Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Dětská hra (Child´s Play) – Recenze – 40%

Dětská hra (Child´s Play) – Recenze – 40%

AubreyPlazaandGabrielBatemanstarinOrionPictures27CHILD27SPLAY5B15D
AubreyPlazaandGabrielBatemanstarinOrionPictures27CHILD27SPLAY5B15D
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Americký film Dětská hra je pře­dě­láv­kou stej­no­jmen­né­ho sním­ku z roku 1988, jenž dal svým úspě­chem vznik­nout sed­mi­díl­né hororově-komediální fil­mo­vé sérii o vraž­dí­cí panen­ce jmé­nem Chucky, jejíž posled­ní kapi­to­la s názvem Chuckyho kult vyšla i u nás na růz­ných nosi­čích v roce 2017. Nová Dětská hra se vra­cí ke koře­nům celé ságy, avšak ten­to­krát zmo­der­ni­zo­va­ná pro novou gene­ra­ci divá­ků a s něko­li­ka zásad­ní­mi odliš­nost­mi.
V původ­ním fil­mu Chucky obživl a začal zabí­jet díky tomu, že se do něj ritu­ál­ně převtě­li­la duše psy­cho­pa­tic­ké­ho vra­ha – v nové ver­zi ovšem k niče­mu podob­ně nad­při­ro­ze­né­mu nedo­jde. Chuckyho poří­dí roz­ve­de­ná mat­ka Karen (Aubrey Plaza) jako dárek pro své­ho syna (Gabriel Bateman), kte­rý si hor­ko­těž­ko hle­dá kama­rá­dy, aniž by tuši­la, že dones­la domů model, kte­rý má na roz­díl od všech ostat­ních vypnu­té inhi­bi­to­ry nási­lí. Vypnul mu je totiž děl­ník v asij­ské továr­ně na hrač­ky, kte­rý se chtěl pomstít své­mu šéfo­vi.
 
Dětská hra (Child´s Play) – Recenze
Zdroj fotek: Bontonfilm


Chucky tudíž není od začát­ku zlý, leč zlým se sta­ne díky vli­vům a vzo­rům v cho­vá­ní, kte­ré odkou­ká a špat­ně si vylo­ží od své­ho oko­lí, krva­vých fil­mů a spo­leč­nos­ti pro­špi­ko­va­né nej­růz­něj­ší­mi for­ma­mi nási­lí. Zároveň je Chucky výrob­kem vel­ké fir­my s tech­no­lo­gi­e­mi, kte­rá vyrá­bí všech­no mož­né od domá­cích spo­tře­bi­čů po samo­hyb­né auto­mo­bi­ly, při­čemž Chucky je s nimi vše­mi kom­pa­ti­bil­ní a může je ovlá­dat.
Dětská hra je tudíž čás­teč­ně (a vel­mi mír­ně) i kri­ti­kou spo­leč­nos­ti kom­bi­no­va­nou s tech­no­fob­ním sci-fi, v němž jsou lidé napa­dá­ni auto­ma­ti­zo­va­ný­mi vozy bez řidi­čů, léta­jí­cí­mi dro­ny a pří­stro­ji v chyt­rých domác­nos­tech (kte­ré ale nako­nec stej­ně s pře­hle­dem str­čí do kapsy kla­si­ka v podo­bě ost­ré­ho nože či cir­ku­lár­ky). Je roz­hod­ně chva­li­teb­né, že rema­ke béč­ko­vé­ho fil­mu o vraž­dí­cí panen­ce má ambi­ce šířit i něja­ké posel­ství (byť zamě­ře­né na absurd­ní strach lidí z moder­ních tech­no­lo­gií), na dru­hou stra­nu je ale v jejich rea­li­za­ci poměr­ně povrch­ní a prů­hled­ný a mnoh­dy nutí urči­té tech­no­lo­gic­ké vymo­že­nos­ti fun­go­vat způ­so­bem, jakým roz­hod­ně fun­go­vat nemo­hou. Především jde ale o sní­mek, kte­rý do znač­né míry selhá­vá ve svém zámě­ru být zábav­nou horo­ro­vou kome­dií, kvů­li čemuž se pak roze­bí­rá­ní jeho vyš­ších cílů stá­vá poně­kud ire­le­vant­ním.
Nadmíru kva­lit­ní jsou ako­rát postup­ně gra­du­jí­cí úmr­tí, poja­tá pře­kva­pi­vě dost krva­vě a bru­tál­ně (ale musí­te si na ně počkat, film má doce­la dlou­hý roz­jezd a na vraž­dě­ní dojde až v jeho dru­hé polo­vi­ně), a sluš­ná je mís­ty i hud­ba, variu­jí­cí soun­d­track z původ­ní Dětské hry. Ve všem ostat­ním ale film více či méně pla­ve. S pra­vi­dly vlast­ní­ho fikč­ní­ho svě­ta naklá­dá znač­ně své­vol­ně, kvů­li čemuž leckte­ré dějo­vé aspek­ty půso­bí naho­di­le a v lep­ším pří­pa­dě nedo­myš­le­ně, v hor­ším pří­pa­dě vylo­že­ně tupě. Leckteré posta­vy jsou na pomě­ry laci­ných béč­ko­vých horo­rů cel­kem dob­ře zahra­né a v mno­hém i napsa­né, leč i tak se sem tam dopus­tí roz­hod­nu­tí, nad nímž zůstá­vá rozum stát. S při­bý­va­jí­cí­mi minu­ta­mi film čím dál víc ztrá­cí logi­ku a stá­vá se při­hlouplým výpla­chem na jed­no pou­ži­tí, jemuž se ve finá­le roz­pa­dá vnitř­ní dějo­vá soudrž­nost i návaz­nost jed­not­li­vých scén.
Dětská hra (Child´s Play) – Recenze

Na horor je pak Dětská hra nedo­sta­teč­ně napí­na­vá (pár prů­měr­ných leka­ček to nevy­trh­ne) a na kome­dii zas zou­fa­le málo vtip­ná (gro­tesk­ní nási­lí bohu­žel nesta­čí). Samotný Chucky (vět­ši­na fil­mu se natá­če­la se sku­teč­nou ani­ma­t­ro­nic­kou lout­kou) není o nic děsi­věj­ší než jeho před­chůd­ce z 80. let, a o tom, že jej nada­bo­val Mark Hamill, byť roz­hod­ně zda­ři­le, má smy­sl mlu­vit pou­ze jako o zají­ma­vos­ti (a je ohled­ně toho do fil­mu vel­mi špat­ně imple­men­to­ván jeden Star Warsvtip).
Hloupost pří­bě­hu i postav a cel­ko­vá před­ví­da­tel­nost není něco, za co by si horo­ry či horo­ro­vé kome­die zaslou­ži­ly kárat, nicmé­ně všech­no má své meze, zvlášť pokud výsle­dek děsí jen mini­mál­ně, roze­smá­vá spo­ra­dic­ky a vyu­ží­vá svůj poten­ci­ál pou­ze napůl (pří­bě­ho­vé ino­va­ce jsou ku pro­spě­chu věci jen občas, nápa­di­tost fil­mu je vzhle­dem k jeho námě­tu ve všech ohle­dech umír­ně­ná). O dost lep­ší šan­ce má však Dětská hra u skal­ních pří­z­niv­ců původ­ní­ho fil­mu (a pří­pad­ně i jeho čet­ných pokra­čo­vá­ní), kte­ré jis­tě bude zají­mat, jak si Chucky pove­de při­po­je­ný onli­ne.


Podívejte se na hodnocení Dětská hra na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90863 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72287 KB. | 18.05.2024 - 17:41:10