Kritiky.cz > Horory > Prophecy, The (1995)

Prophecy, The (1995)

rp Prophecy2C The 28199529.jpg
rp Prophecy2C The 28199529.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Archanděl Gabriel se roz­ho­dl skon­co­vat s lid­stvem. Detektiv Daggett je jedi­ný, kdo tomu může zabrá­nit.
Na nebe­sích prá­vě pro­bí­há vál­ka andě­lů. Proč? Když bůh stvo­řil Zemi a člo­vě­ka, zahr­nul lid­stvo svou lás­kou a pozor­nos­tí (všich­ni víme jak). Andělům se to ovšem nelí­bí a mají toho dost. Archanděl Gabriel vsta­ne v čele vzbou­řen­ců a roz­hod­ne se s tím něco udě­lat. Má kolem sebe řadu stou­pen­ců, ale exis­tu­jí i andě­lé, kte­ří se roz­hod­nou mu vzdo­ro­vat a bojo­vat s ním. K tomu aby Gabriel zví­tě­zil, potře­bu­je nej­čer­něj­ší duši prá­vě zemře­lé­ho vyso­ce posta­ve­né­ho armád­ní­ho veli­te­le. Vydává se pro­to na Zemi, aby našel to, co hle­dá a mohl zni­čit celé lid­stvo. Z nebes ovšem sestou­pí jeho pro­tiv­ník anděl Simon, kte­rý mu v tom chce za kaž­dou cenu zabrá­nit. Na Zemi ovšem žije detek­tiv Daggett, kte­rý je povo­lán k záhad­né­mu pří­pa­du ve kte­rém figu­ru­je bez­po­hlav­ní mrt­vo­la, v jejichž šatech byla nale­ze­na podiv­ná bib­le a kni­ha adre­so­va­ná nebe­sům. Začne pát­rat po sto­pách, kte­ré ho dove­dou až do Arizony, kde se setká­vá se záhad­ným Simonem. Je jen otáz­kou času, kdo se dosta­ne k duši mrt­vé­ho jako prv­ní a roz­hod­ne tak o osu­du celé­ho lid­stva.

Český název: Boží armá­da
Režie: Gregory Widen
Rok výro­by: 1995
Délka: 98 min
Země: USA
Hrají:
Christopher Walken…(Gabriel)
Elias Koteas…( Thomas Daggett)
Virginia Madsen…( Katherine Henley)
Eric Stoltz…(Simon)
Viggo Mortensen…(Lucifer)
…a dal­ší
Gregory Widen si napsal scé­nář zce­la sám a poté i zre­ží­ro­val. Jedná se o prv­ní díl tri­lo­gie (1995,1998, 2000), kte­rý je zce­la jis­tě i tím nej­lep­ším. Nedávno byly nato­če­ny ješ­tě dvě vol­né pokra­čo­vá­ní (2005), kte­ré už ovšem mají s původ­ním dílem pra­má­lo spo­leč­né­ho. Jedná se o veli­ce netra­dič­ně poja­tý film s nábo­žen­ským pod­tex­tem. Ve fil­mu najde­te růz­né odka­zy i posta­vy z bib­le, kte­ré reži­sér pojal svým oso­bi­tým sty­lem a „díky bohu, že to udě­lal‘‘.
Postavu Gabriela zná asi kaž­dý. Už ve fil­mu Constantine z něj udě­la­li padou­cha. Zde ovšem tomu nasa­dil Widen koru­nu. Ti z vás, kdo jsou těž­ce věří­cí, by se asi na ten­to film dívat nemě­li. Christopher Walken se pro tuto roli snad naro­dil. Nikdo jiný by nedo­ká­zal tak dob­ře a pře­svěd­či­vě zahrát sobec­ké­ho, aro­gant­ní­ho a rou­hač­ské­ho andě­la, kte­rý chce zni­čit svět. Hlášky, kte­rý­mi nás poda­ro­val, jsou dob­ré jak v čes­kém, tak i ang­lic­kém jazy­ce.
Walken si zahrál ve spous­tě fil­mů a sko­ro vždy pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu, co fil­my nabíd­li. O tom, že je to prav­da mě pře­svěd­čil i svou malou rolí ve fil­mu Pulp Fiction. Dále jsme ho moh­li vidět ve fil­mech jako (The Deer Hunter, The Dead Zone, Domino, Around the Bend). Jeho pro­tiv­ní­kem se stal Elias Koteas ( detek­tiv Daggett), zná­mý pře­de­vším z fil­mů Zodiac, Skinwalkers, Fallen). Tady podal veli­ce dob­rý výkon a byl hned v závě­su Walkenovi. To Eric Stoltz, přes­to­že nedo­stal zas až tolik pro­sto­ru jako ti dva pře­de­šlí si udr­žu­je pořád svůj prů­měr­ný stan­dart, tak­že niko­ho moc nepo­tě­ší, ale ani neu­ra­zí. Já ho znám jen z tri­lo­gie tele­viz­ní­ho fil­mu Záhada Bermudského troj­ú­hel­ní­ku, Anacondy a Rob Roye. Vím, že si zahrál také v Pulp Fiction, ale toho si nepa­ma­tu­ji. V men­ších rolích zde máme šan­ci spat­řit i spous­tu zná­mých her­ců. Za zmín­ku urči­tě sto­jí Gabrielovi pomoc­ní­ci Jerry a Rachel (Adam Goldberg – Zodiac, Salton Sea, a Amanda Plummer, kte­rou jste moh­li vidět ve fil­mech Cattle Annie and Little Britches, Nostradamus. Roli Lucifera si odkrou­til Viggo Mortensen (tri­lo­gie Pána Prstenů).
Jedná se o veli­ce pove­de­ný sní­mek, kte­rý je svým způ­so­bem ori­gi­nál­ní a těž­ce zapo­me­nu­tel­ný. Bavíme se samo­zřej­mě o prv­ním díle. Pokračování už tak úspěš­né nejsou. Najdeme zde spous­tu čer­né­ho humo­ru i dob­rých hlá­šek, kte­ré spo­leč­ně s výko­nem Christophera Walkena tvo­ří nad­prů­měr­ný film. 

Hodnocení:
70%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 11,58389 s | počet dotazů: 8142 | paměť: 75901 KB. | 20.05.2024 - 04:56:02