Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Profesor v ringu | Here Comes The Boom [35%]

Profesor v ringu | Here Comes The Boom [35%]

rp Here Comes The Boom English.jpg
rp Here Comes The Boom English.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Profesor v rin­gu
http://www.csfd.cz/film/293178-profesor-v-ringu/
http://www.imdb.com/title/tt1648179/

Alternativní názvy: Here Comes The Boom


Na DVD od: 27.03.2013 Bonton
Na Blu-ray od: 27.03.2013 Bonton


Komedie / Akční
USA, 2012, 105 min

Režie: Frank Coraci
Scénář: Kevin James, Rock Reuben, Allan Loeb
Kamera: Phil Meheux
Hudba: Rupert Gregson-Williams
Hrají: Kevin James, Salma Hayek, Henry Winkler, Melissa Peterman, Reggie Lee, Joe Rogan, Greg Germann, Bas Rutten, Frank Coraci, Jeffrey Corazzini, Charice

Kevin James se po své prv­ní vět­ší roli ve sním­ku Hitch: Lék pro moder­ní­ho muže vypro­fi­lo­val jako herec kome­di­ál­ních obtloust­lých postav v kome­di­ích pro nená­roč­né masy. Před dvě­ma roky se napo­sled před­sta­vil v poně­kud hod­ně odby­té kome­dii Ošetřovatel. Nyní už si na ten­to sní­mek málo­kdo vzpo­me­ne a tak se James opět při­po­mí­ná, ten­to­krát jeho nový sní­mek míří u nás pří­mo na DVD. Jeho nový sní­mek se sna­ží svézt na úspě­chu, kte­rý loni před­ve­dl sní­mek Warrior. Dokázala kome­di­ál­ní vari­a­ce na pří­běh z pro­stře­dí zápa­sů MMA zaujmout?

Scott Voss je uči­te­lem roku na střed­ní ško­le. Tedy spí­še byl před mno­ha lety. Dnes už tak nějak ve svém zaměst­ná­ní pře­ží­vá. Když se však ředi­tel poku­sí vyho­dit jed­no­ho z jeho kole­gů, roz­hod­ne se jed­nat. Aby zachrá­nil jeho pozi­ci i důchod, sna­ží se najít způ­sob jak pro něj vydě­lat nasbí­rat dosta­tek peněz. Všechny bri­gá­dy a noč­ní ale ani zda­le­ka nestí­ha­jí pokrýt plán a tak musí najít jiný způ­sob jak zís­kat pení­ze. Při dou­čo­vá­ní jed­no­ho ze stu­den­tů jeho hodin ang­lič­ti­ny nara­zí na tur­na­je v MMA. Zjišťuje, že i pora­že­ní vyhrá­va­jí dosta­teč­ně tuč­né sumy na to, aby se tou­to ces­tou do kon­ce škol­ní­ho roku poda­ři­lo nasbí­rat poža­do­va­ný obnos. Jeho nad­še­ní pro věc ale ne všich­ni sdí­le­jí a on bude muset začít bojo­vat i mimo zápas­nic­ký ring. Nakonec to totiž nebu­de jen záchra­na kole­gy v nou­zi co bude v sáz­ce.  

Tak jako vždy, i u Profesora v rin­gu jde o jed­nu zásad­ní věc. A tou je co přes­ně od podob­né­ho fil­mu čeká­te. Pokud jste totiž zvo­li­li tuto kome­dii v nadě­ji, že vás čeká něja­ký seri­oz­něj­ší mate­ri­ál, tak pokra­čuj­te dále smě­rem k té zele­né cedul­ce s nápi­sem Exit. Problém je, že pokud čeká­te nená­roč­nou podí­va­nou pro vět­ši­nu vaší rodi­ny na odpo­led­ne nebo večer, u kte­ré se nebu­de­te nudit a tře­ba si i zasmě­je­te, jste také na špat­né adre­se. Profesor v rin­gu, ať již se vás sna­ží dis­tri­buč­ní název zmást jak chce, je tím nejmé­ně ori­gi­nál­ním sním­kem za dlou­hou dobu. 

