Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Frankensteinova armáda | Frankenstein’s Army [25%]

Frankensteinova armáda | Frankenstein’s Army [25%]

rp FrankensteinsArmyStill4.jpg
rp FrankensteinsArmyStill4.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
A ješ­tě jeden pohled zpět do Karlových Varů. V rám­ci půl­noč­ních pro­jek­cí, kde hlav­ní roli pře­bí­ra­ly horo­ro­vé sním­ky, si svo­ji pro­jek­ci vydo­by­la také jed­na lahůd­ka z Nizozemsko-americké kopro­duk­ce, kte­rá se natá­če­la v čes­kých luzích a hájích. Řeč je o dal­ším found-footage horo­ru, kte­rý ten­to­krát obsa­hu­je také čes­kou hvězdu v titul­ní roli. Frankensteinova armá­da to, podob­ně jako dal­ší fes­to­va­lo­vý high­li­ght Sezona zabí­je­ní, do kino­dis­tri­buce nedo­táh­la a tak se s ní setká­me zane­dlou­ho na Bluray a DVD. Je ale o co stát? Tvrzení něko­li­ka dam ve fron­tě na líst­ky, že by Karel Roden do niče­ho špat­né­ho nešel, si dovo­lím zpo­chyb­nit a jeho nový zářez do fil­mo­gra­fie podro­bím zkouš­ce.

Během dru­hé svě­to­vé par­ta pře­ži­vších vojá­ku ve služ­bě sovět­ských jed­no­tek putu­je vál­kou zmí­ta­nou kra­ji­nou. Jejich hlav­ním úko­lem je pře­žít a navrá­tit se k přá­tel­ským jed­notkám, kte­ré je rádi­em požá­da­ly o pomoc. Jak však putu­jí ducha­prázd­nou kra­ji­nou při pát­rá­ní po nich, nará­že­jí na podiv­né mecha­nic­ké vyná­le­zy a ostat­ky, kte­ré do nor­mál­ních lidí mají dale­ko. Ve ves­ni­ci, kde nalez­nou pohře­biš­tě za živa upá­le­ných jep­ti­šek se roz­hod­nou pát­rat po pacha­te­li. To co ale nalez­nou je opuš­tě­ná továr­na. V ní nalé­za­jí jed­no­ho z mecha­nic­ky upra­ve­ných lidí naži­vu...  
Tak tohle je roz­hod­ně záži­tek. Docela mě mrzí, že jsem se na tu pro­jek­ci v rám­ci fes­ti­va­lu nedo­stal. Docela by mě totiž zají­ma­ly reak­ce těch lidí. Frankensteinova armá­da je totiž z žán­ru těch blbých horo­ro­vých sláta­nin, kte­ré si jsou moc dob­ře vědo­my své vlast­ní kva­li­ty a tak se vět­ši­nu času ani nesna­ží. Koncept found foo­tage má zakrýt vylo­že­ně špat­né ama­tér­ské zpra­co­vá­ní. Tomu nena­po­má­há ani ilu­ze kolo­ro­vá­ní obra­zu, kte­rá pros­tě po pár minu­tách zmi­zí a nic se nedě­je. 
Prachimizerné hrec­ké výko­nů her­ců z tří­dy, na kte­ré by vám ani nesta­či­ly pís­me­na abe­ce­dy tak nějak k této horo­ro­vé úrov­ni tak tro­chu pat­ří. To ovšem nezna­me­ná, že si na to jed­no­du­še člo­věk zvyk­ne. A ono je to tak vlasn­tě s celým slav­ným sním­kem. Jediný důvod, proč se o tomhle horo­ru mlu­ví a neskon­čí hned v pošet­ce v tra­fi­ce ved­le Posledního výkři­ku aniž by po něm kdo­ko­liv ště­kl je fakt, že v něm hra­je Karel Roden. To je ale to jedi­né. Jinak je to po všech ohle­dech horor z té nej­niž­ší ceno­vé sku­pi­ny, kte­rý má v pod­sta­tě jen jedi­né plus. Tím jsou výtvo­ry šíle­né­ho dok­to­ra, kte­ré nápa­di­tos­tí před­čí drti­vou vět­ši­nu horo­ro­vých výtvo­rů posled­ních dva­cet / tři­ce­ti let. V šikov­ných rukou a v kla­sic­kém fil­mo­vém zpra­co­vá­ní by nadě­la­li doslo­va paseku. Takhle ale ne. Závěrečná dva­ce­ti­mi­nu­tov­ka, kte­rá z pře­de­šlé­ho kon­cep­tu dělá jaký­si dok­to­rův videob­log je sice fajn, nicmé­ně ani Karel Roden není bůh a potá­pě­jí­cí loď neza­chrá­ní. 
Frankensteinova armá­da je zále­ži­tos­tí spí­še pro horo­ro­vé nad­šen­ce spí­še než pro běž­né pub­li­kum. Běžný divák prav­dě­po­dob­ně neo­ce­ní  mizer­nou kva­li­tu sním­ku na podob­né úrov­ni jako kla­sic­ká horo­ro­vá pro­duk­ce pro video­půj­čov­ny. Slušné mini­ma­lis­tic­ké zvu­ko­vé aranž­má a půso­bi­vý design ďábel­ských výtvo­rů však jinak skrz na skrz nud­nou pro­duk­ci neza­chrá­ní.

PS. Fanoušci her­ní série Wolfenstein si mož­ná s při­mhou­ře­ním obou oči při­jdou mís­ty na své.  

Karel Roden a video­de­ní­ček pro­fe­so­ra, kte­rý má v hla­vě tro­chu vydr­bá­no. Krvavá doku­men­ta­ce jeho hrůz­ných výtvo­rů, kte­ré se prá­vem řadí k tomu nej­lep­ší­mu co se v horo­ru za posled­ní roky obje­vi­lo. Setsakramentská ško­da, že tohle je ani ne tře­ti­na sním­ku, kte­rá nestí­há zachrá­nit topí­cí se loď jmé­nem Frankensteinova armá­da. Nezajímavá, nud­ná a těž­ce ama­tér­ská podí­va­ná, kte­rá se sna­ží vyvo­lá­vat dojem té nejmé­ně náklad­né horo­ro­vé pro­duk­ce, nicmé­ně ani to ji upl­ně dob­ře nejde. Pár svět­lých momen­tů a solid­ní zvu­ko­vá sto­pa to neza­chrá­ní bohu­žel. Nuda je pros­tě nuda. 


 Koktejl:

20% Karel von Roden coby šíle­ný dok­tor a jeho videob­log
80% Nuda v horo­ro­vém déč­ku

Frankensteinova armáda

( Frankenstein’s Army) 

Akční / Horor / Sci-Fi
Nizozemsko / USA, 2013, 84 min

Režie: Richard Raaphorst
Hrají: Karel Roden, Joshua Sasse, Luke Newberry, Ivana Hrubá-Lokajová, Zdeněk Bařinka, Hon Ping Tang

http://www.csfd.cz/film/312306-frankensteinova-armada/
http://www.imdb.com/title/tt1925435/


Podívejte se na hodnocení Frankensteinova armáda na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68476 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71703 KB. | 18.06.2024 - 02:12:00