Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Point Blank

Point Blank

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Netflix si na letoš­ní léto při­chys­tal hned něko­lik zají­ma­vých titu­lů, neje­nom aby čás­teč­ně kon­ku­ro­val těm nej­vět­ším let­ním flá­kům míří­cím do čes­kých a slo­ven­ských kin, ale aby také nabí­dl něja­kou alter­na­ti­vu k náklad­ným vel­kým fil­mům. A jed­nou z novi­nek kte­rou si při­chys­tal na ten­to měsíc je také akč­ní sní­mek Point Blank. Jak se pove­dl?   

Paul (Anthony Mackie) se živí jako zdra­vot­ní asi­s­tent a odpo­čí­tá­vá dny do poro­du svo­jí man­žel­ky. Do jeho živo­ta ovšem zasáh­ne nezná­mý paci­ent, kte­ré­ho při­jmou do nemoc­ni­ce během jeho noč­ní smě­ny. Neznámý paci­ent je totiž kri­mi­nál­ník Abe (Frank Grillo), kte­rý je stí­hán jako hlav­ní pode­zře­lý z chlad­no­krev­né vraž­dy stát­ní­ho návlad­ní­ho. A když se do situ­a­ce nešťast­nou sho­dou náhod zaple­te Paul, musí Abeovi pomo­ci dostat se z nemoc­ni­ce, nebo se jeho man­žel­ka nedo­ži­je dal­ší­ho dne. Jako rukojmí si ji totiž vez­me Abeuv bra­tr, kte­ré­mu jdou po krku jak poli­cis­té, tak vůd­ce míst­ní­ho gan­gu... 
Point Blank by mohl být doce­la dob­rý film. Mohla by to být i doce­la zábav­ná vari­a­ce na kla­sic­kou bud­dy for­mu­li na kte­ré se už pro­sla­vi­lo hod­ně fil­mů za posled­ních něko­lik desí­tek let. Problém ovšem je, že ať už tam poten­ci­ál byl jaký­ko­liv, herec­ký ansám­bl jak­ko­liv naděj­ný a suro­vost kte­rou Netflix umož­ňu­je jak­ko­liv pro­spěš­ná, tahle zále­ži­tost sto­jí a padá na scé­ná­ři. A ten je jed­ním z nej­víc pro­kau­čo­va­ných poku­sů o „něco“ za hod­ně dlou­hou dobu. 
Nejde tu jen o logi­ku. Scénář téhle zále­ži­tos­ti totiž trá­pí snad všech­ny mys­li­tel­né nedu­hy, kte­ré by film podob­né­ho raže­ní trá­pit moh­ly. Postavy jsou hod­ně vyčpě­lé a vylo­že­ně ori­gi­nál­ní prvek by v tom­to ohle­du člo­věk pohle­dal. samot­ná záplet­ka fil­mu je pak hod­ně chtě­ná ze stra­ny tvůr­ců a její logi­ka a smy­sl tak tro­chu chy­bí. Postavy se cho­va­jí a jed­na­jí tak, jak je napsá­no na papí­ře, s něja­ký­mi kon­ven­ce­mi, rea­li­tou nebo uvě­ři­tel­nos­tí to má ale pra­má­lo co spo­leč­né­ho. Ono „Proč?“ „Protože je to ve scé­ná­ři“ vám tu na mys­li při­jde snad co pár minut. 
O to hor­ší je že i dyna­mi­ka mezi dvě­ma hlav­ní­mi před­sta­vi­te­li moc není. Jasně, oba jsou doce­la sym­paťá­ci a mini­mál­ně Frank Grillo už něko­li­krát uká­zal, že mu podob­né posta­vy jed­no­du­še jdou, vzá­jem­ná che­mie je ale nulo­vá a kostr­ba­té a nesmy­sl­né dia­lo­gy jakou­ko­liv sna­hu posí­la­jí knockou­tem mimo hru. Přičtěte si k tomu nesku­teč­ně ška­tul­ko­vi­té­ho zápo­rá­ka, jaký­si pokus o kome­di­ál­ní plot twist v posled­ním aktu a tako­vé uspě­cha­né a nija­ké finá­le a máte před sebou jeden z nejmé­ně zají­ma­vých fil­mů, jaký Netflix vypus­til.   
   

Point Blank by chtěl být akč­ním fil­mem s dyna­mi­kou těch popu­lár­ních fil­mů z deva­de­sá­tek, k tomu mu ovšem chy­bí jak ale­spoň tro­chu smy­sl dáva­jí­cí a nápa­di­tý scé­nář, tak coko­liv, co by film pozved­lo z úrov­ně nezá­živ­né­ho video­béč­ka. Režisér Joe Lynch už sice doká­zal, že točit ale­spoň tro­chu nápa­di­té věci mu doce­la jde, tady se ale setsa­k­ra netre­fil. Vážně totiž pát­rám po důvo­du, proč bych tuhle podí­va­nou měl komu­ko­liv dopo­ru­čo­vat. Snad jen jako kuli­sa k něja­ké jiné akti­vi­tě. Tahle novin­ka totiž vyjma zná­mých tvá­ří nena­bí­zí zho­la nic, co by obhá­ji­lo onu nece­lou hodi­nu a půl v její spo­leč­nos­ti.  

Další akč­ňák od Netlflixu a ten­to­krát se uro­dil snad asi zatím nej­nud­něj­ší kou­sek, co tahle plat­for­ma v rám­ci své pro­duk­ce vyvrh­la. Zajímavé obsa­ze­ní je mož­ná tak to jedi­né, co by na sním­ku moh­lo zaujmout. Trestuhodně sla­bý scé­nář se snad vše­mi mys­li­tel­ný­mi nedu­hy, šab­lo­no­vi­té od hla­vy až k patě, té akce tu zase tolik není a k tomu podiv­ně vykon­stru­o­va­né dějo­vé zvra­ty. Tohle se pros­tě fakt nepo­ved­lo. Nudnější akč­ní sláta­ni­nu by člo­věk jen těž­ko pohle­dal. 

Point Blank
Akční / Thriller

USA, 2019, 86 min

Režie: Joe Lynch
Scénář: Adam G. Simon
Kamera: Juan Miguel Azpiroz
Hudba: Mitch Lee
Hrají: Anthony Mackie, Frank Grillo, Marcia Gay Harden, Christian Cooke, Teyonah Parris, Boris McGiver, Markice Moore, Adam G. Simon, Anita Farmer Bergman, Daniel R. Hill
Producenti: Joe Carnahan, Frank Grillo, Johanna Byer
Scénografie: Freddy Waff
Kostýmy: Jayna Mansbridge

Na VOD od: 12.07.2019 Netflix


Podívejte se na hodnocení Point Blank na Kinoboxu.

https://www.csfd.cz/film/738663-point-blank/
https://www.imdb.com/title/tt2499472/

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70168 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72120 KB. | 21.04.2024 - 20:44:59