko­li­ka sním­cích. Před něja­kou dobou byl navíc obsa­zen do rema­ku kul­tov­ní komik­so­vé adap­ta­ce Vrána. Ještě než se tak však sta­ne a ješ­tě než se obje­ví na váno­ce v pokra­čo­vá­ní Hobita, střih­nul si mimo vyso­ko­ok­ta­no­vé­ho Rychle a zbě­si­le 6 také roli v béč­ko­vém thrille­ru, jenž se mu bude při natá­če­ní mas­ko­va­né­ho msti­te­le hodit. Jak dopadla krva­vá pomsta v jeho podá­ní? 
Řidič luxus­ní­ho seda­nu pro­jíž­dí kra­ji­nou, stě­hu­je se z jed­no­ho stá­tu do dru­hé­ho. Na své ces­tě zasta­ví v malém měs­teč­ku, kde se vydá se svo­jí spo­lu­jezd­ky­ní na veče­ři. Při ní však nara­zí na sku­pi­nu zlo­dě­jů, kte­rým nevy­šla posled­ní prá­ce a tak jsou ner­vy v plném prou­du. Jeden z nich si vyhlíd­ne veče­ří­cí pár turis­tů a pomo­cí úno­su se z nich poku­sí dostat pení­ze. To ovšem nejde pod­le plá­nu a řidi­čo­va spo­lu­jezd­ky­ně umí­rá při­vá­za­ná ke křeslu rukou jed­no­ho z únosců. Co ale ješ­tě v té době zby­tek zlo­dě­jů netu­ší je fakt, že řidič není jen oby­čej­ným turis­tou ale dlou­há léta hle­da­ným psy­cho­pa­tic­kým séri­o­vým vra­hem. A tím, že mu zabi­li pří­tel­ky­ni si pro sebe pode­psa­li trest smar­ti. Hra koč­ky s myší začí­ná...
Ale jo. Filmů kde psy­cho­pat je za to men­ší zlo a divák s ním i přes jeho bru­ta­li­tu čás­teč­ně sou­cí­tí, zase tolik není. A od té doby, co seri­á­lo­vý Dexter tak tro­chu vymě­kl, není na ško­du si zase pro­jed­nou užít v hlav­ní roli totál­ní­ho psy­cho­pa­ta kte­rý spí­še než na emo­ce pře­mýš­lí nad tím, jak roz­por­co­vat člo­vě­ka do pěti minut. Evans se jed­no­du­še sna­ží a i tady mu to nelze mít za zlé. Člověk, kte­rý v pře­de­šlých sním­cích pro­šel pře­váž­ně jako Orlando Bloom z tuze­xu jen doka­zu­je, že to s fil­mo­vou kari­é­rou mys­lí váž­ně. A i když jeho fyzic­ká strán­ka je spí­še vhod­ná pro něja­ké­ho naškro­be­né­ho paná­ka, je prá­vě tenhle jeho aspekt tím, kvů­li čemu mu posed­lý magor poměr­ně pro­chá­zí. 
To ostat­ní kolem něj je ovšem čis­to­krev­ná béč­ko­vá zále­ži­tost, kte­rá mísí rutin­ní thrille­ro­vou prá­ci s poměr­ně solid­ní vyvraž­ďo­vač­kou, kde se pro krev roz­hod­ně nejde dale­ko. V rám­ci béč­ko­vých limi­tů pak i tro­chu uje­těj­ší a laci­něj­ší způ­so­by jak něko­mu  roz­plác­nout šedou kůru mozko­vou na kach­lič­ky v kou­pe­ně pro­chá­zí. Herecky, stej­ně jako zpra­co­vá­ním a režií sní­mek nevy­bo­ču­je jakým­ko­liv způ­so­bem z žánrem a kva­li­tou sním­ku vyme­ze­né ška­tul­ky. 
No One Lives je solid­ní béč­ko, kte­ré nena­bí­zí nic tak extra zvlášt­ní­ho, abys­te mu věno­va­li nece­lou hodi­nu a půl vaše­ho času. Když už ale na to dojde, nezpů­so­bí žád­né trva­lé násled­ky a totál­ní psy­cho­pat v podo­bě hlav­ní­ho hrdi­ny jed­no­du­še sto­jí za to. Pokud tak hle­dá­te něja­kou výplň na neděl­ní odpo­led­ne není film  úpl­ně špat­nou vol­bou. Pokud hle­dá­te něco víc, zvol­te něco jiné­ho.  

Příjemné oddycho­vé krva­vé béč­ko. Nenadchne ani neu­ra­zí. No One Lives nabí­zí přes­ně to, co se od tako­vé­ho­to fil­mu slu­ší a pat­ří. Nehraje se na nic víc a v tom co před­vá­dí v rám­ci mož­nos­tí fun­gu­je bez pro­blé­mu. Antihrdina hlav­ním hrdi­nou tu zase tak čas­to nebý­vá, Evans svo­ji roli emo­ci­o­nál­ně naru­še­né­ho psy­cho­pa­ta zvlá­dá bez pro­blé­mu a pár krva­vých lahů­dek vylo­že­ně potě­ší. Pokud potře­bu­je­te u něče­ho vypnout, nebo vás jen baví béč­ko­vá pro­duk­ce, v pří­pa­dě No One Lives nemů­že­te sáh­nout ved­le.  

 Koktejl:

20% Únos
20% Krev
40% Psychopat
20% B pro­duk­ce se svý­mi kla­dy i zápo­ry

No One Lives

Horor / Thriller
USA, 2012, 88 min

Režie: Rjúhei Kitamura
Kamera: Daniel Pearl
Hrají: Luke Evans, Adelaide Clemens, Derek Magyar, America Olivo, Lee Tergesen, Lindsey Shaw, Laura Ramsey, Gary Grubbs, Lenore Banks, Garrett Hines, Andrea Frankle, Dane Rhodes

http://www.csfd.cz/film/300084-no-one-lives/
http://www.imdb.com/title/tt1763264


Podívejte se na hodnocení No One Lives na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43293 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71747 KB. | 17.07.2024 - 17:54:53