Frank Coraci totiž vařil pod­le poměr­ně snad­no dopí­di­tel­né­ho recep­tu a tak je jeho obchod­ní tajem­ství pro­zra­ze­no  během úvod­ní dva­ce­ti­mi­nu­tov­ky. A ten zádrhel nastá­vá v momen­tě, kdy si uvě­do­mí­te, že sní­mek má dvě hodi­ny a vás už nemá čím pře­kva­pit. Někde nas­pod je kla­sic­ký pre­fab­ri­kát ze sámoš­ky, kde se vás ke kou­pi sna­ží pře­svěd­čit mar­ke­tingo­vý slo­gan „kterak lůzr s dob­rým srd­cem ke štěs­tí při­šel a zís­kal dív­ku svých snů“. Na ten­to kor­pus v pod­sta­tě kaž­dé­ho Jamesova fil­mu si mís­to sran­dov­ních zví­řá­tek dosaď­te chláp­ka ze střed­ní, kte­rý se bez nároč­něj­ší­ho tré­nin­ku pro­kou­sá­vá až na vel­ký šam­pi­o­nát kde by ho za nor­mál­ních okol­nos­tí roz­se­ka­li jako jaho­du do jogo­belly. Ale pro­to­že tady jsme ve fil­mu, je tu všech­no mož­né.  
Samozřejmě k tomu nepřed­ví­da­tel­né­mu kon­ci, jak tahle roz­cvič­ka mís­to tělo­cvi­ku před obě­dem dopad­ne, se sní­mek dostá­vá stej­ným způ­so­bem, jakým celý skon­čí. Že by spo­i­ler alert? Ale kde­že, ten kdo by přes­ně tohle neče­kal by si měl seri­oz­ně zvá­žit návště­vu léka­ře a objed­nat pár kole­ček ze žele­zář­ství. Profesor v rin­gu je totiž tím nejmé­ně nápa­di­tým a ori­gi­nál­ním sním­kem za dlou­hou dobu. Využívá ke sna­ze zís­kat divác­ké sym­pa­tie všech mož­ných pro­střed­ků, kte­ré už jste vidě­li kde­ko­liv jin­de sto­krát a samo­zřej­mě nechy­bí tro­cha toho humo­ru zalo­že­né­ho na těl­ních teku­ti­nách. Jako bonus tu dojde i na kla­sic­ké gagy s dor­ty v obli­če­ji. V rám­ci pár desí­tek minut by to mož­ná fun­go­vat ale­spoň na něko­ho moh­lo. V dvou­ho­di­no­vé podo­bě kde není jedi­ná posta­va sym­pa­tic­ká to ale pros­tě nemá šan­ci na úspěch. 

A tak je to nako­nec s celým fil­mem. Profesor v rin­gu se straš­ně moc sna­ží být uvol­ně­nou kome­dií, kte­rá se vás sna­ží bavit za kaž­dou cenu a tvá­řit se při tom ale­spoň čás­teč­ně ori­gi­nál­ně. Pokud jste ale vidě­li kte­rý­ko­liv sní­mek z podob­ných kru­hů, je vám jas­né, že tenhle sní­mek je už od prin­ci­pu vtip­ný, bohu­žel ne tím smys­lem o kte­rý se pokou­še­li tvůr­ci. Po dvou­ho­di­no­vém zírá­ní na obra­zov­ku tak při­jdou titul­ky a vy si uvě­do­mí­te, že vlast­ně neví­te už ani o co tam šlo. Jakákoliv zapo­je­nost, humor nebo emo­ce jed­no­du­še nefun­gu­jí. Profesor v rin­gu není tím typem otřes­ně špat­né­ho sním­ku, spí­še je zále­ži­tos­tí, kte­rá vám abso­lut­ně nic nedá a sebe­re zby­teč­ně dvě hodi­ny živo­ta. Tak zase příš­tě, Kevine. 

