Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Hra o trůny - Domů (S06E02) - Max von Sydow je tříoká vrána

Hra o trůny - Domů (S06E02) - Max von Sydow je tříoká vrána

hra
hra
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Scénáristé si pohrá­li a vymys­le­li zase dal­ší záplet­ky a dal­ší zají­ma­vé smr­ti.

Na roz­díl od dílu prv­ní­ho, kde bylo vysvět­le­no něko­lik cli­f­fhan­ge­rů, dru­hý díl se pohnul dál. Všechno pokra­ču­je, vra­cí­me se postup­ně k Sanse, k Arie... zpět do Zimohradu a do Černého hra­du.

Objeví se i posta­vy, kte­ré se neob­je­vi­ly něko­lik sérií. Bran se vrá­til k třío­ké vrá­ně, tro­chu vyros­tl, vra­cí se i Greyjoyové a jejich hrad.

Hra201

Návrat oblí­be­ných postav, kte­ré jsme del­ší dobu nevi­dě­li, je to seri­ál to nej­lep­ší. Je sice tro­cha div­né, že od dob jejich posled­ní­ho obje­ve­ní tro­cha vyrost­li, a tak je to těž­ké uvě­řit tomu, že mezi jejich posled­ním obje­ve­ním a aktu­ál­ní epi­zo­dou neu­běh­lo jen pár chvil. Dá se to ale pocho­pit, celý seri­ál je natá­čen postup­ně rok po roku a je roz­hod­ně lep­ší mít stej­né her­ce, sice o tro­chu star­ší, než je nově obsa­dit.

Jak si urči­tě všim­ne­te, postup­ně se do seri­á­lu dostá­va­jí slav­něj­ší a slav­něj­ší her­ci. Jonathan Pryce se už v roli nej­vyš­ší­ho vrab­čá­ka usa­dil. Hvězda fil­mo­vé­ho plát­na, kte­rá se obje­vi­la jako nej­dů­le­ži­těj­ší posta­va pro Brana, je Max von Sydow, u kte­ré­ho ho vidět, že si kaž­dý oka­mžik vel­mi uží­vá, Isaac Hempstead Wright se mu sna­ží sekun­do­vat, ale hvězd­ný lesk herec­tví nepře­bi­je.

Objeví se zno­vu i dra­ci, kte­rým Peter Dinklage není veče­ří a doká­že hrát i pro digi­tál­ní pro­stře­dí. Lannisterrové při­šli o svo­jí posled­ní dce­ru a král Tommen Baratheon (Dean-Charles Chapman) je dob­ro­sr­deč­ný a nedo­ká­že svo­je krá­lov­ství ochrá­nit. Má sice krá­lov­skou krev, ale Vrabčáci postup­ně zís­ká­va­jí kou­sek po kous­ku nad­vlá­du k tomu, aby svrh­li postup­ně celé krá­lov­ství.

Tentokrát se nepo­dí­vá­me za Daenerys Targaryen, v dal­ších dílech ji čeká ces­ta za tajem­ným kláš­te­rem pro vdo­vy po váleč­ní­cích z kla­nu Dothraki.

Hra202

Další díl nás čeká za týden. Objeví se dal­ší dlou­ho nevi­dě­né posta­vy, kte­ré urči­tě zaži­jí dal­ší neob­vyk­lé pří­běhy, mož­ná i smrt. Díl Domov (2. díl 6. Série), je pove­de­něj­ší než před­cho­zí díl. Je to tou akcí a pří­bě­hem, kte­rý pokra­ču­je dál s dal­ší­mi pře­kva­pe­ní­mi. To hlav­ní, pro fanouš­ky seri­á­lu a spo­i­le­rů, má i ten­to díl, vel­ké pře­kva­pe­ní na kon­ci. V prv­ním díle se nám uká­za­la Rudá kněž­ka – Melisandra bez magic­kých schop­nos­tí ve svém ori­gi­nál­ním sta­vu. V díle dru­hém je posled­ní záběr na obživlé­ho Jona, kte­rý není až tak mrt­vý, jak se zdá. Je otáz­kou ale za jakou cenu obživl? To nás čeká v dal­ších dílech.

Jak seri­ál pokra­ču­je, tak se těším na dal­ší díly, kde by se moh­li zno­vu obje­vit dáv­no ztra­ce­né posta­vy, zno­va mno­ho krve a samo­zřej­mě se těším na zno­vu obje­ve­ní Nočního krá­le a nej­vět­ší hroz­by při­chá­ze­jí­cí se seve­ru, jeho armá­dy nemrtvých.


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,49094 s | počet dotazů: 250 | paměť: 75047 KB. | 19.04.2024 - 02:01:54