Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Jeepers Creepers 2

Jeepers Creepers 2

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Každé 23 jaro, kaž­dý 23 den se obje­ví a ten den je prá­vě dnes …Do kin se vra­cí pokra­čo­vá­ní horo­ro­vé­ho sním­ku o léta­jí­cí stvůře s klo­bou­kem z roku 2001, kte­rá má chuť prá­vě na vás. Snímek, kte­rý neo­plý­vá mno­ho kon­ver­za­ce­mi, spí­še sle­do­vě navá­za­ných „leka­vých ame­ric­kých„ scén, dopro­vá­ze­ných orchestrem, v kri­tic­kých chví­lích s pře­va­hou smyč­co­vých nástro­jů. Scénář a režie Victor Salva,kamera - Don E. FauntLeRoy, Hudba - Bennett Salvay,v hlav­ních rolích uvi­dí­te - Gina Philips, Jonathan Breck, Ray Wise, Billy Aaron Brown, Marieh Delfino, Al Santos. Délka toho­to sním­ku je 103 minut.

 

V dru­hém díle začí­ná děj na odhléd­lém mís­tě plném polí, na far­mě, kde žije otec se svý­mi dvě­ma syny, Billym a Jackym. Jako kaž­dý den je jejich povin­nos­tí sta­rat se o far­mu. Úkolem Billyho je zkon­t­ro­lo­vat a při­pev­nit stra­šá­ky na poli, aby se ptactvo zaleklo. Jenže ptactvo je tak odrz­lé, že si sedá i na stra­šá­ky. Když v tom se začne jeden ze stra­šá­ků pohy­bo­vat. Bylli se lek­ne a jde se podí­vat, co se děje. Je to Jeepers Creepers. A při­šel si prá­vě pro Billyho. Malý hoch se začne brá­nit a kři­čet. Toho si všim­ne Jacky i jeho otec. Rozběhnou se Billyho hle­dat. V pras­ka­jí­cím a šumě­jí­cím poli sly­ší Billyho hla­sy, ale nemo­hou ho najít. Jeepers s Billym odle­tí. Jacky a otec nemo­hou uvě­řit tomu co se sta­lo… Děj se pře­sou­vá do kla­sic­ké­ho, staré­ho, žlu­té­ho, ame­ric­ké­ho auto­bu­su, kde jsou dvě tří­dy stu­den­tů, osla­vu­jí­cí svůj škol­ní tým, a jejich tři kan­to­ři. Ti jsou vese­lí a netu­ší do čeho se řítí. Jedna dív­ka ze stu­den­tů usne a má vizi. Vidí pole, stej­né jako far­má­ře a jeho dětí, a chlap­ce, kři­číc a uka­zu­jíc rukou zpět, jako by nazna­čo­val, aby hned z toho­to mís­ta odje­li. Autobus pokra­ču­je v ces­tě a stu­dent­ka vidí to samé. Pole začne šumět, všim­ne si oso­by. Je to on. Jeepers Creepers. Hodí svo­jí zbra­ní a zapří­či­ní defekt auto­bu­su. V tom se pro­bu­dí a zjis­tí, že se to doo­prav­dy sta­lo, jen je večer a ne den. Profesoři vyběh­nou z auto­bu­su a sna­ží se zjis­tit co se sta­lo. Autobus opra­ví a pokra­ču­jí v ces­tě, jen­že auto­bus se zno­vu porou­chá a bohu­žel už asi nepo­je­de. Studenti jsou odká­zá­ni sami na sebe. Profesoři se sna­ží při­vo­lat pomoc, ale neú­spěš­ně. Postupně se ztrá­cí pro­fe­sor za pro­fe­so­rem ‚až zůsta­nou stu­den­ti sami. Příběh se vztáh­ne do jed­no­ho bodo­vé­ho mís­ta a tím je auto­bus. Zde pro­ží­va­jí stu­den­ti dlou­hé chví­le stra­chu. Snaží se volat pomoc, stá­le však neú­spěš­ně. Studentka, kte­rá měla již vize, zase má. Dozvídá se, jak je to vlast­ně s Jeepersem je a kdy zmi­zí. Creepers si postup­ně bere stu­den­ta za stu­den­tem. Vysílačkou se dovo­la­jí far­má­ři, kte­rý je chce pomstít své­ho syna. Studenti se roz­hod­nou, že ute­čou z auto­bu­su pryč. Brzy však ale zjis­tí, že je to úpl­ně stej­né jako kdy­by v auto­buse zůsta­li. Jedna ze stu­den­tů natre­fí na far­má­ře a dove­de ho k auto­bu­su. Nastávají chví­le boje s Creepersem a stá­lý útěk stu­den­tů… Farmář nako­nec Creepersa dosta­ne. A vez­me si ho sebou. Nyní se pře­sou­vá­me o 23 let do budouc­nos­ti. Farmář má ve sto­do­le svo­ji tro­fej a před­vá­dí ji kolemje­dou­cím - Ukřižovaného Jeeperse Creeperse. Dnes je 23 jar­ní den…

 

Bude se hrůz­ný pří­běh opa­ko­vat ? Jak zná­me ame­ric­ké sním­ky, mož­ná ano. Trilogie jsou dnes v módě. Pokud máte rádi horo­ry toho­to typu, zajdě­te si do kina na ten­to film. Já těm­to horo­rům plným kři­ku, leka­vých a hrů­zostraš­ných scén před­nost nedá­vám, a pro­to fil­mu dávám 60%.


Podívejte se na hodnocení Jeepers Creepers 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36225 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71983 KB. | 18.04.2024 - 18:32:11