Kevin James se vás sna­ží pře­svěd­čit o tom, že jeho zku­še­nos­ti coby ošet­řo­va­te­le Silvestera Stalloneho v Zoo mu napo­moh­ly stát se šam­pi­o­nem v jed­nom z nej­bru­tál­něj­ších spor­tů. Profesor v rin­gu je hlou­pá, neo­ri­gi­nál­ní a nud­ná, dvě hodi­ny trva­jí­cí zby­teč­nost, kte­rá hra­je na  vyuměl­ko­va­né emo­ce, nesym­pa­tic­ké cha­rak­te­ry a pří­mo­ča­rou před­ví­da­tel­nost. Pokud vás podob­ná vyhlíd­ka láká, smě­le do toho. Pokud vám však nechy­bí soud­nost, sáh­ně­te někam jinam. Třeba po Warriorovi. Smát se u něj sice asi nebu­de­te, nicmé­ně 

    Hodnocení: 35%


Podívejte se na hodnocení Profesor v ringu na Kinoboxu.


Koktejl: 
50% Nuda
50% Předvídatelnost a neo­ri­gi­na­li­ta

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • #DP158: Future State: Shazam!26. dubna 2021 #DP158: Future State: Shazam!  Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: Tim SheridanKresba: Eduardo PansicaPo menší odmlce se vracíme k recenzování titulů z DCčkovské iniciativy Future State. Ta sice již dávno […] Posted in Recenze komiksů
  • Údolí stínů29. května 2004 Údolí stínů Vietnam. Válečné filmy jsou tak trochu moje hobby, a filmy z Vietnamu tu představují něco jako třešinku na dortu. Proč? Vietnamská válka znamenala skutečný, vyčerpávající extrém pro obě […] Posted in Filmové recenze
  • Shrek 2 - prvních pět minut2. června 2004 Shrek 2 - prvních pět minut Stahujte si prvních pět minut filmu Shrek 2 […] Posted in Články
  • Star Trek: Discovery - New Eden (S02E02)30. ledna 2019 Star Trek: Discovery - New Eden (S02E02) Mám rád celý Star Trek, seriálových epizod jsem prošvihl pouze několik a tak jsem nesměl zapomenout na další epizodu 2. série ST Discovery. Tentokrát je to ještě pro sledování zajímavější, […] Posted in TV Recenze
  • Guerrilla Games vydává další patch pro Horizon Zero Dawn na...9. září 2020 Guerrilla Games vydává další patch pro Horizon Zero Dawn na... Guerrilla Games vydává další patch pro Horizon Zero Dawn na PC, který opravuje největší chyby Posted in Krátké herní aktuality
  • Vedlejší produkt: Ostravský thriller s Tomášem Maštalírem v hlavní roli29. dubna 2024 Vedlejší produkt: Ostravský thriller s Tomášem Maštalírem v hlavní roli Třídílná minisérie České televize "Vedlejší produkt" z roku 2024 patří mezi to nejlepší, co v oblasti českých kriminálních seriálů v posledních letech spatřilo světlo světa. Režie se […] Posted in Zajímavosti
  • Recenze: Andělský podíl – 85%28. července 2012 Recenze: Andělský podíl – 85% K filmu Andělský podíl (The Angels’ Share), který získal na letošním Cannes Cenu poroty, český distributor uvádí, že je promítán „anglicky se silným skotským přízvukem“. Skutečností je, že […] Posted in Filmové recenze
  • P2 (2007)31. ledna 2012 P2 (2007) Angela zůstává na štědrý večer uzamčená ve firemní garáži. Není ovšem sama!!! Vánoce jsou svátkem klidu a pohody, které bychom měli strávit se svou rodinou. Angela pracuje jako […] Posted in Horory
  • KYRA SEDGWICK15. října 2012 KYRA SEDGWICK KYRA SEDGWICK je známou divadelní, filmovou a televizní herečkou, která si získala srdce mnoha diváků a vysoké uznání kritiky. Postava policejní náčelnice Brendy Leigh Johnson dobře známa […] Posted in Profily osob
  • Madu: Příběh nigerijského chlapce, který chtěl tančit balet2. května 2024 Madu: Příběh nigerijského chlapce, který chtěl tančit balet O silné příběhy popisující nelehkou cestu lidí obdařených velkým talentem za uskutečněním svého snu není nikdy nouze a vždy se ráda nechám inspirovat jejich životy. A právě dokumentární […] Posted in Filmové recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,01688 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71675 KB. | 19.06.2024 - 00:53:09